Τροπολογία - Μεταφορά στα έτη 2023 και 2024 των ημερών αδείας ετών 2020 και 2021 που δεν χορηγήθηκαν στο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του κατά το έτος 2022

Οικονομικές Ειδήσεις

1 Δεκέμβριος 2022
Taxheaven.gr

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:


1.Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης παραμονής στην υπηρεσία, των αναφερόμενων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που είτε η υπαλληλική σχέση τους λήγει κατά την οριζόμενη ημερομηνία, είτε τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

2.Παρέχεται, έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών.

3.Παρατείνεται έως την οριζόμενη προθεσμία η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας [σαράντα οκτώ (48) ωρών] ιατρών Ε.Σ.Υ.

4. Ορίζεται ότι οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2020 και 2021 των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων αυτού φορέων, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοίού COVID-19 και μεταφέρθηκαν στο έτος 2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4876/2021 (Α' 251), χωρίς να καταστεί δυνατό να χορηγηθούν, χορηγούνται κατά τα έτη 2023 και 2024.

5.Δύναται, με υ.α., να ανανεώνεται για δύο (2) φορές, αντί μίας (1), όπως ισχύει, η θητεία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

6.Παρατείνεται από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, η ισχύς διατάξεων που αφορούν:

α. στη νομιμοποίηση δαπανών των:

- νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υ.Πε, για την εξόφληση υποχρεώσεων,

- Κέντρων Υγείας, για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19,

- Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, για προμήθειες.

β. στην εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων, για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.


Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα σε ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με ειδικότητα αναισθησιολογία, αιματολογία, ακτινοθεραπευτική ογκολογία, ακτινολογία, ιατρική βιοπαθολογία/εργαστηριακή ιατρική, κυτταρολογία, νεφρολογία, παθολογική ανατομική και πυρηνική ιατρική, καθώς και σε ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), των οποίων α) η υπαλληλική σχέση λήγειτην 31η.12.2022 λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή β) των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε για τον ίδιο λόγο την 31η.12.2021 ή την 31η.12.2020 και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία έως την 31η.12.2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4950/2022 (Α' 128), να παρατείνουν την παραμονή τους στην υπηρεσία έως την 30ή.6.2023, έπειτα από αίτηση που υποβάλλουν προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο. Ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., εκ των ανωτέρω κατηγοριών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, δύνανται, επίσης, να παρατείνουν την παραμονή τους, έπειτα από αίτησή τους εντός της ίδιας προθεσμίας και αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα, στον οποίον υπηρετούν, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους, όπως σε περιπτώσεις μοναδικών ιατρών μίας ειδικότητας, ιατρών με ειδική εμπειρία και ιατρών που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο και η αίτησή τους εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.

Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα παραμονής των νοσηλευτών της ειδικότητας της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής στις εκπαιδευτικές μονάδες, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η ισχύς της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4498/2017 (Α' 172), περί της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Ε.Σ.Υ..

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι υπόλοιπες ημέρες κανονικής άδειας ετών 2020 και 2021 των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων αυτού φορέων, οι οποίες δεν χορηγήθηκαν λόγω της αναστολής κανονικών αδειών στο πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και μεταφέρθηκαν στο έτος 2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4876/2021 (Α' 251), χωρίς να καταστεί δυνατό να χορηγηθούν, χορηγούνται κατά τα έτη 2023 και 2024.
    

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α' 5), περί της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, ώστε η θητεία της επιτροπής να δύναται να ανανεωθεί έως δύο (2) φορές.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4958/2022 (Α' 142), περί των μετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας» (Ε.Κ.Α.Β.), με την προσθήκη εδαφίου σύμφωνα με το οποίο έως την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 και της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94), για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, ανεξαρτήτως μέσου, των διασωστών - πληρωμάτων, νοσηλευτών και ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. που υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου οποιοσδήποτε μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις διακόσιες (200) ημέρες συνολικά κατ' έτος, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 2/81961/0022/29.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2194), περί καθορισμού ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β., εξαιρουμένης της περ. δ) του πρώτου εδαφίου αυτής.

Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα δαπανών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) και των Κέντρων Υγείας. Συγκεκριμένα:

(παρ. 1) Με την παρ. 1 παρατείνεται η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α' 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. καιτωνΥ.Πε..

(παρ. 2) Με την παρ. 2 παρατείνεται η ισχύς του δέκατου άρθρου του ν. 4737/2020 (Α' 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.

(παρ. 3) Με την παρ. 3 παρατείνεται η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α' 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.

(παρ. 4) Με την παρ. 4 παρατείνεται η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ιατροί κλάδου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με ειδικότητα αναισθησιολογία, αιματολογία, ακτινοθεραπευτική ογκολογία, ακτινολογία, ιατρική βιοπαθολογία/εργαστηριακή ιατρική, κυτταρολογία, νεφρολογία, παθολογική ανατομική και πυρηνική ιατρική, καθώς και ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),

α) των οποίων η υπαλληλική σχέση λήγει την 31η.12.2022, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου έτους της ηλικίας τους και

β)των οποίων η υπαλληλική σχέση θα έληγε αυτοδικαίως την 31η.12.2021 ή την 31η.12.2020, λόγω συμπλήρωσης του εξηκοστού έβδομου (67) έτους της ηλικίας τους, και οι οποίοι παραμένουν στην υπηρεσία τους έως την 31η.12.2022 κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4950/2022 (Α' 128),

δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2023, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον Διοικητή ή Πρόεδρο του φορέα, στον οποίον υπηρετούν, εφόσον η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο. Η αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του φορέα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών, αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Υγείας με μέριμνα του φορέα.

Κατ' εξαίρεση, δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία τους έως την 30ή.6.2023 και ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. των περ. α) και β), ανεξαρτήτως ειδικότητας ή μονάδας, στην οποία υπηρετούν, έπειτα από αίτησή τους και αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα, στον οποίον υπηρετούν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη περαιτέρω παραμονής τους, η θέση τους δεν έχει προκηρυχθεί ή δεσμευθεί με άλλον τρόπο και η αίτησή τους εγκριθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών.

Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος, οι ιατροί των περ. α) και β), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών απάτην έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν αυτοδικαίως στην υπηρεσία τους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Άρθρο 2

Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής - Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022


1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022 (Α' 21), περί της δυνατότητας παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγειας/κοινοτικής νοσηλευτικής, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο νόμιμος χρόνος άσκησης για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας, προκειμένου οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές να δύνανται να αιτηθούν παράταση παραμονής στην εκπαιδευτική μονάδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Λόγω των έκτακτων αναγκών πουπροκαλείγιατη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 31.3.2023, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από την λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α' 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/ εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου. Η παράταση των συμβάσεων κατ' εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022, περί της δυνατότητας περαιτέρω παράτασης παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα παράτασης παραμονής στις συγκεκριμένες ειδικότητες, προκειμένου οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές να δύνανται να αιτηθούν περαιτέρω παράταση παραμονής στην εκπαιδευτική μονάδα στην οποία έχουν τοποθετηθεί για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης παραμονής της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, και η παρ. 2 του άρθρου ένατου διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές που ολοκληρώνουν έως 31.3.2023 την παράταση της παρ. 1 δύνανται να παρατείνουν περαιτέρω την παραμονή τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους από τη λήξη της. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕη οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Δ.Υ.ΠΕ. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν από ή πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά από τη λήξη της παράτασης της παρ. 1. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση. Η παράταση των συμβάσεων κατ' εφαρμογή της παρούσας δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004.».

Άρθρο 3

Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Η ισχύς της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4498/2017 (Α' 172), περί της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2023.

Άρθρο 4

Μεταφορά στα έτη 2023 και 2024 των ημερών κανονικής άδειας των ετών 2020 και 2021 που δεν χορηγήθηκαν στο προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του κατά το έτος 2022


Οι ημέρες κανονικής άδειας των ετών 2020 και 2021 που δεν κατέστη δυνατό να χορηγηθούν κατά το έτος 2022 στους υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, μεταφέρονται αυτοδικαίως και χορηγούνται κατά τα έτη 2023 και 2024.

Άρθρο 5

Δυνατότητα ανανέωσης της θητείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 254 ν. 4512/2018


Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α' 5), περί της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών φαρμάκων, τροποποιείται, ώστε η θητεία της επιτροπής να δύναται να ανανεωθεί έως δύο (2) φορές, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης είναι εννεαμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από έξι (6) μέλη, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, εκ των οποίων πέντε (5) με ειδίκευση ή εμπειρία στη φαρμακοοικονομία ή φαρμακευτική αγορά ή φαρμακευτική νομοθεσία ή διοίκηση υπηρεσιών υγείας ή τη νομική ή την οικονομία και έναν (1) νοσοκομειακό φαρμακοποιό, δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ.. Τα μέλη ορίζονται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί έως δύο (2) φορές με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης με τα ίδια ως άνω κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή με τη νέα εννεαμελή της σύνθεση και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των μελών που ορίστηκαν με την υπό στοιχεία Αϊβ/Γ.Π. 32884/8.5.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 280) υπουργική απόφαση. Για τη διευκόλυνση και ταχύτερη υλοποίηση του έργου της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να συγκροτεί, με απόφασή του, υποεπιτροπές εκ των μελών της, που αποτελούνται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη.».

Άρθρο 6

Αποζημίωση για τις μετακινήσεις των διασωστών - πληρωμάτων, νοσηλευτών και ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4958/2022


Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4958/2022 (Α' 142), περί των μετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας», προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται την 2α.10.2021. Έως την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του έκτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 και της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, ανεξαρτήτως μέσου, των διασωστών - πληρωμάτων, νοσηλευτών και ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. που υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου οποιοσδήποτε μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις διακόσιες (200) ημέρες συνολικά κατ' έτος, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 2/81961/0022/29.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2194), περί καθορισμού ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β., εξαιρουμένης της περ. δ) του πρώτου εδαφίου αυτής.».

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας


1. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α' 76), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υγειονομικών Περιφερειών, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η ισχύς του άρθρου δέκατου του ν. 4737/2020 (Α' 204), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α' 149), ως προς την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Η ισχύς της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α' 150), ως προς τη νομιμοποίηση δαπανών που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τη δημοσίευση του παρόντος.