Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2009 - Έναρξη διαδικασίας αποπληρωμής προγραμμάτων κατάρτισης

30 Ιούλιου 2010 Σχόλια
  • Σύμφωνα με τη με αριθμ. 2369/46/16-12-2008 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 5601/57/16-12-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, υλοποιήθηκαν και θα αποπληρωθούν τα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2009.
ΛΑΕΚ 0,45% Έτους 2009 - Έναρξη διαδικασίας αποπληρωμής προγραμμάτων κατάρτισης

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 2369/46/16-12-2008 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 5601/57/16-12-2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, υλοποιήθηκαν και θα αποπληρωθούν τα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2009.

Αποπληρώνονται τα προγράμματα κατάρτισης που η υλοποίησή τους έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2009, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο.

Η καταχώριση των οικονομικών στοιχείων των προγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την 31-12-2010.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν και αποτελούν το φυσικό αρχείο αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% είναι:

1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ.
2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
3. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ.
4. Για τις Δαπάνες που αφορούν ωριαία αποζημίωση καταρτιζομένων, εσωτερικών εκπαιδευτών και ατόμου που απασχολήθηκε για τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος, απαιτείται Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και τους καταβλήθηκε η προβλεπόμενη αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45%.

Στην ίδια Δήλωση του Ν. 1599/86, θα δηλώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων και θα δηλώνεται η ορθότητα και η εγκυρότητα του Α.Φ.Μ. και του ΑΜΕΙΚΑ της επιχείρησης.
Η Δήλωση του Ν. 1599/86 θα φέρει την υπογραφή του υπευθύνου και τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Για όλες τις ανωτέρω δαπάνες η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει ανά κατηγορία και ανά πρόγραμμα σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στο σύνδεσμο Υπόδειγμα

Η αποστολή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνει με διαβιβαστικό έγγραφο – αίτηση, με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 0,45% ΈΤΟΥΣ 2009», προς:

ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Πρωτόκολλο 1ος Όροφος Γραφείο 137)
Εθνικής Αντιστάσεως 8, τ.κ. 174 56
Άλιμος
Υπόδειγμα Αίτησης θα βρείτε στο σύνδεσμο Υπόδειγμα Αίτησης


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης