Αποτελέσματα live αναζήτησης

600 και 2.000 ευρώ τα πρόστιμα για τη μη υποβολή δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας

9 Φεβρουάριου 2023 Σχόλια
600 και 2.000 ευρώ τα πρόστιμα για τη μη υποβολή δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Τροποποιήσεις στην απόφαση με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων που επιβάλλονται από το Σ.ΕΠ.Ε.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η
80016/31-08-2022 σχετικά με την «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία».

Συγκεκριμένα:

Άρθρο Μόνο


Η υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 υπουργική απόφαση τροποποιείται ως προς την παράβαση με Α/Α 51 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και του ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, αντίστοιχα, και ως προς τις παραβάσεις με Α/Α 32 και 73 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ και του ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, αντίστοιχα, αυτής, οι οποίες αναδιατυπώνονται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
...
 

51 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας


Η περίπτωση που τροποποιείται όπως ίσχυε :


51 51 Μη υποβολή Προγράμματος Ωρών Εργασίας
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

….
 

51 Άρθρο 16 παρ. 6 του ν. 2874/2000 (Α’ 286) και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

...
 

32 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€
73 Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας ή Δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2.000€

  Οι δύο περιπτώσεις που τροποποιούνται όπως ίσχυαν :

32Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για πλήρως απασχολούμενο 600€
73Μη υποβολή Συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για μερικώς απασχολούμενο 2.000€
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

….
 

32 Άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), και περ. β’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και άρθρο 5 παρ. 18 της υπό στοιχεία 40331/ Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει, και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση
73 Άρθρο 38 παρ. 11 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 59 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και άρθρο 80 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), και περ. β’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν. 4554/2018 (Α’ 130), και άρθρο 5 παρ. 18 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 (Β’ 3520) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει, και υπ’ αρ. 49758/26.05.2022 (Β’ 2668) υπουργική απόφαση


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση 80016/31-08-2022 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης