Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το νομοθετικό πλαίσιο υποβολής αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και οι παραβάσεις που ισχύουν

17 Μάρτιου 2023 Σχόλια
Το νομοθετικό πλαίσιο υποβολής αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και οι παραβάσεις που ισχύουν

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 79 του νόμου 4808/2021 παρέχεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξουσιοδότηση για:

α. την ειδικότερη ρύθμιση στοιχείων που θα καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ,
β. τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων, στις οποίες θα αρχίσει κατά στάδια να εφαρμόζεται η ψηφιακή καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ,
γ. αντίστοιχο προσδιορισμό για την ψηφιακή κάρτα εργασίας,
δ. τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης προσυμπλήρωσης της ΑΠΔ από την ψηφιακή κάρτα εργασίας,
ε. τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ,
στ. τα στοιχεία από τα οποία θα μπορεί να διαπιστώνεται εάν ένας εργαζόμενος είναι διευθυντικό στέλεχος,
ζ. τη διαδικασία για την καταχώριση αλλαγής ωραρίου και υπερωριών.

 

 • 5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται τα εξής:
  α) τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εποπτεία της αγοράς εργασίας και την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τα οποία θα καταχωρίζονται ψηφιακά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, πέρα από τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 73,
  β) οι επιχειρήσεις, προσδιοριζόμενες κατά κλάδο, αριθμό προσωπικού, γεωγραφική περιφέρεια ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, οι οποίες υποχρεούνται να καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, καθώς και ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης αυτής,
  γ) οι κλάδοι, το μέγεθος και το είδος των επιχειρήσεων στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και οι οποίες εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της,
  δ) η δυνατότητα αυτοματοποιημένης προσυμπλήρωσης της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) βάσει των καταχωρήσεων που γίνονται με χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας,
  ε) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και κάθε λεπτομέρεια που απαιτείται για την εφαρμογή του άρθρου 75,
  στ) τα στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145),
  ζ) η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 78.

Σχετικά με τις νέες υποχρεώσεις στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ κατ εξουσιοδότηση της ως άνω παραγράφου, εκδόθηκε η υπ. αριθμ 49758/26-05-2022 (ΦΕΚ Β' 2668/31-05-2022) απόφαση του Υπ.Εργασίας με την οποία προβλέπονται τα εξής σε ότι αφορά την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας, τμήμα της οποίας είναι και η υποβολή των αδειών απογραφικά έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν οι άδειες των εργαζομένων :

[...] 1. Η “Οργάνωση Χρόνου Εργασίας” αφορά στις ακόλουθες δηλώσεις από εργοδότες-επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας:
i) Στοιχείων για εργαζομένους με Σταθερό Εβδομαδιαίο Ωράριο Απασχόλησης,
ii) Στοιχείων για εργαζομένους με Μεταβαλλόμενο/ Τροποποιούμενο ανά ημέρα Ωράριο Απασχόλησης,
iii) Στοιχείων Αδειών εργαζομένων (δηλώνονται απογραφικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους).[...]

[...]
δ. Άδειες
Υποβάλλεται δήλωση των χορηγούμενων αδειών απογραφικά, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους.
Κατά την υποβολή, δηλώνονται τα ακόλουθα:
i) Στοιχεία Εργοδότη: Εργοδότης, Παράρτημα
ii) Ημ/νια Υποβολής
iii) Στοιχεία Εργαζόμενων
- Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα
- Ημερομηνίες Εφαρμογής (Από - Έως) και ημέρες αδείας εντός του διαστήματος αυτού
- Τύπος Άδειας
- Ώρα Από - Ώρα Έως (σε περίπτωση τύπου Ωροάδειας) Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή η δήλωση υποβάλλεται:

i) από εργοδότες- επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ, όπως οι επιχειρήσεις αυτές καθορίζονται στο Μέρος Α' της παρούσας, για άδειες χορηγούμενες από 1/6/2022 έως και 30/6/2022 σε εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και στην ψηφιακή κάρτα.

ii) από τους λοιπούς εργοδότες-επιχειρήσεις, για άδειες χορηγούμενες από 1/10/2022 έως και 30/11/2022 για εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας.[...]

Η σχετική εφαρμογή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την δήλωση των αδειών δεν ήταν έτοιμη στις ως άνω περιόδους. Με ανακοίνωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η δυνατότητα υποβολής στοιχείων αδειών εκίνησε από τις 12.1.2023 και πλέον η υποχρέωση που απορρέει από την υπουργική απόφαση κατόπιν εξουσιοδοτικής διάταξης του της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/2021 για δήλωση των αδειών, αφορά τις χορηγούμενες άδειες του Ιανουαρίου 2023, οι οποίες πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα έως 10.3.2023, μετά την παράταση που δόθηκε από το Υπ.εργασίας. Έως την ίδια ημερομηνία πρέπει να υποβληθούν και οι άδειες μηνός Φεβρουαρίου 2023.


 

Παράβαση

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπ.εργασίας  80016/31.8.2022 (ΦΕΚ Β' 4629/01-09-2022)

Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις για την εφαρμογή του συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και του συστήματος Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το Ωράριο Απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, κατ' εφαρμογή των άρθρων 74 και 79 παρ. 5 περ γ του ν. 4808/2021 και της ΥΑ αριθμ. 49758/26-05-2022 (ΦΕΚ Β' 2668) και καθορίζονται το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων και εφαρμοζόμενης της μεθόδου υπολογισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' του ΜΕΡΟΥΣ Ι της παρούσας. Όπου στο ως άνω Κεφάλαιο Α' αναφέρεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ νοείται για τον υπολογισμό των προστίμων του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και VI της παρούσας. Ομοίως, ως Συμπληρωματικά Παραρτήματα Ι και ΙΙ νοούνται τα Συμπληρωματικά Παραρτήματα V και VI της παρούσας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  
1 Παράβαση υποχρέωσης του εργοδότη να διαθέτει και να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας, σε πραγματικό χρόνο, ή να λειτουργεί ηλεκτρονικό σύστημα που του διατίθεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων του με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση με φυσική παρουσία, συμπεριλαμβανόμενου   και του   δανειζόμενου προσωπικού. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
2 Παράβαση υποχρέωσης εργοδότη να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας σε περίπτωση που επέλθει γεγονός ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, το οποίο εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
3 Παράβαση υποχρέωσης εργοδότη να ειδοποιήσει αμέσως, με κάθε πρόσφορο τρόπο, την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας αμέσως μόλις λήξει η κατάσταση ανωτέρας βίας ή αντικειμενικής αδυναμίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, η οποία εμποδίζει τη λειτουργία του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων ή τη διαβίβαση των στοιχείων του συστήματος αυτού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
ΓΙΑ TΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σχετιζομενων με το ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ  
4 Παράλειψη υποχρέωσης εργοδότη να προβεί στην απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για το σύνολο των εργαζομένων του, με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανόμενου   και   του   δανειζόμενου προσωπικού. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
5 Μη υποβολή δήλωσης των χορηγούμενων αδειών απογραφικά, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί το μήνα χορήγησής τους. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
6 Μη υποβολή δήλωσης “Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας” απασχολούμενου. ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ


Ως προς τις Γενικές παραβάσεις του Παραρτήματος I, το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ανεξάρτητα από αριθμό θιγομένων ως εξής:

α. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 1 έως 10 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 300,00 ευρώ για χαμηλές - 500,00 ευρώ για σημαντικές,

β. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 11 έως 20 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 400,00 ευρώ για χαμηλές - 800,00 ευρώ για σημαντικές,

γ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 21 -50 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 800,00 ευρώ για χαμηλές - 1.500,00 ευρώ για σημαντικές,

δ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 51 -150 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 1.000,00 ευρώ για χαμηλές - 2.000,00 ευρώ για σημαντικές,

ε. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 151 -250 άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 1.500,00 ευρώ για χαμηλές - 2.500,00 ευρώ για σημαντικές,

στ. Σε επιχείρηση/εργοδότη που απασχολεί από 251 και άνω άτομα προσωπικό στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, το συνολικό πρόστιμο για κάθε παράβαση ορίζεται: 2.000,00 ευρώ για χαμηλές - 3.000,00 ευρώ για σημαντικές,

Σημείωση: Ορισμένα από τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται με την επιφύλαξη του άρθρου 13 της σχετικής απόφασης 80016/31.8.2022Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης