Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Ιταλία αυξάνει το όριο απαλλαγής ΦΠΑ στα 85.000 ευρώ

Η Ιταλία αυξάνει το όριο απαλλαγής ΦΠΑ στα 85.000 ευρώ
  • Italy increase the vat threshold for small enterprises to 85.000


Δημοσιεύθηκε η εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλική Δημοκρατία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και καταργείται η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/647

Η Ιταλία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή την άδεια να αυξήσει το όριο για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των υποκείμενων στον φόρο, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 65 000 EUR, από 65 000 EUR σε 85 000 EUR, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Το υψηλότερο όριο που ζήτησε η Ιταλία μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο που θα μειώσει περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο και το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες για απαλλαγή, ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, απαλλάσσοντάς τες από τις υποχρεώσεις ΦΠΑ τις οποίες υπέχουν βάσει του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, όπως η τήρηση αρχείων ΦΠΑ ή η υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

Η εφαρμογή του ειδικού μέτρου θα επιτρέψει στην Ιταλία να εστιάσει τις ελεγκτικές της δραστηριότητες σε μεγαλύτερους υποκείμενους στον φόρο και να διαθέσει περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και την ενίσχυση της επιβολής του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ. Επιπλέον, η Ιταλία αναφέρει ότι το ειδικό μέτρο αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την εδραίωση της οικονομικής τους δραστηριότητας.

Το ειδικό μέτρο, διά της απλοποίησης των υποχρεώσεων των μικρών επιχειρήσεων, συνάδει με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» — Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη.

Το ειδικό μέτρο είναι προαιρετικό για τους υποκείμενους στον φόρο. Ως εκ τούτου, οι μικρές επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το όριο θα διατηρήσουν τη δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμά τους να εφαρμόζουν το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Η Ιταλία ανέφερε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ιταλία σύμφωνα με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2020 για το οικονομικό έτος 2019 είναι 5 580 863. Η Ιταλία δήλωσε ότι μόνο 63 441 από τους 229 563 υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 65 001 EUR και 85 000 EUR θα μπορούσαν να υπαχθούν στο καθεστώς βάσει των εφαρμοστέων νομικών προϋποθέσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο θα επηρεάσει λίγο περισσότερο από το 1,1 % του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ιταλίας, η θέσπιση του ειδικού μέτρου θα οδηγήσει σε μείωση των εσόδων ΦΠΑ κατά 0,06 % περίπου και, ως εκ τούτου, θα έχει αμελητέα επίπτωση στο συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων του κράτους μέλους που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης.

-----

Πρόταση

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλική Δημοκρατία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, και καταργείται η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/647

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας , και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/647 του Συμβουλίου , επετράπη στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ για απαλλαγή από τον ΦΠΑ των υποκείμενων στον φόρο με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει το ποσό των 65 000 EUR, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

(2) Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2022, η Ιταλία ζήτησε την άδεια να εφαρμόσει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 285 της οδηγίας 2006/112/EΚ προκειμένου να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 85 000 EUR (στο εξής: ειδικό μέτρο).

(3) Με επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διαβίβασε το αίτημα που υπέβαλε η Ιταλία στα άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Με επιστολή της 9ης Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή γνωστοποίησε στην Ιταλία ότι είχε στη διάθεσή της όλες τις πληροφορίες που έκρινε αναγκαίες για την εξέταση του αιτήματος.

(4) Το ειδικό μέτρο συνάδει με τις τροποποιήσεις της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τις οποίες επέφερε η οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου . Οι εν λόγω τροποποιήσεις επιδιώκουν τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του ΦΠΑ και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(5) Το ειδικό μέτρο θα παραμείνει προαιρετικό για τους υποκείμενους στον φόρο, δεδομένου ότι δύνανται πάντοτε να επιλέξουν την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 290 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(6) Βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε η Ιταλία, το ειδικό μέτρο θα έχει αμελητέα επίπτωση στο συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων που εισπράττει η Ιταλία στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης.

(7) Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/769 του Συμβουλίου , η Ιταλία δεν θα προβεί σε υπολογισμό της αντισταθμιστικής αποζημίωσης όσον αφορά τις καταστάσεις του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον ΦΠΑ για το οικονομικό έτος 2021 και εξής.

(8) Δεδομένων των αναμενόμενων θετικών επιπτώσεων του ειδικού μέτρου στη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις φορολογικές αρχές, και δεδομένης της αμελητέας επίπτωσης στα συνολικά έσοδα από τον ΦΠΑ, θα πρέπει να επιτραπεί στην Ιταλία να εφαρμόσει το ειδικό μέτρο.

(9) Η άδεια εφαρμογής του ειδικού μέτρου θα πρέπει να ισχύει για περιορισμένο διάστημα. Το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να επιτρέψει στην Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του ορίου. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 παράγραφος 12 της εν λόγω οδηγίας και πρέπει να εφαρμόσουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2025. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στην Ιταλία να εφαρμόσει το ειδικό μέτρο έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

(10) Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/647 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 285 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στην Ιταλία να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 85 000 EUR.

Άρθρο 2

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/647 καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της κοινοποίησής της.

Εφαρμόζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης