Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έκτακτη επιχορήγηση περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων: Παράταση υποβολής αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης

13 Ιανουάριου 2023 Σχόλια
Έκτακτη επιχορήγηση περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων: Παράταση υποβολής αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης


Με την απόφαση 183/13-01-2023 τροποποιείται η 1293/10-03-2022 απόφαση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χώρου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (046ΚΕ) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Ειδικότερα στην ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της ΔΡΑΣΗΣ και στο κεφάλαιο 13.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, σημείο 1. Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, η παράγραφος:

➔ Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 13.01.2023 και ώρα 15:00.

αντικαθίσταται ως εξής:

➔ Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο έως την 27.01.2023 και ώρα 15:00.


Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με 1293/10.03.2022 απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χώρου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (046ΚΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης