Επιστολή του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Ν. Θεσσαλονίκης για την υποβολή ΑΠΔ

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

30 Ιούλιος 2010
Taxheaven.gr

Συλλόγος Οικονομολόγων Λογιστών Ν. Θεσσαλονίκης

Διευθ. Δωδεκανήσου 7 τηλ. 2310-513875 fax 2310-534463 email [email protected]

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ Ι.Κ.Α.

Στην εγκύκλιο με αρ. 19 της 26/2/2010 και με αρ. Πρωτ. Ε40/94 προσδιορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των Α.Π.Δ. από 1/1/2010.
Σύμφωνα με τα άρθρα 240-242 του Αστικού Κώδικα, κάθε προθεσμία που καθορίζεται με νόμο αρχίζει την επομένη της ημέρας όπου έγινε το γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της και λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν η τελευταία αυτή ημέρα είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, δηλαδή μη εργάσιμη, με την παρέλευση της επόμενης εργάσιμης. Ως μη εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι Κυριακές και οι αργίες που έχουν καθοριστεί με νόμο, όχι όμως οι ημιαργίες. Επιπλέον σύμφωνα με το ν. 1157/81, με τον οποίο κυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που καθιερώνει την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για τις δημόσιες υπηρεσίες, ως μη εργάσιμες ημέρες θεωρούνται και τα Σάββατα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι όταν η λήξη της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. συμπίπτει με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία τότε η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την παρέλευση ολόκληρης της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
Πιστεύουμε  ότι η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. θα προβεί άμεσα σε διευκρινιστική εγκύκλιο ώστε οι Α.Π.Δ. που έληγαν το Σάββατο και την Κυριακή, 24 και 25 Ιουλίου αντίστοιχα, να μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα και στο εξής να μην παρατηρούνται ανάλογα προβλήματα.

  Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2010
          Με τιμή,

Ο Πρόεδρος        Ο Γενικός Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ