Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2023 - Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή

17 Ιανουάριου 2023 Σχόλια
Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2023 - Κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή

Με τις διατάξεις τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα» καθορίζεται, ειδικά για το έτος 2023, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία διαμόρφωσης του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομίσθιου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας (άρθρο 103 ν. 4172/2013).

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού για το έτος 2023, λαμβανομένων υπόψη των εγχώριων και διεθνών οικονομικών εξελίξεων.


Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Οι εγχώριες και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις επιτάσσουν την επιτάχυνση της διαδικασίας καθορισμού του κατώτατου μισθού.


Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Εργοδότες και εργαζομένους, καθώς και τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς που τεκμηριώνουν το ύψος του κατώτατου μισθού.


Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167)


Κατ' άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζονται οι προθεσμίες για τα διαδικαστικά στάδια, τα οποία οδηγούν στον καθορισμό κατώτατου μισθού για το έτος 2023. Η διαδικασία επιταχύνεται προς τον σκοπό εξασφάλισης της αναγκαίας προστασίας των εργαζομένων, στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1
Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2023


Στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α' 222), μετά το άρθρο 134, περί των διατάξεων για τον κατώτατο μισθό, προστίθεται άρθρο 134Α ως εξής:

«Άρθρο 134Α
Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2023

Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του άρθρου 134 κατά το έτος 2023, οι προθεσμίες της παρ. 4 και της περ. α) της παρ. 6 καθορίζονται ως εξής:
α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνει χώρα έως την 20ή Ιανουαρίου 2023.
β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως την 3η Φεβρουαρίου 2023.
γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. βγ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως τη 10η Φεβρουαρίου 2023.
δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βδ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 20ή Φεβρουαρίου 2023.
ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 4, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.
στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α) της παρ. 6, υποβάλλεται το αργότερο έως τη 10η Μαρτίου 2023.
ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 6.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης