Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩ Ν ΑΝΑΦΟΡ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Τ Ν ΔΕΞΙΟΤΗΤΩ Ν ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  • Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα εξής: 1. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης (0003/09: Επάρκεια Πρακτικής Άσκησης), της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 11 της ανωτέρω ανακοίνωσης παρατείνεται από τις 30 Ιουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0005/10
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ »
 
 
Αθήνα, 23 Ιουλίου  2010
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα εξής:
1.  Σε  συνέχεια  της  ανακοίνωσης  (0003/09:  Επάρκεια  Πρακτικής  Άσκησης),  της  Επιτροπής  Λογιστικής Τυποποίησης   και Ελέγχων  (ΕΛΤΕ), σας  ενημερώνουμε ότι η προθεσμία που  αναφέρεται στο άρθρο 11 της ανωτέρω ανακοίνωσης παρατείνεται από τις 30 Ιουλίου  στις  30 Σεπτεμβρίου 2010. 
 
2.  Η ανωτέρω παράταση αφορά αποκλειστικά και μόνο την υποβολή των ετήσιων αναφορών  για  την    χρονική  περίοδο  από    30  Ιουνίου  2009  έως  1  Ιουλίου  2010  και  χορηγείται  λαμβανόμενων  υπόψη  των  πρακτικών  προβλημάτων  που  ανέκυψαν  κατά  την  πρώτη  χρήση εφαρμογής των οριζομένων στην εν λόγω ανακοίνωση.  
 
3.  Επισημαίνεται ότι για τις επόμενες χρήσεις η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο  11 της ανωτέρω ανακοίνωσης ισχύει κανονικά.
 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης