Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων - Τροποποιητικές δηλώσεις κατά τον φορολογικό έλεγχο - Αποσβέσεις αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων - Τροποποιητικές δηλώσεις κατά τον φορολογικό έλεγχο - Αποσβέσεις αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Καθοριστικό για την δημιουργία φορολογικών προβλέψεων για κάθε φορολογικό έτος, δεν είναι ο χρόνος που λήφθηκαν οι κατάλληλες νομικές ενέργειες για την διασφάλιση είσπραξης αυτών ώστε να εγγραφούν στην ανάλογη χρήση αλλά εξετάζεται κάθε φορά ο χρόνος που έχει παρέλθει από τότε που έχουν καταστεί ανείσπρακτες και ληξιπρόθεσμες οι απαιτήσεις και επίσης εάν για τις επισφαλείς απαιτήσεις έχουν ληφθεί πριν τον χρόνο σχηματισμού των προβλέψεων και μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού του εκάστοτε έτους εντός του οποίου δημιουργείται πρόβλεψη, οι κατάλληλες νομικές ενέργειες για την είσπραξή τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται να σχηματισθεί φορολογική πρόβλεψη βασιζόμενη σε στοιχεία και γεγονότα τα οποία συνέβησαν μετά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού του κάθε φορολογικού έτους. Άλλωστε και στην Απόφαση της ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1056/2015 σαφώς αναφέρεται ότι οι όποιες ενέργειες που αφορούν σε ανείσπρακτες απαιτήσεις πριν την 01.01.2014 και οι οποίες έχουν ήδη ληφθεί πριν την 01.01.2014 για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης και χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες με βάση την εν λόγω Απόφαση λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν απαιτείται να επαναληφθούν. Ενώ και με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1080/2017 δίνεται η δυνατότητα σχηματισμού φορολογικής πρόβλεψης και μεταγενέστερα των νομικών ενεργειών που έχουν αναληφθεί, κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης κήρυξης σε πτώχευση στο δικαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 δεν απαγορεύουν την διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που κατέστησαν επισφαλείς σε προηγούμενα έτη ήτοι δεν καθορίζουν τον χρόνο σχηματισμού της πρόβλεψης, κάτι για το οποίο, λόγω της φύσης της πρόβλεψης η οποία διαφοροποιείται από την δαπάνη, η ίδια η επιχείρηση κρίνει και αποφασίζει βάσει και το σχετικό νομικό πλαίσιο (Ε.Λ. Π.- Για λογιστικούς σκοπούς, η απομείωση των απαιτήσεων είναι θέμα απόφασης της διοίκησης της επιχείρησης, βάσει των πραγματικών συνθηκών αναφορικά με την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων - ΣΛΟΤ 677/2016), αλλά με τις ανωτέρω φορολογικές διατάξεις καθορίζονται μόνο οι προϋποθέσεις σχηματισμού και φορολογικής αναγνώρισης αυτής.

Τροποποιητικές δηλώσεις κατά τον φορολογικό έλεγχο

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, αρχικής ή τροποποιητικής μετά την έκδοση και κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, για χρήσεις και φορολογικά έτη πριν και μετά την έναρξη ισχύος ΚΦΔ.
Εάν η τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβληθεί μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του παρόντος και μέχρι την κοινοποίηση προσωρινού προσδιορισμού του φόρου, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του προστίμου του άρθρου 54, πρόστιμο που ισούται με το ποσό του προστίμου του άρθρου 58 παρ. 1, 58Α παρ. 2, ή 59 παρ. 2, κατά περίπτωση.  

Αποσβέσεις αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών μονάδων

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, ο συντελεστής απόσβεσης στα Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις , μη κτιριακές εγκαταστάσεις , αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) είναι 4%, ενώ στα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, που δεν εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες των λοιπών συντελεστών που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο, 10%.
Οι συντελεστές αυτοί είναι ίδιοι με τους αντίστοιχους της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του προϊσχύοντος ΚΦΕ (Ν 2238/1994).
Στο ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016/17.11.2016 έγγραφο ΓΓΔΕ, όσον αφορά τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρεται ως ενδεικτικό παράδειγμα ο συντελεστής απόσβεσης 4% για τα πάγια εκείνα που χαρακτηρίζονται ως μη κτιριακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς δεν τις υποχρεώνει να χαρακτηρίσουν το σύνολο των παγίων τους ως μη κτιριακές εγκαταστάσεις. Αντίθετα, στα πάγια που είτε από την περιγραφή του τιμολογίου αγοράς του παγίου είτε από την πραγματική τους χρήση ή άλλα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εντάσσονται σε άλλη κατηγορία παγίου, εφαρμόζεται ο οικείος συντελεστής που προβλέπεται για την συγκεκριμένη κατηγορία παγίων (π.χ. «μηχανήματα» 10%).
Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Δημοφιλή ερωτήματα

Σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων ετών, οι οποίες μεταφερόμενες (συμψηφιζόμενες) με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους συνεπάγονται ζημιογόνο αποτέλεσμα και ταυτόχρονα, μέσα στην ίδια χρήση, πραγματοποιείται και διανομή κερδών θα πρέπει τα προς διανομή ποσά να φορολογούνται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, ξεχωριστά (αυτοτελώς).


Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την επιμέλεια του κ. Γεωργίου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης