Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ - Διευκρίνιση για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ - Διευκρίνιση για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ)

digitalsme.gov.gr
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αφορά την απασχόληση σε όρους εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου επιχειρήσεις (όπως π.χ. κάποιες ατομικές επιχειρήσεις) οι οποίες δεν έχουν κάνει πρόσληψη σε εργαζόμενο, για κάποιο χρονικό διάστημα εντός του έτους 2021, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», όπως αναλύεται στο Κεφάλαιο «2.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Επιλεξιμότητας» της Πρόσκλησης, στο σημείο v.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης