Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακές αναφορές σε πραγματικό χρόνο για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Η Ε.Ε. παρουσίασε τις νέες προτάσεις για τον ΦΠΑ

9 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακές αναφορές σε πραγματικό χρόνο για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Η Ε.Ε. παρουσίασε τις νέες προτάσεις για τον  ΦΠΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Vida


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβου


Στις 8 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σειρά μέτρων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) της ΕΕ με σκοπό να καταστεί το σύστημα αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις και ανθεκτικότερο στην απάτη με την υιοθέτηση και την προώθηση της ψηφιοποίησης.

Η πρόταση της E.E. αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών όσον αφορά τον ΦΠΑ.

Τα κράτη μέλη σύμφωνα με την τελευταία στοιχεία για το έλλειμμα ΦΠΑ, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 8.12.2022, έχασαν περίπου 93 δισεκατομμύρια ευρώ (δείτε εδώ).
Οι απώλειες αυτές είναι σαφώς επιζήμιες για τα δημόσια οικονομικά συνολικά σε μια περίοδο κατά την οποία τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τους προϋπολογισμούς τους για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των πρόσφατων απότομων αυξήσεων των τιμών της ενέργειας και του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
Επιπλέον, τα καθεστώτα ΦΠΑ στην ΕΕ μπορεί να εξακολουθούν να είναι επαχθή για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και αυτές που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο ή προτίθενται να επεκταθούν σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Οι κύριες δράσεις που προτείνονται θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επιπρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ έως και 18 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, να αναπτυχθούν.

Κύριες δράσεις:α)  Μετάβαση
σε ψηφιακές αναφορές σε πραγματικό χρόνο (DRR) με βάση την ηλεκτρονική τιμολόγηση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά στην ΕΕ
.

Το νέο σύστημα εισάγει την ψηφιακή αναφορά σε πραγματικό χρόνο (DRR) για σκοπούς ΦΠΑ με βάση την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η οποία θα δώσει στα κράτη μέλη τις πολύτιμες πληροφορίες που χρειάζονται για να ενισχύσουν την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (ιδίως της απάτης τύπου «καρουζέλ»). Η μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση θα συμβάλει στη μείωση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ κατά  11 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και στη μείωση του διοικητικού κόστους αλλά και του κόστους συμμόρφωσης για τους συναλλασσόμενους της ΕΕ κατά περισσότερο από 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως τα επόμενα δέκα χρόνια. Οι προτάσεις διασφαλίζουν επίσης ότι τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα συγκλίνουν σε ολόκληρη την ΕΕ και ανοίγουν τον δρόμο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να δημιουργήσουν εθνικά συστήματα ψηφιακής υποβολής στοιχείων για το εγχώριο εμπόριο κατά τα επόμενα έτη.

Πολλά κράτη μέλη (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία) δεν έχουν ακόμη εισαγάγει σύστημα ψηφιακών αναφορών. Η απόφαση αυτή φαίνεται να οφείλεται κυρίως στο σχετικά χαμηλότερο επίπεδο απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (το μέσο χάσμα ΦΠΑ 2016-2019 των κρατών μελών που έχουν ή ανακοινώνουν να υιοθετήσουν ένα είδος ψηφιακών αναφορών είναι 15,2% σε σύγκριση με μέσο όρο 8,6% για εκείνα που δεν εφαρμόζουν όμως ψηφιακές αναφορές (DRRs). Κανένα από τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν DRR (ψηφιακές αναφορές) δεν είχε καταγράψει κενό ΦΠΑ χαμηλότερο από 10% πριν από την εισαγωγή τους, εκτός από την Ισπανία (όπου το έλλειμμα  ΦΠΑ ήταν 6,5% το 2016) και τα κορυφαία κράτη μέλη που καταγράφουν συνεχώς τα υψηλότερα κενά ΦΠΑ (η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Ιταλία) είναι μεταξύ εκείνων που εισήγαγαν ή ανακοίνωσαν την εισαγωγή ψηφιακών αναφορών (myDATA).

Πως θα εφαρμοστεί το μέτρο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Όλες οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να μπορούν να εκδίδουν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια για ενδοκοινοτικές συναλλαγές με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (EN 16931). Αυτά θα είναι σε μια δομημένη μορφή ηλεκτρονικού τιμολογίου (XML, UBL, PDF/A3 κ.λπ.) και όχι σε μορφή PDF.

Για τις εγχώριες συναλλαγές, τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να καταργήσουν την υποχρέωση των πελατών να αποδέχονται την ηλεκτρονική τιμολόγηση από τους προμηθευτές τους για να βοηθήσουν στην υιοθέτηση της εγχώριας ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Επίσης, τα κράτη δεν θα χρειάζεται πλέον να ζητούν έγκριση από την ΕΕ για υποχρεωτική εγχώρια ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Τα κράτη μέλη ενδέχεται να εξακολουθούν να υιοθετούν τις δικές τους μορφές, αλλά θα ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν ή να συγκλίνουν προς το EN 16931 για να βοηθήσουν στη μακροπρόθεσμη εναρμόνιση των συστημάτων αναφοράς της ΕΕ.

Υποχρεωτική απαίτηση ενδοκοινοτικής ψηφιακής αναφοράς B2B (DRR)

Το καθεστώς ψηφιακής αναφοράς ενδοκοινοτικών προμηθειών (ISC) θα εισαχθεί για όλες τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μη κατοίκων, από το 2028. Αυτά τα δεδομένα θα υποβληθούν πρώτα στις εθνικές φορολογικές αρχές για άμεση ενοποίηση σε μια κοινή βάση δεδομένων της ΕΕ.

 


β) Επικαιροποιημένοι
κανόνες ΦΠΑ για τις πλατφόρμες μεταφοράς και βραχυπρόθεσμων μισθώσεων.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι φορείς της οικονομίας των πλατφορμών στους εν λόγω τομείς θα καταστούν υπεύθυνοι για την είσπραξη και την απόδοση του ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές όταν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν το πράττουν, για παράδειγμα επειδή είναι μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι πάροχοι. Η προσέγγιση αυτή, μαζί με άλλες διευκρινίσεις, θα εξασφαλίσει την εναρμόνιση σε όλα τα κράτη μέλη και θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ διαδικτυακών και παραδοσιακών υπηρεσιών μεταφορών και παροχής καταλύματος σύντομης διάρκειας. Θα διευκολύνει επίσης τις ΜΜΕ, οι οποίες, διαφορετικά, θα έπρεπε να κατανοούν και να τηρούν τους κανόνες ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιούνται.

γ) Η καθιέρωση ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ

Με βάση το ήδη υπάρχον μοντέλο «
μονοαπευθυντικής θυρίδας ΦΠΑ» που υφίσταται ήδη για τις εταιρείες διαδικτυακών αγορών, η σημερινή πρόταση θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις που πωλούν σε καταναλωτές σε άλλο κράτος μέλος να εγγράφονται μόνο μία φορά στο μητρώο ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης σε μία μόνο γλώσσα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι ΜΜΕ, θα μπορούσαν κατ' αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσουν περίπου 8,7 δισ. ευρώ σε δαπάνες εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ και διοικητικές δαπάνες σε διάστημα δέκα ετών. Μεταξύ των άλλων μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ περιλαμβάνεται η υποχρέωση χρήσης της «μονοαπευθυντικής θυρίδας εισαγωγών» για ορισμένες πλατφόρμες που διευκολύνουν τις πωλήσεις στους καταναλωτές στην ΕΕ.

Αναλυτική επεξήγηση των ειδικών διατάξεων της πρότασης σε ότι αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η  ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι ο γενικός κανόνας για την έκδοση τιμολογίων: Άρθρα 217 , 218 και 232 οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ


Η προσαρμογή της Οδηγίας ΦΠΑ στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα απαιτεί αλλαγή της μεταχείρισης που δίνεται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Μέχρι τώρα, η Οδηγία ΦΠΑ έθετε σε ισότιμη βάση τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Το άρθρο 232 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ απαιτούσε η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων να υπόκειται στην αποδοχή του παραλήπτη. Αυτή η απαίτηση εμπόδισε τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ένα ηλεκτρονικό σύστημα αναφοράς. Επιβράδυνε επίσης την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τιμολογίων, καθώς οι υποκείμενοι στον φόρο δεν μπορούσαν να προσαρμόσουν τα συστήματα τιμολόγησης τους για να εφαρμόσουν την πλήρη ηλεκτρονική τιμολόγηση, επειδή έπρεπε να εκδίδουν έντυπα τιμολόγια όποτε ο παραλήπτης δεν αποδεχόταν ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Η πρόταση αλλάζει αυτή την κατάσταση, προβλέποντας στο άρθρο 218 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα είναι το προεπιλεγμένο σύστημα για την έκδοση τιμολογίων.

Η χρήση χάρτινων τιμολογίων θα είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη τα επιτρέπουν.

Αυτή η εξουσιοδότηση δεν μπορεί να καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς του Κεφαλαίου 6 του Τίτλου XI, της οδηγίας ΦΠΑ,  καθώς κάτι τέτοιο θα απέτρεπε ή θα δημιουργούσε δυσκολίες για την αυτόματη αναφορά των δεδομένων. Οι υποκείμενοι στο φόρο θα επιτρέπεται πάντα να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Αυτό το πρότυπο είναι αυτό που υιοθετήθηκε από την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής  σύμφωνα με το αίτημα που ορίζεται στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ. Η έκδοση και η διαβίβαση ηλεκτρονικών τιμολογίων δεν μπορεί να εξαρτάται από προηγούμενη έγκριση επικύρωσης από τις φορολογικές αρχές του κράτους μέλους προκειμένου να σταλούν στον παραλήπτη.

Σε πολλά κράτη μέλη έχει χορηγηθεί ειδικό μέτρο για την εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπου έχουν εφαρμοστεί τέτοια συστήματα εκκαθάρισης. Αυτά τα συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν μόνο από αυτά τα κράτη μέλη έως την 1η Ιανουαρίου 2028, διασφαλίζοντας τη σύγκλιση με το σύστημα ψηφιακής αναφοράς της ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί ότι οι υποκείμενοι στον φόρο δεν θα εξαρτώνται από την εξουσιοδότηση του παραλήπτη για την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου, το άρθρο 232 διαγράφεται από την οδηγία ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ

Περαιτέρω, ο ορισμός του ηλεκτρονικού τιμολογίου στην Οδηγία ΦΠΑ αλλάζει για να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία ρυθμίζει την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές B2G. Ως αποτέλεσμα, όταν γίνεται αναφορά σε ηλεκτρονικά τιμολόγια στην Οδηγία ΦΠΑ, θα γίνεται αναφορά στα δομημένα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Προθεσμία έκδοσης τιμολογίων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών όπου ισχύει η αντίστροφη επιβάρυνση: Άρθρο 222 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Στην περίπτωση απαλλασσόμενων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο που υπόκεινται στην αντίστροφη επιβάρυνση, η οδηγία ΦΠΑ προβλέπει προθεσμία για την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου που μπορεί να διαρκέσει έως και σαράντα πέντε ημέρες από τη στιγμή που συνέβη το χρεώσιμο συμβάν.

Το νέο σύστημα αναφοράς είναι χτισμένο με βάση τη φιλοσοφία της πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Δεδομένου ότι η αναφορά βασίζεται στην έκδοση του τιμολογίου, μια τέτοια προθεσμία θα καθυστερήσει υπερβολικά την άφιξη των πληροφοριών για τις εν λόγω παραδόσεις στη φορολογική διοίκηση. Για το λόγο αυτό, το άρθρο 222 θα ορίζει προθεσμία δύο ημερών μετά την πραγματοποίηση της γενεσιουργού αιτίας για την έκδοση τιμολογίων στις περιπτώσεις αυτές.

Κατάργηση της δυνατότητας έκδοσης συγκεντρωτικών τιμολογίων: Άρθρο 223 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Στόχος του νέου συστήματος αναφοράς είναι να παρέχει πληροφορίες για τις συναλλαγές σε σχεδόν πραγματικό χρόνο στις φορολογικές διοικήσεις και να ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η δυνατότητα έκδοσης συγκεντρωτικών τιμολογίων για έναν ημερολογιακό μήνα έρχεται σε αντίθεση με αυτούς τους στόχους. Για το λόγο αυτό, το άρθρο 223 της οδηγίας διαγράφεται, επομένως δεν θα υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της έκδοσης συγκεντρωτικών τιμολογίων.

Περιεχόμενο των τιμολογίων: Άρθρο 226 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ


Στόχος του νέου συστήματος αναφοράς είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στις φορολογικές διοικήσεις ελαχιστοποιώντας παράλληλα τη διοικητική επιβάρυνση για τους υποκείμενους στο φόρο. Για την επίτευξη του τελευταίου στόχου, το σύστημα αναφοράς θα επωφεληθεί από την έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναφοράς. Ωστόσο, για να είναι εφικτό αυτό, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στο τιμολόγιο όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τις φορολογικές διοικήσεις για την υποχρέωση αναφοράς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το άρθρο 226 έχει αλλάξει για να διασφαλιστεί η συμπερίληψη στο τιμολόγιο όλων των στοιχείων που πρέπει να αναφέρονται. Τα στοιχεία δεδομένων που προστίθενται στο περιεχόμενο του τιμολογίου είναι το αναγνωριστικό του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί η πληρωμή για το τιμολόγιο, οι συμφωνημένες ημερομηνίες και το ποσό κάθε πληρωμής που σχετίζεται με συγκεκριμένη συναλλαγή και, στην περίπτωση τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολόγιο, την ταυτότητα αυτού του αρχικού τιμολογίου.

Κατάργηση απαρχαιωμένων άρθρων: Άρθρο 237 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ


Το άρθρο 237 προβλέπει την υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον αντίκτυπο των κανόνων τιμολόγησης. Δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή έχει ήδη εκπληρωθεί, δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί αυτό το άρθρο στην Οδηγία ΦΠΑ.

Σύστημα ψηφιακής αναφοράς για ενδοκοινοτικές συναλλαγές: άρθρα 262 έως 271
της οδηγίας 2006/112/ΕΚ


Ένας από τους στόχους της πρωτοβουλίας είναι η αντικατάσταση των παρωχημένων ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων (vies) με ένα σύστημα απαιτήσεων ψηφιακής αναφοράς για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, το οποίο θα παρέχει ταχύτερες πληροφορίες για κάθε συναλλαγή και με υψηλότερη ποιότητα.
Αυτές οι πληροφορίες θα τροφοδοτήσουν τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου των κρατών μελών για να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που συνδέεται με το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ιδίως με την ενδοκοινοτική απάτη Missing Trader. Για το σκοπό αυτό, το Κεφάλαιο 6 του Τίτλου XI, το οποίο αναφερόταν στις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις, αναφέρεται τώρα στις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς και στο νέο τμήμα 1, στις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Οι απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα καλύπτουν τις ίδιες συναλλαγές που καλύπτονταν από τους ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς, με εξαίρεση τα αποθέματα απόσυρσης υπό τους όρους του άρθρου 17α, τα οποία θα πάψουν να υφίστανται.
Για το λόγο αυτό, το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 262 διαγράφεται. Επιπλέον, οι προμήθειες αγαθών και οι υπηρεσίες που υπόκεινται στον μηχανισμό αντιστροφής χρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 194 θα περιλαμβάνονται επίσης στις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις και, κατά συνέπεια, στις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς.

Το άρθρο 263 προβλέπει τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου συστήματος ψηφιακής αναφοράς: οι πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται ανά συναλλαγή, η προθεσμία για τη διαβίβαση των δεδομένων είναι δύο εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου ή μετά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου σε περίπτωση που ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του να εκδώσει τιμολόγιο, η διαβίβαση των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και τα κράτη μέλη θα παρέχουν τα μέσα για τη διαβίβαση αυτή.
Τέλος, τα στοιχεία μπορούν να υποβληθούν απευθείας από τον υποκείμενο στο φόρο ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του.

Η μετάδοση των δεδομένων μπορεί να γίνει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν τη διαβίβαση των δεδομένων από ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται υπό διαφορετική μορφή, εφόσον επιτρέπουν επίσης τη χρήση του Ευρωπαϊκού Προτύπου. Σε κάθε περίπτωση, οι μορφές δεδομένων που επιτρέπονται από τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγγυώνται τη διαλειτουργικότητα με το ευρωπαϊκό πρότυπο.

Η διάταξη αυτή παρέχει ευελιξία στα κράτη μέλη και στους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων. Ωστόσο, προβλέπει τουλάχιστον ένα πρότυπο το οποίο θα γίνει αποδεκτό από όλα τα κράτη μέλη και επομένως επιτρέπει στις εταιρείες να υποβάλλουν τα δεδομένα τους για ενδοκοινοτικές συναλλαγές σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμοστούν σε διαφορετικά συστήματα αναφοράς.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 264 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ προβλέπει τις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται για κάθε συναλλαγή. Βασικά, αυτές οι πληροφορίες είναι οι ίδιες που έπρεπε να υποβληθούν στις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις, αλλά αναλυτικές για κάθε συναλλαγή αντί να συγκεντρωθούν ανά πελάτη. Ωστόσο, υπάρχουν νέα πεδία που έχουν προστεθεί για τη βελτίωση της ανίχνευσης της απάτης. Αυτά τα νέα πεδία είναι η αναφορά στο προηγούμενο τιμολόγιο σε περίπτωση διόρθωσης τιμολογίων, η ταυτότητα του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί η πληρωμή για το τιμολόγιο και οι ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί για την πληρωμή του ποσού της συναλλαγής. Με σκοπό την πλήρη τυποποίηση και διαλειτουργικότητα, η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς κανόνες για τον καθορισμό κοινού ηλεκτρονικού μηνύματος για το σκοπό αυτό.

Το άρθρο 266 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ επέτρεπε στα κράτη μέλη να ζητούν πρόσθετα δεδομένα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Αυτή η δυνατότητα έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμητή εναρμόνιση στον τομέα αυτό. Για το λόγο αυτό, το άρθρο αυτό διαγράφεται από την οδηγία ΦΠΑ, επομένως οι φορολογούμενοι θα υποβάλλουν πάντα τις ίδιες πληροφορίες όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτική συναλλαγή, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η συναλλαγή.

Το άρθρο 268 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συλλέγουν δεδομένα από τους φορολογούμενους που, στην επικράτειά τους, πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή συναλλαγές που αντιμετωπίζονται ως τέτοιες. Η συλλογή αυτών των δεδομένων ήταν προαιρετική για τα κράτη μέλη βάσει των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων.

Η αντικατάσταση των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων με ένα νέο σύστημα ψηφιακής αναφοράς απαιτεί την τροποποίηση ορισμένων άρθρων της οδηγίας ΦΠΑ που περιείχαν αναφορές στις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις, ώστε να αντικατασταθούν με την αναφορά στο νέο σύστημα αναφοράς. Αυτό συμβαίνει με τα άρθρα 42, 138α, 262, 265 και 267 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Άλλα άρθρα που ρύθμιζαν πτυχές των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων και δεν είναι πλέον απαραίτητα με το νέο σύστημα αναφοράς έχουν διαγραφεί. Αυτό συμβαίνει με τα άρθρα 266, 269, 270 και 271 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

Σύστημα ψηφιακής αναφοράς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσίες εξ επαχθούς αιτίας που πραγματοποιούνται στην επικράτεια ενός κράτους μέλους: άρθρα 271α έως 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ


Εκτός από την αντικατάσταση των ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων με ένα νέο σύστημα ψηφιακής αναφοράς για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων αναφοράς για τις προμήθειες αγαθών και τις υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στην επικράτεια του κράτους μέλους. προκειμένου να αποφευχθεί η διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται αυτό το κατακερματισμένο πλαίσιο για τους υποκείμενους στο φόρο που λειτουργούν διασυνοριακά. Τα συστήματα αυτά θα ευθυγραμμίζονται με το σύστημα ψηφιακής αναφοράς που έχει σχεδιαστεί για ενδοκοινοτικές συναλλαγές, απλοποιώντας τη συμμόρφωση των φορολογουμένων, τα οποία θα μπορούν να παρέχουν με κοινή μορφή τα δεδομένα που απαιτούνται τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Αυτή η εναρμόνιση επιτυγχάνεται με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στο νέο τμήμα 2 του κεφαλαίου 6 του τίτλου XI της οδηγίας ΦΠΑ.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 271α επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν σύστημα αναφοράς για τις παραδόσεις αγαθών και τις υπηρεσίες που πραγματοποιούνται μεταξύ υποκείμενων στο φόρο στο έδαφός τους. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 271α επιτρέπει στα κράτη μέλη να θέτουν σε εφαρμογή συστήματα αναφοράς για κάθε άλλο είδος συναλλαγής. Αυτή η δεύτερη παράγραφος καλύπτει, για παράδειγμα, την αναφορά παραδόσεων αγαθών ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στον φόρο σε ιδιώτη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 271α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αποτελεί επιλογή, αλλά όχι υποχρέωση για τα κράτη μέλη. Ωστόσο, εάν αποφασίσουν να θεσπίσουν ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, δηλαδή ένα σύστημα αναφοράς για τις συναλλαγές μεταξύ υποκείμενων στο φόρο στο έδαφος του κράτους μέλους τους, ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με χαρακτηριστικά που ορίζονται στο άρθρο 271β.

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος αναφοράς στο άρθρο 271β της οδηγίας 2006/112/ΕΚ είναι παρόμοια με αυτό που έχει σχεδιαστεί για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές: αναφορά ανά συναλλαγή, διαβίβαση των δεδομένων δύο εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση του τιμολογίου ή μετά την ημερομηνία που το τιμολόγιο έπρεπε να έχουν εκδοθεί όταν ο υποκείμενος στον φόρο δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για έκδοση τιμολογίου, τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων απευθείας από τον υποκείμενο στον φόρο ή μέσω παρόχου υπηρεσιών και τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν στη διάθεση των υποκειμένων στο φόρο πρόσθετα εργαλεία για τη διαβίβαση των δεδομένων. Στόχος είναι, για άλλη μια φορά, να παρασχεθεί αρκετή ευελιξία στα κράτη μέλη και στους υποκείμενους στο φόρο ώστε να χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για τη διαβίβαση των δεδομένων,

Θα είναι απαραίτητο να επαληθευτεί εάν η μεταρρύθμιση του συστήματος υποβολής εκθέσεων επιτυγχάνει τους στόχους της για τη μείωση του κενού ΦΠΑ και τη μείωση του κόστους για τους υποκείμενους στο φόρο που προκύπτουν από τον κατακερματισμό αυτών των συστημάτων.

Για το λόγο αυτό, το άρθρο 271γ ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Μάρτιο του 2033 έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με αυτήν τη μεταρρύθμιση και, εάν είναι απαραίτητο, πρόταση για την υπέρβαση των περιορισμών και προτείνοντας περαιτέρω εναρμόνιση των εγχώριων εκθέσεων. Αυτή η προθεσμία θα επιτρέψει την αξιολόγηση των συστημάτων υποβολής εκθέσεων μόλις εφαρμοστούν πλήρως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης προσαρμογή στις εναρμονισμένες απαιτήσεις δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί έως το 2028.

Για να επιτευχθεί η εναρμόνιση των συστημάτων αναφοράς δεν αρκεί τα μελλοντικά συστήματα να εφαρμόζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παρούσα πρωτοβουλία.

Τα κράτη μέλη που διαθέτουν ήδη συστήματα αναφοράς για αυτές τις συναλλαγές θα πρέπει να τα προσαρμόσουν στα χαρακτηριστικά του εναρμονισμένου συστήματος αναφοράς. Για το σκοπό αυτό, η πρωτοβουλία απαιτεί να πραγματοποιηθεί αυτή η προσαρμογή το αργότερο έως το 2028.

Το άρθρο 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ εξακολουθεί να παρέχει στα κράτη μέλη την ελευθερία να εφαρμόζουν αυτές τις υποχρεώσεις που κρίνουν αναγκαίες για τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, αυτή η ελευθερία περιορίζεται σε σχέση με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 του Τίτλου XI, σε σχέση με τις συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους.

Πρόταση οδηγίας:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Πρόταση κανονισμού

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF

Πρόταση Κανονισμού


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης