Αποτελέσματα live αναζήτησης

CESOP: Διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών για πληρωμές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης ΦΠΑ

7 Φεβρουάριου 2024 Σχόλια
CESOP: Διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών για πληρωμές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης ΦΠΑ
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Αποστολή πληροφοριών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για διασυνοριακές πληρωμές όπως επίσης και για τον δικαιούχο αυτών - Μέχρι 30 Απριλίου 2024 η πρώτη αποστολή στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο του 2024

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε δέσμη νομοθετικών μέτρων με την οποία θα ζητά από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών των κρατών μελών να αποστείλουν πληροφορίες για διασυνοριακές πληρωμές που εκκινούν από κράτη μέλη, όπως επίσης και για τον δικαιούχο αυτών των διασυνοριακών πληρωμών (beneficiary / payee). Στο πλαίσιο αυτής της νέας δέσμης νομοθετικών μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών στην Ε.Ε. θα πρέπει να παρακολουθούν τους δικαιούχους των διασυνοριακών πληρωμών και να αποστέλλουν πληροφορίες για εκείνους που λαμβάνουν περισσότερες από 25 διασυνοριακές πληρωμές ανά τρίμηνο στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών.

Οι πληροφορίες αυτές θα συγκεντρώνονται κεντρικά σε μία ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα πληροφοριών για τις Πληρωμές (Central Electronic System of Payments information - “CESOP”), όπου θα αποθηκεύονται, θα συγχωνεύονται και θα διασταυρώνονται με δεδομένα από άλλες ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που θα αποθηκεύονται στο CESOP θα τίθενται στη συνέχεια στη διάθεση των εμπειρογνωμόνων των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, μέσω ενός δικτύου που ονομάζεται EUROFISC.

Σκοπός του νέου αυτού μέτρου είναι να δώσει στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό πιθανής απάτης στον ΦΠΑ, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, από πωλητές/προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Το νέο μέτρο σέβεται τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μόνο πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές που ενδέχεται να έχουν σχέση με οικονομική δραστηριότητα διαβιβάζονται στις φορολογικές διοικήσεις. Πληροφορίες σχετικά με τους καταναλωτές και την αιτία της πληρωμής δεν διαβιβάζονται.

Οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν την 1 Ιανουαρίου 2024 και η πρώτη αποστολή δεδομένων πληρωμών από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών προς την αρμόδια εθνική αρχή (Α.Α.Δ.Ε.) θα γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 2024 και θα αφορά το α' τρίμηνο του 2024.

Πιλοτικές Δοκιμές

Στα πλαίσια της καλύτερης προετοιμασίας για την δημιουργία και υποβολή στοιχειών διασυνοριακών πληρωμών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την δοκιμαστική έκδοση εφαρμογής cesop με την ένδειξη ‘Νέο‘.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ TEST ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα αρχεία:

- Δεν θα πρέπει να περιέχουν πραγματικά δεδομένα
- Θα έχουν μέγεθος έως 40kb unzipped
- Θα αποστέλλονται μη κρυπτογραφημένα

Τα αρχεία θα ελέγχονται μόνο ως προς την τήρηση των τεχνικών κανόνων (xsd schema, κατάλληλα IDs, κλπ), όχι ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των δεδομένων που μεταφέρουν.

Πληροφορίες σχετικά με το μορφότυπο των αρχείων μπορείτε να βρείτε:

-Στην παράγραφο «Εγχειρίδια/Οδηγοί»
-Στο site της ΕΕ: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/central-electronic-system-payment-information-cesop_en

Πληροφορίες:

-Για τεχνικά θέματα: τηλ. 2104802748, 2104802264, e-mail [email protected]
-Υποβολή ερωτημάτων για λοιπά ζητήματα στο email: [email protected]

Εγχειρίδια/Οδηγοί

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Cesop - Νέο

Οδηγίες Υποβολής - Νέο

Κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines for the reporting of payment data from payment service providers and transmission to the Central Electronic System of Payment information (CESOP)

Οδηγός για υποβολή δεδομένων “CESOP - XSD User Guide (ver 4.80)” (Τελευταία ενημέρωση 15/02/2024)

Οδηγός για υποβολή δεδομένων “CESOP - XSD User Guide (ver 4.40)” (Τελευταία ενημέρωση 22/06/2023)

Οδηγός για υποβολή δεδομένων “CESOP - XSD User Guide (ver 4.60)” (Τελευταία ενημέρωση 20/11/2023)

Ιστορικό αρχείων xsd (Τελευταία ενημέρωση 15/02/2024)

Εφαρμογή ελέγχου αρχείου - Παρακαλούμε ελέγξτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Τρέχουσα έκδοση 1.3.0. (Τελευταία ενημέρωση: 14/11/2023)

Θεσμικό Πλαίσιο

Ο.3071/16.12.2023 "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3 έως 20, 25 έως 33, 37 έως 44, 46 έως 52, 54, 55 και 59 του ν. 5073/2023 «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 204/11.12.2023)"

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/284 (αρ. 5 του ν. 5073/2023, Α' 204)

Οδηγία 2020/284/ΕΕ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/283 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου, όσον αφορά μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Εκτελεστικός Κανονισμός 1504/2022 της 6ης Απριλίου 2022 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 904/2010 του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για τις πληρωμές (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

CESOP - FAQs (Eυρωπαϊκή Επιτροπή)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι


Iστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το CESOPΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης