Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος νόμος 5000/2022 - Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις - Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ - Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα - Αναστολή φόρου υπεραξίας

10 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
Νέος νόμος 5000/2022 -  Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες διατάξεις - Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ - Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα - Αναστολή φόρου υπεραξίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ο νέος νόμος 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

Δείτε τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΣημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου:


Παρατείνονται έως τις 30.6.2023 οι μειωμένοι και υπερμειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους, οι υπηρεσίες εστίασης, τα μη αλκοολούχα ποτά, οι υπηρεσίες γυμναστηρίων και σχολών χορού, το τουριστικό πακέτο, τα εισιτήρια θεάτρου, αγαθά που χρησιμοποιούνται στην αιμοκάθαρση και στους απινιδωτές κ.ά. Επιπλέον, προβλέπεται ότι από την 1η.1.2023 έως και τις 30.6.2023 τα εισιτήρια κινηματογράφων υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6%.

Παρατείνεται, μέχρι το τέλος του 2024, η δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. στα ακίνητα. Έτσι, η παράδοση των ιδιοκτησιών δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. έως 31.12.2024.

Παρατείνεται, έως τις 31.12.2024, η αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Παρατείνεται, έως τις 31.12.2024, η έκπτωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 40%, για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους.

Με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο της εναλλακτικής φορολόγησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επιπλέον, προβλέπεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, παρατείνεται έως τις 15.12.2022 η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την αποσυμφόρηση των φορολογικών υπηρεσιών, προσδιορίζεται η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στη φορολογία κεφαλαίου, με την έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία κεφαλαίου μέσω της κατάργησης του ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου.

Παρατείνονται τα μειωμένα τέλη κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023, αντίστοιχων με τα τέλη που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία.

Απλοποιούνται οι όροι και η διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής.

Παρατείνεται, μέχρι τις 31.12.2024, το καθεστώς φορολογίας μεταβίβασης των οχημάτων δημόσιας χρήσης του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, το οποίο λήγει στις 1.12.2022. Αυτό επιφέρει απλούστευση φορολογικών διαδικασιών κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία. Η ευνοϊκή ρύθμιση αφορά ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.

Διευκολύνονται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να υπαγάγουν τις βεβαιωμένες στην Φορολογική Διοίκηση οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής του ν. 4152/2013, μέσω της συνέχισης της αναστολής ισχύος από 28.10.2022 έως και 27.10.2023, της διάταξης που αφορά στις προϋποθέσεις πιστοποίησης ανεξάρτητου εκτιμητή και την παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας.

Με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών ομάδων, η οποία είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητά τους μετά την περίοδο της πανδημίας COVID-19, οι επιπτώσεις της οποίας έχουν περιοριστεί αλλά δεν έχουν εκλείψει, εφαρμόζεται και για το 2022 η διάταξη που ίσχυσε για το έτος 2021 και προβλέπει ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι αθλητικές ομάδες ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια είναι ακατάσχετη έναντι τυχόν πιστωτών των δικαιούχων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τον ΕΦΚΑ ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 σχετικά με τη διαδικασία καταβολής από τους υπόχρεους του τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται ο χρόνος υποβολής της σχετικής δήλωσης απόδοσής τους και ορίζεται η επιβαλλόμενη κύρωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής αυτών.

Αναστέλλεται εκ νέου για το οριζόμενο χρονικό διάστημα (ισχύει έως 31.12.2022) η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 9


Παρατείνεται έως και τις 31.12.2024, η δυνατότητα των υποκείμενων στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) κατασκευαστών οικοδομών προς πώληση, να επιλέξουν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ακινήτων να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με απλοποιημένη διαδικασία.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 9
Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα - Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.


1. Η παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248), τροποποιείται: α) στο πρώτο εδάφιο ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής εφαρμογής του Φ.Π.Α., β) με τη διαγραφή του τετάρτου εδαφίου και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:
«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.».

2. Αναστολές που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022, παρατείνονται έως τις 31.12.2024.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορεί να ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος της παρ. 4α.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 10


Παρατείνεται έως και τις 30.6.2023, η υπαγωγή σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α, της τάξεως του δεκατρία τοις εκατό (13%) και έξι τοις εκατό (6%) αντίστοιχα, ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως προς:
Α) ΑΓΑΘΑ:
Αα) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., έξι τοις εκατό (6%), για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης,
Αβ) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., έξι τοις εκατό (6%), για τα μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας της παρ. 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά [διαλύματα, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα]),
Αγ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), για τα μη αλκοολούχα ποτά της ΔΚ ΕΧ2202 και τα αεριούχα νερά της ΔΚ ΕΧ2201,
Αδ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας των παρ. 52 και 53 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. και Αε) του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., έξι τοις εκατό (6%), για τους απινιδωτές.
Β) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Βα) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), για τις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους,
Ββ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), για τις υπηρεσίες εστίασης,
Βδ) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), στα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους,
Βε) του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., δεκατρία τοις εκατό (13%), για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον οι υπηρεσίες από τις σχολές αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 8 και 9 γίνεται νομοτεχνική προσαρμογή, προκειμένου οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες που υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%, να είναι σε ξεχωριστή κατηγορία με τα εισιτήρια των κινηματογράφων, για τα οποία προβλέπεται η υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) από την 1η.,1.2023 έως και τις 30.6.2023. Σημειώνεται ότι η ως άνω δυνατότητα υπαγωγής της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών στον συντελεστή έξι τοις εκατό (6%), παρέχεται από την Οδηγία 2006/112/ΕΚ, όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή της από την Οδηγία (ΕΕ) 542/2022 για τους συντελεστές ΦΠΑ, με την οποία αναμορφώθηκε η παράγραφος 7) του Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 10
Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες - Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α και Β του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.


1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α' 104), τροποποιείται
α) ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) ή του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στα μη αλκοολούχα ποτά και αεριούχα νερά, στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, καθώς και στην εστίαση και το τουριστικό πακέτο και
β) ως προς την εξειδίκευση της παραπομπής στις ρυθμιζόμενες περιπτώσεις, και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως τροποποιούνται με τις περ. α', γ' και δ' της παρ. 1 εφαρμόζονται από την 1.6.2020 έως και τις 30.6.2023.».

2. Οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β' «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, και διαμορφώνονται ως εξής:
«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023.
10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.
».

3. Η παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α., που εφαρμόζεται για κάποια αγαθά ατομικής υγιεινής και προστασίας, και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η παρ. 1 ισχύει έως και τις 30.6.2023.».

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης, και διαμορφώνεται ως εξής:
«Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και τις 30.6.2023 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%).».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020 (Α' 207) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η παρ. 1 ισχύει από την ψήφιση του νόμου μέχρι και τις 30.6.2023.».

6. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α' 17), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα εισιτήρια για Ζωολογικούς κήπους και διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και τις 30.6.2023.».

7. Η παρ. 54 του Κεφαλαίου Α' «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) Φ.Π.Α., στους απινιδωτές της ΔΚ ΕΧ 9018 και διαμορφώνεται ως εξής:
«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και ισχύει έως και τις 30.6.2023.».

8. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β', «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

9. Στο Κεφάλαιο Β «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέα παρ. 1δ, ως εξής:
«1δ. Εισιτήρια κινηματογράφων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) από 1.1.2023 έως και τις 30.06.2023.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρα 11 και 12


Το ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις εντοπίζεται στην ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, για την υπαγωγή στο εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α' 167), που προέκυψε κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της διάταξης, με στόχο την διαμόρφωση λειτουργικού και ελκυστικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 11
Ορισμός αποδεικτικού για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης για την υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. και συμπλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων -Τροποποίηση παρ. 3, 5, 9 και 10 άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε.


Το άρθρο 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιείται α) στην παρ. 3, αα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη αποδεικτικού για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης που συνυποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, αβ) στο τρίτο εδάφιο με την αντικατάσταση του μήνα Σεπτεμβρίου από τον μήνα Ιούνιο, β) στην παρ. 5, βα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη περ. β' και αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης διάταξης ως περ. α', ββ) με νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) στις παρ. 9 και 10 ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και το άρθρο 5Α διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5Α
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
1. Ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα δύναται να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) αποδεικνύει ότι επενδύει ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατά την παράγραφο 3.
Δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης β', εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Το εν λόγω φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
2. Εφόσον γίνει δεκτή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ' αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου αυτού σε συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2, και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο με είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών. Ο φόρος της παραγράφου αυτής καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης στην Ελλάδα.
Για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος το φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ' αποκοπή ποσό φόρου εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησής του κατά την παράγραφο 3.
3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους και συνοδεύεται από αποδεικτικό για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης της περ. β' της παρ. 1 σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτησης. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούμενου εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του ΚΦΔ, για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περ. στ' του άρθρου 2 για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.
4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από το πρώτο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών.
5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον:
α) σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παρ. 2 κατ' αποκοπή ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος και από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα ή
β) διαπιστωθεί μετά την παρέλευση της τριετίας ότι δεν ολοκλήρωσε την επένδυση κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 1, αίρεται η υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από το έτος ένταξής του και φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συνολικό ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή φόρου για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης των αντίστοιχων φορολογικών ετών, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, κατ' έτος, που ορίζεται στην παρ. 2. Το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει βάσει της νομοθεσίας για το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης των ετών αυτών, μειώνεται κατά το καταβληθέν ποσό φόρου της παρ. 2 για τα εκάστοτε φορολογικά έτη. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει το καταβλητέο ποσό του φόρου που προκύπτει για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης βάσει της νομοθεσίας.
6. Το φυσικό πρόσωπο δύναται σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου κατ' αποκοπή ποσού φόρου για το έτος αυτό.
7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του παρόντος Κώδικα.
8. Με την καταβολή του κατ' αποκοπή ποσού φόρου της παραγράφου 2 εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή και το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, η χορήγηση της δυνατότητας μεταβολής της επένδυσης άπαξ εντός της τριετίας, η διαδικασία για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της τριετίας, η παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης, η διαδικασία υποβολής του αιτήματος του υπαγόμενου προσώπου για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης, οι προθεσμίες έκδοσης των πράξεων της Διοίκησης, η διαδικασία κοινοποίησης της πράξης για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης ή μη της επένδυσης στη φορολογική διοίκηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, οι προθεσμίες έκδοσης πράξεων της Διοίκησης, η διαδικασία ανάκλησης της παρ. 6, η ανάκληση της υπαγωγής μετά την παρέλευση τριετίας σε περίπτωση μη πραγματοποίησης ή μη ολοκλήρωσης της επένδυσης, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα ή λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
»

2. α) Οι παρ. 3, 9 και 10 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύουν για περιπτώσεις υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση από το έτος 2022 και εφεξής.
β) Η παρ. 5 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύει για τα φορολογικά έτη 2021 και επόμενα.

Άρθρο 12
Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5 Α Κ.Φ.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και 2022- Τροποποίηση παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.


Η παρ. 81 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιείται με την προσθήκη περ. β' και γ' και την υποδιαίρεση του πρώτου εδαφίου ως περ. α' και διαμορφώνεται ως εξής:
«81.α. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5 Α του παρόντος, το φορολογικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση των παρ. 2 και 5 του ίδιου άρθρου, εφόσον καταβάλλουν το κατ' αποκοπή ποσό φόρου της παρ. 2 του άρθρου αυτού για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το φορολογικό έτος 2021 έως και την 20ή.7.2022, εξακολουθούν να υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου 5 Α του παρόντος και εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, ανακαλούνται.
β. Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή του άρθρου 5Α κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η προϋπόθεση της περ. β) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου πληρούται, εφόσον διαπιστωθεί ότι ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη επένδυση εντός της τιθέμενης προθεσμίας των τριών (3) ετών από την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
γ. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, η αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2022. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 13


Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, επεκτείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, η παροχή έκπτωσης φόρου κατά σαράντα τοις εκατό (40%) για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι πολίτες για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους. Προβλέπεται ότι η έκπτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων παρέχεται για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί της προβλεπόμενης ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2022, κατανεμημένη ισόποσα, όπως ισχύει και σήμερα, σε περίοδο τεσσάρων (4) φορολογικών ετών και για ανώτατο συνολικό ύψος δαπανών ως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση του φόρου, αποτελεί η απόδειξή τους μέσω νομίμων παραστατικών και η εξόφλησή τους, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των παρεχόμενων κινήτρων που χορηγούνται για την πράσινη μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 13
Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. - Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 66 ν. 4646/2019


Η παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α' 201) τροποποιείται με την παράταση της ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) και η παρ. 14 διαμορφώνεται ως εξής:
«14. Οι διατάξεις του άρθρου 39Β, το οποίο προστίθεται με το άρθρο 16 του παρόντος, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 έως και 31.12.2024.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 14


Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, η αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α' 167), με το οποίο επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα από υπεραξία για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Η ισχύς του άρθρου 41 του Κ.Φ.Ε έχει ανασταλεί διαδοχικά από 1.1.2015 έως και τις 31.12.2022. Οι προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων για την τόνωση της αγοράς ακινήτων και του κατασκευαστικού και εν γένει τεχνικού κλάδου.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 14
Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας - Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.


Η περ. α' της παρ. 33 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής της ισχύος του άρθρου 41 του ιδίου Κώδικα περί επιβολής φόρου στο εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και διαμορφώνεται ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 15


Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, καταργείται ο έλεγχος από τη Φορολογική Διοίκηση, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή τροποποιητικής δήλωσης φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από την οποία προκύπτει μείωση φόρου άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως ποσού μείωσης του φόρου, και θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που καθορίζει τα όργανα, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και της πληρότητας των υποβαλλόμενων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου. με τις οποίες μειώνεται η φορολογητέα αξία.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 15
Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία κεφαλαίου - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 1587/1950 και παρ. 3 άρθρου 84 Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια


1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 1587/1950 (Α' 294) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται η φορολογητέα αξία, εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022 Α' 206). Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δηλώσεων».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001, Α' 266) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται η φορολογητέα αξία, εκδίδεται πράξη προσδιορισμού του φόρου σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 34 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206). Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα όργανα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επαλήθευση της ορθότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δηλώσεων.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 16


Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων, των οποίων η οικονομική δραστηριότητα έχει πληγεί από τα αναγκαία και έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του κορωνοϊού, να καταβάλουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, αντίστοιχα με αυτά που καταβάλλουν τα υπεραστικά λεωφορεία και για το έτος 2023. Η ίδια μείωση ίσχυσε και κατά τα έτη 2021 και 2022 στο πλαίσιο λήψης οικονομικών μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 16
Παράταση ισχύος των μειωμένων τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 -Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2948/2001


Οι υποπερ. δ1) και δ2) της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α' 242) τροποποιούνται, με την παράταση και κατά το έτος 2023 της μείωσης των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων που ίσχυσε για τα έτη 2021 και 2022 και οι υποπερ. δ1) και δ2) διαμορφώνονται ως εξής:
«δ1) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, για τα τουριστικά λεωφορεία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
Κατηγορία Τουριστικά     θέσεις καθήμενων     τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α'     έως 40     215
Β'     41 και άνω     300
δ2) Εξαιρετικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023, επιπλέον ποσά τελών κυκλοφορίας που έχουν καταβληθεί από ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων βάσει του τρίτου πίνακα της υποπερ. δ' (τουριστικά λεωφορεία) είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα και επιστρέφονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 17


Η παράταση της αναστολής ισχύος της περ. γ' της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α' 107), για ένα έτος ακόμα, και συγκεκριμένα από τις 28.10.2022 έως και τις 27.10.2023 κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου η πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 να προσαρμοστεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής, που σχετίζονται με τη βεβαίωση εκτιμητή, τις εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, στην εν λόγω ρύθμιση και να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων μετά τη λήξη της αναστολής, η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν θα καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 17
Αναστολή εφαρμογής της περ. γ' της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και την παροχή εγγύησης, τη διασφάλιση ή την εμπράγματη ασφάλεια για τις ρυθμίσεις οφειλών


Η ισχύς της περ. γ' της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107), αναστέλλεται, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, από τις 28.10.2022 έως και τις 27.10.2023. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που έχουν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 18


Με την προτεινόμενη ρύθμιση, καταργείται η διαδικασία της σφράγισης και αποσφράγισης των επιβατηγών οχημάτων με ξένες πινακίδες, ήτοι των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων με τα ρυμουλκούμενα τους και των μοτοποδηλάτων ή μοτοσυκλετών, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά την τελωνειακή ακινητοποίηση, η οποία σήμερα πραγματοποιείται από τις Τελωνειακές Αρχές. Πλέον η ακινητοποίηση πραγματοποιείται με ευθύνη του δικαιούχου προσώπου με την παροχή εγγύησης για την κάλυψη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο όχημα.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 18
Απλοποίηση όρων και διαδικασίας ακινητοποίησης οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 4 της Δ.247/13/1988 ΑΥΟ - Μεταβατική διάταξη


1. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Δ.247/13/1.3.1988 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΑΥΟ, Β'195 και Β' 307 [διόρθωση σφαλμάτων]), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α' 90), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διάρκεια παραμονής των ειδών ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Όσον αφορά στα επιβατηγά οχήματα, με τη λήξη της παραπάνω διάρκειας κυκλοφορίας τους, εφόσον δεν επανεξάγονται, ακινητοποιούνται με ευθύνη και δαπάνες του δικαιούχου προσώπου, κατόπιν υποβολής αίτησης και έγκρισής της από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2873/2000 (Α'285). Για την ακινητοποίηση απαιτείται εγγύηση, η οποία καλύπτει τους αναλογούντες στο όχημα δασμούς και φόρους. Τα επιβατηγά οχήματα που βρίσκονται σε ακινητοποίηση λόγω λήξης της διάρκειας κυκλοφορίας τους, τίθενται εκ νέου σε κυκλοφορία με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, από το δικαιούχο πρόσωπο, κατόπιν αιτήματός του στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και με την επιφύλαξη τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων υπαγωγής στο καθεστώς.
Εάν το διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών της τελωνειακής ακινητοποίησης παρέλθει ή εφόσον λήξει παράταση που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2873/2000, χωρίς το δικαιούχο πρόσωπο να προβεί στη νόμιμη τακτοποίηση του επιβατηγού οχήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αζήτητων των άρθρων 43 έως και 49 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α'265).
Η μη τήρηση των όρων της παρούσας επισύρει τα πρόστιμα της παρ. Α1 του άρθρου 137 του ν. 2960/2001.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία της ακινητοποίησης και του ελέγχου των επιβατηγών οχημάτων που ακινητοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα, το είδος της παρεχόμενης εγγύησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
»

2. Για τα οχήματα που είναι ήδη ακινητοποιημένα σύμφωνα με την υπ' αρ. Δ.247/13/1.1.3.1988 ΑΥΟ, η παρ. 2 του άρθρου 4 της ίδιας ΑΥΟ, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, εφαρμόζεται μετά την πρώτη αποσφράγισή τους από τις τελωνειακές αρχές.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 19


Με τις προτεινόμενες διατάξεις παρατείνεται εκ νέου, μέχρι και τις 31.12.2024, το καθεστώς φορολογίας μεταβίβασης των οχημάτων δημόσιας χρήσης του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, το οποίο λήγει, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4646/2019 (Α' 201), την 1η.12.2022.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 19
Παράταση φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - Παράταση προθεσμίας παρ. 1 και 2 άρθρου 10 ν. 2579/1998


1. Η προθεσμία του δεκάτου εδαφίου της παρ. 1 και του εβδόμου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α' 31), ως προς τα οριζόμενα ποσά φόρου για κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, παρατείνεται και ισχύει για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται έως και την 31η.12.2024.

2. Από την παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 εξαιρείται η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 20


Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου δεκάτου έκτου του ν. 4787/2021, ώστε να εφαρμόζεται και για το 2022 η διάταξη που ίσχυσε για το έτος 2021, και προέβλεπε ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι αθλητικές ομάδες ως ποσοστό των φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 είναι ακατάσχετη έναντι τυχόν πιστωτών των δικαιούχων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τον ΕΦΚΑ ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Αυτονόητο είναι ότι με τη διάταξη δεν απαγορεύεται η συμβατική και με τη βούληση του δικαιούχου συμβατική εκχώρηση της χρηματοδότησης που λαμβάνει.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 20
Χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δεκάτου έκτου ν. 4787/202
1


Η παρ. 2 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4787/2021 (Α' 44) τροποποιείται α) με την παράταση της ισχύος εφαρμογής της και για τα έτη 2022 και 2023, β) με τη διαγραφή της λέξης «ανεκχώρητο» ως προς το ποσοστό φορολογικών εσόδων από τυχερά παίγνια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Κατ' εξαίρεση για τα έτη 2021, 2022 και 2023 το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, είναι ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 70


Αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 17 ν. 2130/1993 (Α'62), προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, να απλοποιηθεί ο τρόπος απόδοσής τους μέσω ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και να προβλεφθούν κυρώσεις στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών αυτών.

Η διάταξη του νόμου


Άρθρο 70
Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων- Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993


Η παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 2130/1993 (Α'62) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στον ίδιο χρόνο με την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α..
Για τους υπόχρεους σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων μη υπόχρεους στην υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., η δήλωση απόδοσης τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων υποβάλλεται στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή μη καταβολής των τελών, επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου, αντί του τόκου εκπροθέσμου καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α' 190), προσαύξηση ίση με δύο τοις εκατό (2%) επί του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστερήσεως, μη δυνάμενη να υπερβεί το εκατό τοις εκατό (100%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Η εν λόγω προσαύξηση επιβάλλεται από την ΑΑΔΕ, στις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.
Ειδικά για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων έτους 2022, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και τις 28.2.2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.
Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών και την απόδοσή τους στους δικαιούχους δήμους μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της ΑΑΔΕ, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 72


Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες μεθοριακές περιοχές, δηλαδή, χερσαία σύνορα προς τρίτες χώρες, όπου λειτουργούν τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, καθώς προσφέρεται εργασία στους κατοίκους αυτών. Οι λόγοι της αναστολής είναι η αντιμετώπιση συνθηκών άνισου ανταγωνισμού με τις όμορες χώρες, όπου τα επίπεδα φορολογίας παραμένουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, η ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, και, μάλιστα, σε περιοχές με υψηλά επίπεδα ανεργίας (παραμεθόριες και μειονεκτικές περιοχές) και η απώλεια δημοσίων εσόδων.

Η διάταξη του νόμου

Άρθρο 72

Παράταση απαλλαγής από Ειδικό φόρο Κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα αφορολογήτων ειδών εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς - Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 4447/2016


Το άρθρο 55 του ν. 4447/2016 (Α' 241) τροποποιείται με την παράταση της αναστολής εφαρμογής της διάταξης και διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 55
Η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2023.
»O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης