Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έγκριση βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. προς την Ελλάδα για το σεισμό του 2021 στο Αρκαλοχώρι

Έγκριση βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. προς την Ελλάδα για το σεισμό του 2021 στο Αρκαλοχώρι
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά


Σήμερα οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την εκταμίευση σχεδόν 720 εκ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βοήθεια σε επτά χώρες που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2021, ανάμεσα τους και η Ελλάδα με το ποσό των περίπου 1,4 εκ. ευρώ για το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη.

Η εισηγήτρια Henrike Hahn (Πράσινοι, Γερμανία) δήλωσε τα εξής: «Ως ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τα κονδύλια που εγκρίθηκαν σήμερα από το Κοινοβούλιο θα συμβάλουν σημαντικά στις προσπάθειες ανασυγκρότησης μετά από τέτοιας κλίμακας φυσικές καταστροφές. Η καταπολέμηση των αιτίων της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την ΕΕ, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις και η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων στο μέλλον.»

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
:

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 η Κρήτη στην Ελλάδα επλήγη από σεισμό μεγέθους 6 ρίχτερ. Ο σεισμός προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε νοτιοανατολικά του Ηρακλείου. Ο κύριος σεισμός συνοδεύτηκε από πλούσια σεισμική ακολουθία∙ ο μεγαλύτερος μετασεισμός που σημειώθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 ήταν μεγέθους 5,3 ρίχτερ και προκάλεσε πρόσθετες ζημίες. Από τον σεισμό σκοτώθηκε ένα άτομο, τραυματίστηκαν 36 άτομα και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές.

Στη συνέχεια, η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για οικονομική ενίσχυση από το ΤΑΕΕ.

1) Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΤΑΕΕ), με σκοπό τη χρηματοδότηση ενεργειών έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης λόγω του σεισμού που προκλήθηκε στην Κρήτη στις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

2) Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ εντός της προθεσμίας των 12 εβδομάδων μετά την πρώτη ζημία που προκλήθηκε από την καταστροφή στις 27 Σεπτεμβρίου 2021. Η αίτηση περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού.

3) Ο σεισμός είναι φυσική καταστροφή και, επομένως, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΤΑΕΕ.

4) Το συμβάν παρουσιάστηκε στην αίτηση ως «περιφερειακή φυσική καταστροφή», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο ως «περιφερειακή φυσική καταστροφή» νοείται κάθε φυσική καταστροφή που προκαλεί άμεση ζημία σε μία περιοχή επιπέδου NUTS 2 σε επιλέξιμο κράτος και η οποία υπερβαίνει το 1,5 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της εν λόγω περιοχής. Οι ελληνικές αρχές εκτιμούν ότι η συνολική άμεση ζημία ανέρχεται σε 143,42 εκατ. EUR. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 1,53 % του ΑΕΠ της περιφέρειας της Κρήτης και υπερβαίνει το ισχύον κατώτατο όριο «περιφερειακής καταστροφής», το οποίο ανέρχεται σε 140,79 εκατ. EUR. Βάσει των ανωτέρω, η καταστροφή χαρακτηρίζεται ως «περιφερειακή καταστροφή» και η αίτηση της Ελλάδας είναι επιλέξιμη για ενίσχυση από το ΤΑΕΕ.

5) Ο υπολογισμός του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης από το ΤΑΕΕ πραγματοποιείται με βάση τη συνολική άμεση ζημία. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ουσιώδεις ενέργειες έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού.

6) Η Ελλάδα ζήτησε την πληρωμή προκαταβολής επί της αναμενόμενης ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 4α του κανονισμού. Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την καταβολή προκαταβολής από το ΤΑΕΕ. Ως εκ τούτου, χορηγήθηκε προκαταβολή ύψους 896 375 EUR με την εκτελεστική απόφαση C(2022) 2599 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2022. Η προκαταβολή καταβλήθηκε στην Ελλάδα στις 19 Μαΐου 2022.

7) Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν διεξοδικά την αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό, ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4.

8) Στην αίτηση αναφέρεται ότι, λόγω του σεισμού και των μετασεισμών του, συνολικά 6 658 κτίρια υπέστησαν σημαντικές ζημίες ή ακόμη καταστράφηκαν ολοσχερώς, εκ των οποίων 4 584 κατοικίες, 227 επαγγελματικοί χώροι, 318 ιεροί ναοί/δημόσια κτίρια και 1 029 αποθήκες. Σύμφωνα με την αίτηση, το συνολικό κόστος των ζημιών σε κτίρια κατοικιών εκτιμάται σε 115,45 εκατ. EUR, ενώ το κόστος των ζημιών σε δημόσια περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται σε 10,1 εκατ. EUR. Μετά τον σεισμό, οι ελληνικές αρχές έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και έχουν διαθέσει δημόσιους πόρους σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης και διάσωσης, καθώς και σε εργασίες καθαρισμού.

9) Η Ελλάδα εκτίμησε το κόστος των ενεργειών έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης που είναι επιλέξιμες σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού, σε 12,49 εκατ. EUR και το υπέβαλε κατανεμημένο ανά είδος ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών και των εγκαταστάσεων, ιδίως στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης, καθώς και στον τομέα της εκπαίδευσης.

10) Η αίτηση της Ελλάδας περιλαμβάνει περιγραφή της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνου καταστροφών σε σχέση με τον χαρακτήρα της καταστροφής. Λαμβανομένων υπόψη των ισχυρών σεισμών που έπληξαν την Ελλάδα την περίοδο 1978-1981, η ελληνική κυβέρνηση χάραξε πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων φυσικών καταστροφών, με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων μέσω ενός πλαισίου για την υλοποίηση πολιτικών μετριασμού των γνωστών κινδύνων και τη διαχείριση του αντικτύπου των σεισμών, καθώς και μέσω διαδικασιών/μέτρων για την πρόληψη νέων κινδύνων. Ο ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός περιλαμβάνει τον επικαιροποιημένο χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας.

11) Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν είχε κινηθεί για την Ελλάδα διαδικασία επί παραβάσει σχετικά με την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά τον χαρακτήρα της καταστροφής.

12) Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη για τις επιλέξιμες δαπάνες.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης