Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εργόσημο: Ένταξη των απασχολούμενων ως Επιμελητών/τριών της Δράσης Νταντάδες της Γειτονιάς

6 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
Εργόσημο: Ένταξη των απασχολούμενων ως Επιμελητών/τριών της Δράσης Νταντάδες της ΓειτονιάςΜε τη νέα εγκύκλιο 39/2022 του e-ΕΦΚΑ γίνεται γνωστό ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 41 του Ν. 4837/2021 αλλά και της κατ' εξουσιοδότηση (της παρ. 2 του αρ. 46 Ν. 4837/2021) εκδοθείσας υπ' αριθμ. 6457/27-01-2022 Κ.Υ.Α. και του αρ. 10 αυτής εντάσσονται οι απασχολούμενοι ως Επιμελητές/τριες του Προγράμματος - Δράση «ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» στον κύκλο των προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Με τις διατάξεις των άρθρων 40-46 του Ν. 4837/2021, Θεσμοθετείται το πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από Επιμελητή/ Επιμελήτρια για την υλοποίηση της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, μέσω της εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζόμενων γονέων και την υποστήριξη της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας (αρ. 40 παρ.1 Ν. 4837/2021)

Για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω προγράμματος, «Επιμελητής / Επιμελήτρια» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει κατ' οίκον υπηρεσίες φροντίδας σε βρέφη (ηλικίας δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνών) και νήπια (ηλικίας δώδεκα (12) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών) με αμοιβή, πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2 του αρ. 42 και είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Επιμελητών».

Υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας, είναι οι υπηρεσίες φροντίδας των βρεφών και των νηπίων που δύνανται να παρέχονται εντός της οικίας των παιδιών ή της οικίας του Επιμελητή/της Επιμελήτριας (αρ. 41, παρ. 1).

Κατ' εφαρμογή της κοινοποιούμενης παρ. 6 του αρ. 41 του Ν. 4837/2021, ορίζεται ότι:

«6. Οι Επιμελητές/τριες, κατά την έννοια του άρθρου 40 (Ν. 4837/2021) αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4144/2013 (Α' 88)».

(Επισημαίνουμε ότι το αρ. 74 του Ν. 4144/2013, αντικατέστησε το αρ. 20 του 3863/2010 περί Εργοσήμου - σχετ. εγκ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 43/2013).

Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του αρ. 46 του Ν. 4837/2021, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 6457/27-01-2022 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης κ' Επενδύσεων, Εργασίας κ' Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης κ' Ασύλου, Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς»».

Με την παρ. 2 του αρ. 10 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι:

«2. Οι Επιμελητές/τριες υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και αμείβονται με εργόσημο από το πρόσωπο με το οποίο συνάπτουν συμφωνία, σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 και τις σχετικές ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις».

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του αρ. 20 του Ν. 3863/2010 (όπως σήμερα ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το αρ. 74 του Ν.4144/2013) περί αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων, υπάγεται υποχρεωτικά το κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την υποπερίπτωση γ' συγκεκριμένης διάταξης, υπάγονταν (ήδη από την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων από 12/09/11 - σχετ. εγκ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 68/2011) στην ασφάλιση με την διαδικασία του Εργοσήμου, οι απασχολούμενοι στην φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.

Κατά συνέπεια με την κοινοποιούμενη διάταξη, εντάσσονται και οι Επιμελητές/τριες της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», στην διαδικασία αμοιβής και ασφάλισης με Εργόσημο του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όπως και οι ήδη απασχολούμενοι κατ' οίκον του εργοδότη, στην φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η ισχύς του Ν. 4837/2021, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 79 Ν. 4837/2021), ήτοι από την 01/10/21 και πρακτικά η εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 40-46, από τη δημοσίευσή των εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων, όπως σταδιακά συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν το εφαρμοστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης νομοθεσίας:

- ΚΥΑ 6457/27.1.2022 «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», με ισχύ από 27/01/22,

- ΚΥΑ 26460/2022 «Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς», με ισχύ από 23/03/22,

- Υφ.Α 83413/09.09.2022 «Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», με ισχύ από 21/09/22.

- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ο e-ΕΦΚΑ είναι αρμόδιος αποκλειστικά και μόνο για την διαδικασία ασφάλισης μέσω του Εργοσήμου και όχι για τα τυχόν υπόλοιπα σχετιζόμενα ζητήματα και ερωτήματα που αφορούν το ίδιο το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και την εφαρμογή του.

Για τα λοιπά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, όπως αναφέρονται στις ανωτέρω αναφερόμενες Κ.Υ.Α..

- ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την εφαρμογή της νέας κατηγορίας πρέπει να χρησιμοποιείται ο ακόλουθος Κωδικός Παρεχόμενης Εργασίας αμειβομένων και ασφαλιζομένων με Εργόσημο προσώπων:

• ΚΩΔ. 31: ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ του Προγράμματος - Δράση «ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΝΟΝΙΑΣ»

Επισημαίνεται:


Στην εν λόγω κατηγορία έχουν τεθεί οι ίδιοι έλεγχοι που ισχύουν για τους Κωδικούς Παρεχόμενης Εργασίας αμειβομένων και ασφαλιζομένων με Εργόσημο προσώπων: 11 - 16, 18 - 20.

Δείτε την εγκύκλιο στο αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης