Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία: Πρόστιμα Κτηματολογίου - Κυριότητα θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή

16 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
Τροπολογία: Πρόστιμα Κτηματολογίου - Κυριότητα θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης» εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Κτηματολογίου (Φορέας) και συγκεκριμένα:
α. Μετατίθεται εκ νέου, η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία:
-καταργούνται σταδιακά τα Υποθηκοφυλακεία, τα κτηματολογικά γραφεία καθώς και οι θέσεις αυτών,
-συστήνονται Υποκαταστήματα στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα,
-πραγματοποιείται η μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των καταργούμενων έμμισθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων στις οργανικές θέσεις του προσωρινού Κλάδου μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Φορέα.
β. Παρατείνεται, επίσης, η προθεσμία έκδοσης της κ.υ.α. με την οποία καθορίζονται ειδικότερα τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης εμπράγματου ή άλλου εγγραπτέου στα κτηματολογικά βιβλία δικαιώματος.

2. Ρυθμίζεται το ζήτημα κυριότητας ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή πολυκατοικίας με μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

3. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τις αναφερόμενες χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις, η συμπλήρωση εκκρεμών αιτήσεων που έχουν κατατεθεί ή επανυποβληθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ), για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Περαιτέρω, παρατείνεται η προθεσμία αδειοδότησης των προαναφερόμενων κατασκευών κεραιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), μετά το πέρας της οποίας η Αρχή προβαίνει στην απομάκρυνση όσων δεν αδειοδοτούνται.


Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη παρατείνει κατά ένα (1) έτος την προθεσμία ολοκλήρωσης της μετάβασης στη νέα δομή του Κτηματολογίου, δηλαδή από τις 17.1.2023 στις 17.1.2024, καθώς η κατάργηση των τριακοσίων ενενήντα δύο (392) υποθηκοφυλακείων και η σύσταση των ενενήντα δύο (92) κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, έχοντας εκκινήσει ουσιαστικά τα τελευταία τρία έτη.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη παρατείνει κατά επτά (7) μήνες, από τις 31.12.2022 στις 31.7.2023, την προθεσμία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο σε βάρος ιδιοκτητών ακινήτων που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα, κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης ανά περιοχή της χώρας, τις δηλώσεις για τα εμπράγματα δικαιώματά τους.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη διάταξη επιχειρεί να επιλύσει το χρόνιο ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ανοιχτών θέσεων στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών προβλέποντας ότι οι συγκεκριμένες θέσεις μπορούν να μετατραπούν σε παρακολούθημα με μονομερή τροποποίηση πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας και ενσωμάτωση σε αυτήν του ποσοστού συγκυριότητας της θέσης στάθμευσης επί του οικοπέδου, από ιδιοκτήτες που έχουν (άλλη) οριζόντια ιδιοκτησία - χώρο κύριας χρήσης (διαμερίσματα) στην ίδια πολυκατοικία, καθώς και το ζήτημα της αντιστοίχισης τέτοιων θέσεων στάθμευσης με οριζόντιες ιδιοκτησίες, η οποία δεν είχε ήδη γίνει με την αρχική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη διάταξη παρατείνει έως τις 31.3.2023 την προθεσμία συμπλήρωσης φακέλων αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών τηλεπικοινωνιών προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), αποκλειστικά για όσες εκκρεμεί η έκδοση προαπαιτούμενων για την αδειοδότηση εγκρίσεων άλλων αρχών, τις οποίες οι πάροχοι είχαν αιτηθεί έως και τις 31.5.2022. Αντίστοιχα, παρατείνεται για αυτές έως τις 30.6.2023 η προθεσμία ολοκλήρωσης του ελέγχου των αιτήσεων και της αδειοδότησης από την ΕΕΤΤ.

Άρθρο 5: Η προτεινόμενη διάταξη βελτιώνει νομοτεχνικά και διευρύνει την ισχύουσα πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019 (Α' 167) ως προς τις δράσεις ανάπτυξης δικτυακών υποδομών για τις οποίες δεν απαιτείται έλεγχος συμβατότητας με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, το οποίο καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στις δράσεις αυτές, στις οποίες ως τώρα περιλαμβάνονται όσες έχουν φορέα πρότασης τη ΓΓΤΤ, εντάσσονται πλέον όσες έχουν φορέα εξειδίκευσης οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνολικά και όχι αποκλειστικά τη ΓΓΤΤ.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Η προτεινόμενη διάταξη επικαιροποιεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μετάβασης στην οριστική δομή του Κτηματολογίου ορίζοντας νέα ημερομηνία, καθώς η αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία του ν. 4512/2018 |Α' 5), δηλαδή η 17Μ.2020 ήταν ένα ανέφικτο χρονικό σημείο που τέθηκε παραβλέποντας τις νομικές και πραγματικές δυσκολίες της μετάβασης στην οριστική δομή. Ενδεικτικά, από την ψήφιση του ν. 4512/2018 έως και τον Αύγουστο 2019, σε διάστημα δύο ετών, είχαν καταργηθεί μόλις δύο από τα τριακόσια ενενήντα δύο (392) υποθηκοφυλακεία και συσταθεί δύο από τα ενενήντα δύο (92) κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα. Αντίθετα, από τον Αύγουστο 2019 έως σήμερα, σε διάστημα τριών ετών, έχουν συσταθεί συνολικά εξήντα (60) γραφεία και υποκαταστήματα, δηλαδή τα δύο τρίτα (2/3), και μάλιστα, υπό το καθεστώς των περιορισμών της πανδημίας του COVID-19. Συνεπώς, η παράταση για ένα επιπλέον έτος κρίνεται ικανή αλλά και αναγκαία συνθήκη για την ομαλή και πλήρη ολοκλήρωση της μετάβασης.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει να απαλλάξει τους πολίτες της χώρας από την οικονομική επιβάρυνση του προστίμου της μη εμπρόθεσμης δήλωσης των ακινήτων τους κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης, για επτά (7) επιπλέον μήνες, ώστε να μπορέσουν να κατοχυρώσουν χωρίς κόστος τις ιδιοκτησίες τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους χρονικούς όσο και τους οικονομικούς περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία του COVID-19 τα προηγούμενα δύο έτη.

Άρθρο 3: Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί πάγιο, κοινό αίτημα τόσο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π,ΟΜ.ΙΔ.Α.) όσο και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΕΣΣΕ), προκειμένου να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες δεκάδων χιλιάδων ανοιχτών θέσεων στάθμευσης πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν καταστεί «πράγματα εκτός συναλλαγής» παρεμποδίζοντας τόσο τις εμπράγματες συναλλαγές, τις γονικές παροχές και δωρεές όσο και την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Δεδομένου ότι η νομολογία έχει κρίνει άκυρες τις συστάσεις αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν αφορούν ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτή, αυτές δεν δύνανται να μεταβιβαστούν ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες, ούτε να τακτοποιηθούν κτηματογραφικά οι πολυκατοικίες στις οποίες βρίσκονται, καθώς παραμένουν αδιάθετα τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου της κάθε πολυκατοικίας που αφορούν τις θέσεις αυτές. Καθώς όμως, η ίδια νομολογία έχει αναγνωρίσει, με την επίκληση του άρθρου 182 ΑΚ, ότι μία άκυρη δικαιοπραξία, όπως αυτή της σύστασης και μεταβίβασης ανοιχτής θέσης στάθμευσης σε πιλοτή ως ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, μπορεί να ισχύσει ως έγκυρη παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της θέσης αυτής, η προτεινόμενη διάταξη δίνει διέξοδο στη μεταχείριση των θέσεων αυτών, εφόσον αποτελέσουν παρακολούθημα και ενσωματωθούν σε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία, καταλαμβάνοντας και το αντίστοιχο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συνδιοκτησίας επί του οικοπέδου (βλ. ΑΠ 454/2017, ΑΠ 23/2000). Επίσης, με τη διάταξη επιχειρείται η άρση της σύγκρουσης που εντοπίζεται στη νομολογία σχετικά με τη φύση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης στην πιλοτή, όταν αυτή δεν έχει εξ αρχής αντιστοιχηθεί με συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία.

Άρθρο 4: Η προτεινόμενη διάταξη δίνει μια επιπλέον προθεσμία πέντε (5) μηνών στις αρχές στις οποίες εκκρεμούν προς εξέταση αιτήσεις κατόχων κατασκευών κεραιών τηλεπικοινωνιών, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως τις 31.5.2022, προκειμένου να αποφανθούν, ώστε οι πάροχοι να συμπληρώσουν τους φακέλους αιτήσεων αδειοδότησης των κεραιών από την ΕΕΤΤ με τις προαπαιτούμενες εγκρίσεις και να λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4635/2019 (Α' 167), τη σχετική άδεια. Αντίστοιχα, παρατείνεται η προθεσμία για τον έλεγχο των φακέλων από την ΕΕΤΤ, εφόσον συμπληρωθούν με τις ως άνω εγκρίσεις.

Άρθρο 5: Η ισχύουσα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019 εξαιρεί από την υποχρέωση ελέγχου συμβατότητας με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο τις δράσεις ανάπτυξης δικτύων που έχουν φορέα πρότασης την ΓΓΤΤ. Δεν εξαιρεί όμως τις δράσεις για τις οποίες φορέας εξειδίκευσης των εν λόγω δράσεων, δηλαδή των δράσεων που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύων και υποδομών επικοινωνιών (όπως δικτύων οπτικών ινών, δικτύων πέμπτης γενιάς [5G], ασύρματων δικτύων [WiFi], υποδομών έξυπνων πόλεων, υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης, καθώς και εξειδικευμένων δικτύων που λειτουργούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of Things) είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεδομένου ότι ο φορέας εξειδίκευσης των δράσεων αυτών ταυτίζεται με τον φορέα έγκρισης του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, δηλαδή είναι το ίδιο το Υπουργείο, παρέλκει η έγκριση της πρότασης που προέρχεται από το ίδιο. Για τον λόγο αυτό, η προτεινόμενη διάταξη διευρύνει ως άνω το πεδίο εξαίρεσης από τον έλεγχο συμβατότητας και επιταχύνει την υλοποίηση δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και εξειδικευτεί από το ίδιο το Υπουργείο.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρα 1: Αφορά στο προσωπικό του ν.π.δ.δ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», καθώς και στο σύνολο των εξυπηρετούμενων από τον φορέα ιδιοκτητών ακινήτων της χώρας, στον βαθμό που η βέλτιστη λειτουργία του φορέα εξασφαλίζει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.

Άρθρο 2: Αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας που δεν δήλωσαν εμπρόθεσμα τα εμπράγματα δικαιώματά τους κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης.

Άρθρο 3: Αφορά στους ιδιοκτήτες ανοιχτών θέσεων στάθμευσης σε πιλοτές πολυκατοικιών της χώρας, καθώς και στο σύνολο των ιδιοκτητών των εν λόγω πολυκατοικιών.

Άρθρο 4: Αφορά στους κατόχους κατασκευών κεραιών τηλεπικοινωνιών που έχουν υποβάλει αιτήσεις αδειοδότησης στην ΕΕΤΤ έως και τις 30.4.2022 αλλά δεν μπορούν να λάβουν την απαιτούμενη άδεια, καθώς εκκρεμεί η έκδοση προαπαιτούμενων εγκρίσεων από άλλες αρχές, τις οποίες έχουν αιτηθεί έως και τις 31.5.2022.

Άρθρο 5: Αφορά στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που σχεδιάζουν παρεμβάσεις για την ανάπτυξη δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υποδομών, και κατ' επέκταση όλους τους ωφελούμενους αυτών των δράσεων.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Αρθρο Χ: παρ. 7 άρθρου 1, παρ. 2 άρθρου 15, παρ. 3 και 6 άρθρου 20 ν. 4512/2018 (Α'5), άρθρο 15 ν. 4821/2021 (Α' 134), άρθρο τρίτο Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 24ης.12.2019 (Α' 212), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α'32).
Αρθρο 2: Παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995 (Α'114)
Άρθρο 4: Άρθρο 8 ν. 4919/2022 (Α'68),
Αρθρο 5: Παρ. 4 άρθρου 44 ν. 4635/2019 (Α' 167)

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης;
Απαιτείται ψήφιση τυπικού νόμου, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης με αντικείμενο που εμπίπτει στα ρυθμιζόμενα με τις προτεινόμενες διατάξεις.
ii) με αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας;
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας.
iii) με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων;
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με διάθεση περισσότερων ανθρωπίνων και υλικών πόρων.

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

i) βραχυπρόθεσμοι:

Άρθρο 1: Η ρύθμιση στοχεύει στην παράταση κατά ένα έτος της ολοκλήρωσης της μετάβασης στη νέα δομή του Κτηματολογίου με την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων και τη σύσταση κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων.
Άρθρο 2: Η ρύθμιση στοχεύει στην παράταση κατά επτά μήνες της έναρξης επιβολής τέλους εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος στο Κτηματολόγιο κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης.
Άρθρο 3: Η ρύθμιση στοχεύει στη θέσπιση δυνατότητας τροποποίησης οριζόντιων ιδιοκτησιών σε πολυκατοικίες, προκειμένου να περιληφθούν σε αυτές ως παρακολουθήματα ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτή.
Άρθρο 4: Η ρύθμιση στοχεύει στην παράταση έως τις 31.3.2023 της προθεσμίας συμπλήρωσης αιτήσεων αδειοδότησης τηλεπικοινωνιακών κεραιών, που έχουν ήδη υποβληθεί στην ΕΕΤΤ, έως τις 30.4.2022 αλλά εκκρεμεί γι' αυτές η εξέταση και χορήγηση προαπαιτούμενων εγκρίσεων από άλλες αρχές.
Άρθρο 5: Η ρύθμιση στοχεύει στη βελτίωση της ισχύουσας διάταξης που αφορά στην εξαίρεση από τον έλεγχο συμβατότητας με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο για δράσεις που έχουν διαμορφωθεί και εξειδικευτεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που είναι και το αρμόδιο υπουργείο για τη σύνταξη του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου προς απλοποίηση της διαδικασίας και εξοικονόμηση χρόνου.
ii) μακροπρόθεσμοι:
Άρθρο 1: Η ρύθμιση στοχεύει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» μέσω της ολοκλήρωσης της νέας δομής του.
Άρθρο 2: Η ρύθμιση στοχεύει στην ενθάρρυνση των πολιτών να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους στο Κτηματολόγιο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα εμπράγματα δίκαιώματά τους.
Άρθρο 3: Η ρύθμιση στοχεύει στην ασφάλεια των εμπράγματων συναλλαγών και κτηματολογικών εγγραφών όσον αφορά τις πολυκατοικίες στις οποίες βρίσκονται ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτή.
Άρθρο 4: Η ρύθμιση στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη χώρα.
Άρθρο 5: Η ρύθμιση στοχεύει στη διευκόλυνση της υλοποίησης καινοτόμων δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών στη χώρα.

Κατ' άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο Στόχος


1 Η προτεινόμενη διάταξη επικαιροποιεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μετάβασης στην οριστική δομή του Κτηματολογίου ορίζοντας νέα ημερομηνία, καθώς η αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία του ν. 4512/2018 (Α' 5), δηλαδή η 17η. 1.2020 ήταν ένα ανέφικτο χρονικό σημείο που τέθηκε παραβλέποντας τις νομικές και πραγματικές δυσκολίες της μετάβασης στην οριστική δομή. Ενδεικτικά, από την ψήφιση του ν. 4512/2018 έως και τον Αύγουστο 2019, είχαν καταργηθεί μόλις δύο από τα τριακόσια ενενήντα δύο (392) υποθηκοφυλακεία και συσταθεί δύο από τα ενενήντα δύο (92} κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα. Αντίθετα, από τον Αύγουστο 2019 έως σήμερα, σε διάστημα τριών ετών, έχουν συσταθεί συνολικά εξήντα (60) γραφεία και υποκαταστήματα, δηλαδή τα δύο τρίτα (2/3), και μάλιστα, υπό το καθεστώς των περιορισμών της πανδημίας του COVID-19. Συνεπώς, η παράταση για ένα επιπλέον έτος, κρίνεται ικανή αλλά και αναγκαία συνθήκη για την ομαλή και πλήρη ολοκλήρωση της μετάβασης.

2 Η προτεινόμενη διάταξη επιδιώκει να απαλλάξει τους πολίτες της χώρας από την οικονομική επιβάρυνση του προστίμου της μη εμπρόθεσμης δήλωσης των ακινήτων τους κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης, για επτά (7) επιπλέον μήνες, ώστε να μπορέσουν να κατοχυρώσουν χωρίς κόστος τις ιδιοκτησίες τους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους χρονικούς όσο και τους οικονομικούς περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία του COVID-19 τα προηγούμενα δύο έτη.

3 Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί πάγιο, κοινό αίτημα τόσο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) όσο και της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΕΣΣΕ), προκειμένου να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες δεκάδων χιλιάδων ανοιχτών θέσεων στάθμευσης πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν καταστεί «πράγματα εκτός συναλλαγής» παρεμποδίζοντας τόσο τις εμπράγματες συναλλαγές, τις γονικές παροχές και δωρεές όσο και την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης. Δεδομένου ότι η νομολογία έχει κρίνει άκυρες τις συστάσεις αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας όταν αφορούν ανοιχτές θέσεις στάθμευσης σε πιλοτή, αυτές δεν δύνανται να μεταβιβαστούν ως αυτοτελείς ιδιοκτησίες, ούτε να τακτοποιηθούν κτηματογραφικά οι πολυκατοικίες στις οποίες βρίσκονται, καθώς παραμένουν αδιάθετα τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου της κάθε πολυκατοικίας που αφορούν τις θέσεις αυτές. Καθώς όμως, η ίδια νομολογία έχει αναγνωρίσει, με την επίκληση του άρθρου 182 ΑΚ, ότι μία άκυρη δικαιοπραξία, όπως αυτή της σύστασης και μεταβίβασης ανοιχτής θέσης στάθμευσης σε πιλοτή ως ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας, μπορεί να ισχύσει ως έγκυρη παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της θέσης αυτής, η προτεινόμενη διάταξη δίνει διέξοδο στη μεταχείριση των θέσεων αυτών, εφόσον αποτελέσουν παρακολούθημα και ενσωματωθούν σε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκεται στην ίδια πολυκατοικία, καταλαμβάνοντας και το αντίστοιχο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συνδιοκτησίας επί του οικοπέδου (βλ. ΑΠ 454/2017, ΑΠ 23/2000). Επίσης, με τη διάταξη επιχειρείται η άρση της σύγκρουσης που εντοπίζεται στη νομολογία σχετικά με τη φύση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης στην πιλοτή, όταν αυτή δεν έχει εξ αρχής αντιστοιχηθεί με συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία.

4 Η προτεινόμενη διάταξη δίνει μια επιπλέον προθεσμία πέντε (5} μηνών στις αρχές στις οποίες εκκρεμούν προς εξέταση αιτήσεις κατόχων κατασκευών κεραιών τηλεπικοινωνιών, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως τις 31.5.2022, προκειμένου να αποφανθούν, ώστε οι πάροχοι να συμπληρώσουν τους φακέλους αιτήσεων αδειοδότησης των κεραιών από την ΕΕΤΤ με τις προαπαιτούμενες εγκρίσεις και να λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4635/2019 (Α' 167), τη σχετική άδεια. Αντίστοιχα, παρατείνεται η προθεσμία για τον έλεγχο των φακέλων από την ΕΕΤΤ, εφόσον συμπληρωθούν με τις ως άνω εγκρίσεις.

5 Η ισχύουσα διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019 εξαιρεί από την υποχρέωση ελέγχου συμβατότητας με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο τις δράσεις ανάπτυξης δικτύων που έχουν φορέα πρότασης την ΓΓΤΤ. Δεν εξαιρεί όμως τις δράσεις για τις οποίες φορέας εξειδίκευσης των εν λόγω δράσεων, δηλαδή των δράσεων που αφορούν την ανάπτυξη δικτύων και υποδομών επικοινωνιών (όπως δικτύων οπτικών ινών, δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), ασύρματων δικτύων [WiFi], υποδομών έξυπνων πόλεων, υποδομών για διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης, καθώς και εξειδικευμένων δικτύων που λειτουρνούν ως διαδίκτυο των πραγμάτων (ΙοΤ, Internet of Things) είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεδομένου ότι ο φορέας εξειδίκευσης των δράσεων αυτών ταυτίζεται με τον φορέα έγκρισης του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, δηλαδή είναι το ίδιο το Υπουργείο, παρέλκει η έγκριση της πρότασης που προέρχεται από το ίδιο. Για τον λόγο αυτό, η προτεινόμενη διάταξη διευρύνει ως άνω το πεδίο εξαίρεσης από τον έλεγχο συμβατότητας και επιταχύνει την υλοποίηση δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και εξειδικευτεί από το ίδιο το Υπουργείο.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 1, παρ. 2 άρθρου 15, παρ. 3 και 6 άρθρου 20 ν. 4512/2018

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α' 5) τροποποιείται ως προς την προθεσμία έκδοσης των αποφάσεων του Δ.Σ. του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και των θέσεων και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Για την, σύμφωνα με την παρ. 5, κατάργηση των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός εβδομήντα δύο (72) μηνών, κατ' ανώτατο όριο, από την 17η. 1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή. Κατά το διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, οι προϊστάμενοι των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες υποχρεούνται να χορηγούν προς το Φορέα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη μεταφορά της άσκησης αρμοδιότητας, όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις μισθώσεις ακινήτων, κατόπιν αιτήματος του Φορέα και εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζεται με το σχετικό αίτημα. Με ίδιο αίτημα ο Φορέας δύναται να ζητά τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εργασιών τις οποίες υποχρεούται να εκτελέσει ο υπηρετών προϊστάμενος του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή ο άμισθος Υποθηκοφύλακας για την έγκαιρη έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου. Οι αποφάσεις του πρώτου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 και έναρξης της λειτουργίας των κτηματολογικών γραφείων και των υποκαταστημάτων τους του άρθρου 15, αναρτάται ανακοίνωση του Φορέα στην ιστοσελίδα του.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως προς την προθεσμία σύστασης υποκαταστημάτων σε κάθε κτηματολογικό γραφείο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Εντός εβδομήντα δύο (72) μηνών από τις 17.1.2018, σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο συστήνονται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1, Υποκαταστήματα ως εξής: α) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, τα Υποκαταστήματα Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης (5).
β) Στο Κτηματολονικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, τα Υποκαταστήματα Καλαμαριάς, Λανκαδά και (2).
V) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας, τα Υποκαταστήματα Βέροιας, Κιλκίς, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Κατερίνης, Σερρών, Πολυγύρου, (7).
δ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, τα Υποκαταστήματα Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Εορδαίας {4).
ε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, τα Υποκαταστήματα Άρτας, Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας, (3).
στ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, τα Υποκαταστήματα Τυρνάβου, Καρδίτσας, Βόλου, Σκιάθου, Τρικάλων (5).
ζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Αιγιαλείας Αιγίου, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Πύργου, Αμαλιάδας (5).
η) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, τα Υποκαταστήματα Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, Καρπενησίου, Άμφισσας (5).
θ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών, τα Υποκαταστήματα Χαλανδρίου, Περιστερίου, Ηλιουπόλεως, Καλλιθέας (4).
ι) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής, τα Υποκαταστήματα Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Νέας Ιωνίας, Ελευσίνας, Μαραθώνα, (6).
ια) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, τα Υποκαταστήματα Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου (2).
ίβ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, τα Υποκαταστήματα, Ναυπλίου, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαμάτας, Κυπαρισσίας (5).
ιγ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα Υποκαταστήματα Χίου, Ικαρίας, Σάμου, και Λήμνου (4).
ιδ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα Υποκαταστήματα Άνδρου, Θήρας, Τήνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου και Πάρου (7).
ιε) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, τα Υποκαταστήματα Ρεθύμνου, Χανίων, Αγίου Νικολάου Λασιθίου, (3).
ιστ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσου, τα Υποκαταστήματα Καλύμνου, Πάτμου, Καρπάθου, Κώ, Λέρου (5).
ιζ) Στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιονίων Νήσων, τα Υποκαταστήματα Λευκάδας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας- Ιθάκης (3).».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως προς την προθεσμία μεταφοράς και αυτοδίκαιης ένταξης του προσωπικού σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Στις θέσεις της παρ. 1, όπως κατανέμονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο εβδομήντα δύο (72) μηνών από τις 17.1.2018, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 τροποποιείται ως προς την προθεσμία αυτοδίκαιης ένταξης στις θέσεις του προσωρινού κλάδου, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Στις θέσεις του προσωρινού Κλάδου της παρ. 5 εντάσσεται αυτοδίκαια κατά τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο εβδομήντα δύο (72) μηνών από τις 17.1.2018,
α) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν σε έμμισθα σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α' 24) και
β) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη του τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2015, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 56 του κ.δ. της 19/23.7.1941 όπως ίσχυαν κάθε φορά ή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3127/2003 (Α' 67). Το κόστος της μισθοδοσίας καλύπτεται από τα εισπραττόμενα τέλη.».

Άρθρο 2
Προθεσμία έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995


Το όγδοο εδάφιο της περ. α' της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α' 114) τροποποιείται ως προς την προθεσμία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης για την επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέων δικαιωμάτων και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«8. α) Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση. Το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης μνημονεύεται και επισυνάπτεται στο συμβόλαιο, μνημονεύεται στην οικοδομική άδεια και τηρείται στον φάκελο της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα επιβάλλεται πρόστιμο.
Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται της αξίας των ακινήτων, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής και πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 10, βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιεύεται έως την 31η.7.2023, ορίζονται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Η απόφαση αρχίζει να ισχύει έναν (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της.
Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
β) Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή της παρούσας αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμά του επί του ακινήτου, είτε από εκείνον που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση που προβλέπεται στο άρθρο 4, καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο που εκδόθηκαν μετά την 9η. 12.2020 και έως την 18η.6.2021, δυνάμει των οποίων αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων σε κτηματογραφούμενες περιοχές, θεωρούνται έγκυρες από τη δημοσίευσή τους.»

Άρθρο 3
Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή - Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979


Στο άρθρο 1 του ν. 960/1979 (Α'194), μετά την παρ. 5 προστίθεται νέα παρ. 5Α ως εξής:
«5Α. α) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κυρίας χρήσης πολυκατοικίας που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.
β) Ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή πολυκατοικίας που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και επί της οποίας δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκτήτης επί οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας δύναται να μεταβιβαστεί κατ' εξαίρεση και μόνο σε άλλον ιδιοκτήτη επί οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης της οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.
γ) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κυρίας χρήσης πολυκατοικίας, στον οποίο μεταβιβάστηκε και ίο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή ή θέσης στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας πολυκατοικίας, στην οποία θέση, σύμφωνα με την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας, έχει συσταθεί αυτοτελές δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία-χώρο κύριας χρήσης της πολυκατοικίας, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να αντιστοιχήσει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης της πιλοτής ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.».

Άρθρο 4
Προθεσμία συμπλήρωσης εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4918/2022


Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4918/2022 (Α' 68) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την προθεσμία και τις προϋποθέσεις συμπλήρωσης των αιτήσεων αδειοδότησης,
β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 8
Συμπλήρωση εκκρεμών αιτήσεων αδειοδότησης κεραιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019
1. Αιτήσεις αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που χρησιμοποιούνται ως μέρος του δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό, οι οποίες εμπίπτουν στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α" 167) και έχουν κατατεθεί ή επανυποβληθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) έως την 30ή.4.2022, δύνανται να συμπληρώνονται περαιτέρω, με πράξεις, γνώμες, πιστοποιητικά, αποφάσεις, βεβαιώσεις, εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που εκδίδονται το αργότερο έως την 31η.3.2023, εφόσον α) οι ως άνω αιτήσεις αδειοδότησης δεν έχουν απορριφθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. και β) οι σχετικές αιτήσεις προς τις αρμόδιες αρχές έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η.5.2022. Αποκλειστικά για τις κατασκευές κεραιών του πρώτου εδαφίου, η προθεσμία αδειοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 παρατείνεται έως την 30n.6.2023.».

Άρθρο 5
Προέγκριση δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 ν. 4635/2019


Η παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019 (Α' 167) τροποποιείται ως προς τον φορέα της πρότασης και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των δράσεων ανάπτυξης δικτυακών υποδομών που εξαιρούνται από την απαίτηση προέγκρισης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Για την υλοποίηση δράσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπου φορέας της πρότασης εξειδίκευσης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δεν απαιτείται η προέγκριση του παρόντος άρθρου.»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης