Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ και κάρτα Αναπηρίας

Οικονομικές Ειδήσεις

23 Φεβρουάριος 2023
Taxheaven.grΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 16996/2023 και ολοκληρώνεται η πιλοτική λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία και του Υποσυστήματος Κάρτας Αναπηρίας και εκκινεί η παραγωγική λειτουργία τους.

Σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής Μητρώο Αναπηρίας) είναι η καταγραφή όλων των ατόμων που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας στη Χώρα, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή πιστοποίησης της αναπηρίας κατά υγειονομική κρίση.

Πέραν του ανωτέρω βασικού του σκοπού, το Μητρώο Αναπηρίας:
(α) παρέχει διαλειτουργική πρόσβαση στους Δημόσιους Φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, στις απαραίτητες πληροφορίες για τη χορήγηση των εν λόγω παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών,
(β) υποδέχεται πληροφορίες για τους δικαιούχους, τη διάρκεια και το είδος των κοινωνικών παροχών ή υπηρεσιών που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία από Δημόσιους Φορείς,
(γ) αποτελεί πηγή στατιστικής πληροφόρησης, σε ανωνυμοποιημένη βάση, για σκοπούς ανάπτυξης και άσκησης δημόσιας πολιτικής γύρω από την αναπηρία.

Στο Μητρώο Αναπηρίας τηρούνται ατομικές καρτέλες κάθε εγγεγραμμένου, βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.) του.

Η ατομική καρτέλα του πιστοποιημένου ατόμου με αναπηρία περιέχει:
(α) Τα ταυτοποιητικά στοιχεία (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα γέννησης, υπηκοότητα, είδος και στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου, αριθμός φορολογικού μητρώου, Α.Μ.Κ.Α., κ.λπ.),
(β) στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας του,
(γ) βασικά ιατρικά στοιχεία της πιστοποίησης αναπηρίας του (όπως συνολικό ποσοστό αναπηρίας, διάρκεια γνωμάτευσης αναπηρίας, παθήσεις για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, αποδιδόμενα ποσοστά αναπηρίας των παθήσεων για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, κωδικοί ταξινόμησης των παθήσεων για τις οποίες έχει πιστοποιηθεί, κ.λπ.),
(δ) ειδικότερα ποσοστά ανά κατηγορία αναπηρίας (όπως ποσοστό στην κινητική αναπηρία, ποσοστό στην αναπηρία όρασης, κ.λπ.),
(δ) πρόσθετους χαρακτηρισμούς σχετιζόμενους με την αναπηρία, οι οποίοι συνδέονται με κάλυψη ιατρικών κριτηρίων που απαιτεί μια παροχή (όπως η ανάγκη βοήθειας και συμπαράστασης ετέρου προσώπου, η ανάγκη συνοδού για τους σκοπούς έκδοσης κάρτας αναπηρίας, κ.λπ.),
(ε) στοιχεία σχετιζόμενα με την επαγγελματική κατάσταση και ασφαλιστική κάλυψή του. (στ) στοιχεία σχετικά με χορηγούμενες παροχές ή υπηρεσίες,
(ζ) στοιχεία εκπροσώπησής του (όπως δικαστικός συμπαραστάτης, επίτροπος, ανάδοχος, κ.λπ.).

Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας


Το άτομο με αναπηρία δύναται να συνδεθεί κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) προκειμένου:
(α) Να υποβάλει αίτηση έκδοσης Κάρτας Αναπηρίας,
(β) να υποβάλει αίτηση ακύρωσης Κάρτας Αναπηρίας,
(γ) να εξάγει και να εκτυπώσει την Κάρτα ως έγγραφο του άρθρου 27 του ν. 4727/2020,
(δ) να υποβάλει αίτηση για παραγωγή και διανομή πλαστικής κάρτας,
(ε) να δηλώσει την απώλεια ή φθορά της πλαστικής κάρτας,
(στ) να καταχωρήσει και να τροποποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του,
(ζ) να ενημερωθεί για τις παροχές και διευκολύνσεις που μπορεί να απολαύσει με την χρήση της Κάρτας Αναπηρίας, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παροχών του άρθρου 107 του ν. 4961/2022,
(η) να ενημερωθεί για τις παροχές που έχει λάβει μέσω της Κάρτας Αναπηρίας, την χρονική διάρκεια της παροχής και την οικονομική αποτίμησή της, όπου αυτά προσιδιάζουν και διατίθενται, μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παροχών του άρθρου 107 του ν. 4961/2022.

Στα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 105 του ν. 4961/2022 χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας, εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Στην Κάρτα Αναπηρίας αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα δεδομένα του δικαιούχου:
(α) Φωτογραφία προσώπου,
(β) όνομα,
(γ) επώνυμο,
(δ) πατρώνυμο και ελλείψει αυτού μητρώνυμο,
(ε) ημερομηνία γέννησης,
(στ) σήμανση περί του συνολικού ποσοστού αναπηρίας, ως εξής:
- Σήμανση «I» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66%,
- σήμανση «II» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79%,
- σήμανση «III» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα από τα οποία επιβεβαιώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11, η Κάρτα λαμβάνει σήμανση με το γράμμα «Σ» περί του εάν ο δικαιούχος χρήζει συνοδού για τους σκοπούς της Κάρτας Αναπηρίας.

Στην Κάρτα Αναπηρίας αποτυπώνονται και τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) Ημερομηνία λήξης της Κάρτας Αναπηρίας,
(β) μοναδικός κωδικός επαλήθευσης εγγράφου του άρθρου 27 του ν.4727/2020,
(γ) μοναδικός QR-CODE,
(δ) λογότυπο της Κάρτας Αναπηρίας.

Για τους σκοπούς της Κάρτας Αναπηρίας, δικαιούχοι συνοδού είναι:
(α) Οι ανήλικοι για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή τους,
(β) τα άτομα που χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου/τελούν σε απόλυτη αναπηρία,
(γ) οι δικαιούχοι Προσωπικού Βοηθού του ν.4837/2021 (Α’ 178),
(δ) τα άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α’ 166),
(ε) τα άτομα με κινητική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 67%,
(στ) τα άτομα με ψυχική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 80%,
(ζ) τα άτομα με οπτική αναπηρία με ποσοστό αυτής τουλάχιστον 80%,
(η) τα άτομα με απόλυτη αναπηρία όρασης,
(θ) τα άτομα με νοητική υστέρηση (ICD-10: F70-F79), ή με χρωμοσωμικές ανωμαλίες (ICD-10: Q90-Q99), ή ειδικές μικτές αναπτυξιακές διαταραχές (ICD-10: F83), ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ICD-10:F84) ή άλλες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (ICD-10: F88) ή διάφορες διαταραχές της ψυχολογικής ανάπτυξης (ICD10: F89), με ποσοστό αναπηρίας οποιαδήποτε από αυτές τουλάχιστον 50%.
(ι) τα άτομα με επιληψία (ICD-10: G40) με ποσοστό αυτής της αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Ειδικώς για τις παροχές που καταλαμβάνουν και τον συνοδό και απαιτούν επικύρωση της Κάρτας Αναπηρίας, αυτή επικυρώνεται εις διπλούν, αφενός για τον κάτοχό της και αφετέρου για τον συνοδό του.

Η Κάρτα Αναπηρίας λήγει στο συντομότερο από τα ακόλουθα χρονικά σημεία:
(α) Για τους ανήλικους, πέντε χρόνια από την έκδοσή της και όχι πέραν της ημερομηνίας ενηλικίωσης,
(β) για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ εφ’ όρου ζωής, δέκα χρόνια από την έκδοσή της, για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας με ισχύ έως ένα έτος, κατά την λήξη της πιστοποίησης και σε κάθε άλλη περίπτωση, έξι μήνες μετά την λήξη της πιστοποίησης.

Η Κάρτα Αναπηρίας ακυρώνεται:
(α) Αυτοδίκαια με τον θάνατο του δικαιούχου,
(β) αυτοδίκαια με την δήλωση του κατόχου της περί απώλειάς ή φθοράς της,
(γ) οποτεδήποτε με αίτηση του δικαιούχου.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση 16996/2023 στο αρχείο του κόμβου