Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος νόμος 5019/2023 - Διατάξεις για την προστασία καταναλωτών, τις εταιρίες , την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές κ.ά.

15 Φεβρουάριου 2023 Σχόλια
Νέος νόμος 5019/2023 - Διατάξεις για την προστασία καταναλωτών, τις εταιρίες , την λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές κ.ά.
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5019/2023 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις.


Υπενθυμίζουμε ότι στον νόμο περιέχονται διατάξεις όπως :

 
Άρθρο 15 - Μέτρα ρύθμισης παρεχόμενων πληροφοριών στο διαδίκτυο

Άρθρο 16 - Παρατηρητήριο τιμών στις υπεραγορές «e-katanalotis»

Άρθρο 17 - Παρατηρητήριο τιμών στην αγορά υγρών καυσίμων «e-katanalotis»

Άρθρο 18  - Ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων - Εξουσιοδοτική διάταξη - Προσθήκη άρθρου 15Α στον ν. 4177/2013

Άρθρο 19 - Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές - Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4177/2013

Άρθρο 20 - Προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3α ν. 2251/1994

Άρθρο 21 - Προστασία των ανήλικων καταναλωτών από την έκθεση σε προϊόντα που μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο σεξουαλικής θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης ή σε εθισμό στα τυχερά παίγνια -Αντικατάσταση άρθρου 7α ν. 2251/1994

Άρθρο 22 - Περιορισμός της ευθύνης του πληρωτή για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής («phishing») -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 4537/2018

Άρθρο 31 - Εποπτεία εφαρμογής των υποχρεώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3869/2010

Άρθρο 32 - Κυρώσεις επί παραβάσεων που αφορούν στην ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις - Αντικατάσταση άρθρου 10 ν. 3758/2009

Άρθρο 34 - Κυρώσεις για την παράβαση υποχρεώσεων των εκδοτών ηλεκτρονικού χρήματος - Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4021/2011

Άρθρο 35 - Κυρώσεις για την παράβαση υποχρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών -Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 4465/2017

Άρθρο 36 - Δημοσίευση των επιβαλλόμενων κυρώσεων για την παράβαση των υποχρεώσεων των πιστωτών σε συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία -Τροποποίηση άρθρου 36 ν. 4438/2016


Άρθρο 64 - Νομική προσωπικότητα ενώσεων μετόχων - Τροποποίηση άρθρου 144 ν. 4548/2018

Άρθρο 65 - Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών μέσω Υπηρεσίας μίας Στάσης - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του ν. 4919/2022


Άρθρο 66 - Εγγραφή των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στο μητρώο εργοδοτών του e-ΕΦΚΑ μέσω Υπηρεσίας μιας Στάσης - Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 11 του ν. 4919/2022

Άρθρο 67 - Έξοδος εταίρου από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που η διάρκεια της έχει μετατραπεί σε αόριστη - Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 33 του ν. 3190/1955

Άρθρο 68 - Διαδικασία μετάπτωσης στοιχείων μητρώων ιδρυμάτων, σωματείων, επιτροπών εράνων και αστικών εταιρειών στο Μητρώο Μη Εμπορικής Δραστηριότητας και θέματα Γενικού Μητρώου Μελών Επιστημονικών Φορέων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση παρ. 19 και 21 άρθρου 57 ν. 4919/2022

Άρθρο 69 - Πρόσθετα στοιχεία εμπορικής δημοσιότητας που καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρων 34 και 35 ν. 4919/2022

Άρθρο 70  - Διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο μη υπόχρεων εγγραφής και μετάπτωση στοιχείων ατομικών επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων ημεδαπών επιχειρήσεων -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 58 ν. 4919/2022


Άρθρο 71 - Διορθώσεις νομοθετικών παραπομπών στον ν. 4919/2022, περί σύστασης εταιρειών και τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Άρθρο 79 - Διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4849/2021

Άρθρο 87 - Παράταση της δυνατότητας δημοσιοποίησης της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

Άρθρο 88  - Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενους κατόχους άδειας που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 66 ν. 4849/2021

Άρθρο 89  - Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού της προκαταβολής από το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής

Άρθρο 90  - Ένταξη των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Τροποποίηση άρθρου 2 και παρ. 5 άρθρου 29 ν. 4864/2021

Άρθρο 91 - Εφαρμογή κινήτρων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων - Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 28 και τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 46 ν. 4982/2022

Άρθρο 92 - Μεταποιητικές μονάδες για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης: Ορισμοί, παράταση έγκρισης εγκατάστασης, εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 2Α, αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 2Γ και παρ. 5 και 6 άρθρου 2ΙΣΤ ν. 4139/2013ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 96  -  Ορισμός βοσκήσιμων γαιών - Αντικατάσταση άρθρου 1 ν. 4351/2015
Άρθρο 97  - Παράταση προθεσμίας εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4351/2015
Άρθρο 98 - Επικαιροποίηση δικαιολογητικών νομής ή κατοχής βοσκήσιμων γαιών -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 4351/2015
O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης