Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»: Παράταση υποβολής Ετήσιας Έκθεσης

5 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - «Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»: Παράταση υποβολής Ετήσιας ΈκθεσηςΜε την απόφαση 4/971/2022 τροποποιείται η 1/506/8.4.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια Έκθεση με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, που υπάρχει στον υπερσύνδεσμο «Εφαρμογή για την εισαγωγή των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης», της θεματικής ενότητας «Αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Money Laundering)» του δικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης προβαίνει στην υποβολή της μέσω του ως άνω υπερσύνδεσμου εντός του μηνός Μαρτίου.
Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση με τα δεδομένα του έτους 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθεωρεί ετησίως, ή όποτε άλλοτε κριθεί σκόπιμο, τη μορφή της Ετήσιας Έκθεσης, ενημερώνοντας σχετικά τα υπόχρεα πρόσωπα
».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


και την κωδικοποιημένη 1/506/8.4.2009
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης