Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ορισμός ΜΜΕ- Τι είναι οι μονάδες ΕΜΕ- Κατηγορίες ΜΜΕ - Αυτόνομη, συνεργαζόμενη, συνδεδεμένη εταιρία

3 Δεκέμβριου 2022 Σχόλια
Ορισμός ΜΜΕ- Τι είναι οι μονάδες ΕΜΕ- Κατηγορίες ΜΜΕ - Αυτόνομη, συνεργαζόμενη, συνδεδεμένη εταιρία
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά









O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


Δείτε επίσης:


ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΜΕ

1. Ο αριθμός των απασχολουμένων εκφράζεται σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο μέσα στην επιχείρηση, ή για λογαριασμό της, κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς, υπολογίζεται ως μία μονάδα. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας ΕΜΕ. Σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής (Ε.Ε.) της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1422] που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τεύχος L 124/σ.36 την 20.5.2003, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

1. Σε περίπτωση εργαζομένων μερικής απασχόλησης με μειωμένο ημερήσιο ωράριο, καθώς και στην περίπτωση ωρομισθίων, ο υπολογισμός των ΕΜΕ θα πρέπει να γίνει με τη διαίρεση του συνόλου των ωρών απασχολήσεως εκάστου εργαζομένου στο έτος αναφοράς δια του αριθμού 2.080, που είναι οι ώρες ετήσιας απασχόλησης του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης.

Παράδειγμα:


Ένας ωρομίσθιος εργαζόμενος απασχολείται: Τον 1ο μήνα του δωδεκαμήνου 12 ώρες, τον 2ο: 16 ώρες, τον 3ο:12 ώρες, 4ο: 12 ώρες, 5ο : 16 ώρες, 6ο:12 ώρες, τον 7ο:0 ώρες, τον 8ο :0 ώρες, τον 9ο: 12 ώρες, 10ο: 12 ώρες, 11ο. 12 ώρες, 12ο : 0 ώρες. Σύνολο ωρών = 116, ΕΜΕ = 116/2.080= 0,05.

2. Εάν η επιχείρηση απασχόλησε, κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς, 2 εργαζομένους καθ' όλο το έτος και με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο (40 ωρών), η εργασία αυτή αντιστοιχεί σε [(2 εργαζ. X 12 μήνες =) 24 μήνες : 12 μήνες =] 2 ΕΜΕ.

3. Σε περιπτώσεις ατόμων που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, ή σε περιπτώσεις εργαζομένων σε εποχική βάση, με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο (40 ωρών), οι ΕΜΕ προκύπτουν από το κλάσμα του συνόλου των μηνών απασχόλησης των ως άνω εργαζομένων δια του 12.

Παράδειγμα:


5 εργαζόμενοι με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο X 2 μήνες εργασίας έκαστος = 10 μήνες εργασίας, που αντιστοιχούν σε (10 μήνες : 12 μήνες =) 0,83 ΕΜΕ.

4. Στην περίπτωση που κατά το 12μηνο αναφοράς η επιχείρηση απασχολούσε προσωπικό με πολύ λίγα ημερομίσθια (σποραδική απασχόληση), καθώς και στην περίπτωση εργαζομένων μερικής απασχόλησης που παρέχουν εκ περιτροπής εργασία, οι ΕΜΕ για κάθε εργαζόμενο της κατηγορίας αυτής θα υπολογίζονται ως εξής: προστίθενται το σύνολο των ωρών απασχόλησης του κάθε εργαζομένου ανά μήνα και εξάγεται το σύνολο των ωρών που αυτός απασχολήθηκε κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς. Κατόπιν, το προκύπτον διαιρείται δια του 2.080. Ο αριθμός που θα προκύψει είναι οι ΕΜΕ που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.

Παράδειγμα:

Ένας εργαζόμενος απασχολείται: Τον 1ο μήνα του δωδεκαμήνου 120 ώρες, τον 2ο: 100 ώρες, τον 3ο:120 ώρες, 4ο: 120 ώρες, 5ο : 60 ώρες, 6ο:20 ώρες, τον 7ο:0 ώρες, τον 8ο :0 ώρες, τον 9ο: 120 ώρες, 10ο: 120 ώρες, 11ο:120 ώρες, 12ο : 0 ώρες. Σύνολο ωρών = 900, ΕΜΕ = 900/2.080 = 0,43

5. Για τους ανωτέρω υπολογισμούς, η εβδομάδα θεωρείται ότι περιλαμβάνει 40 εργάσιμες ώρες και το έτος (40 X 52 εβδομάδες = ) 2.080 εργάσιμες ώρες.

6. Σε περίπτωση που κατά το κρίσιμο 12μηνο αναφοράς μισθωτός επιχείρησης δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του λόγω στράτευσης ή δικαιολογημένης ασθένειας (εάν δεν διεκόπη η σχέση εργασίας) ο χρόνος απουσίας του για τους ανωτέρω λόγους θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. Προς τούτο στην αριθμητική κατάσταση που συντάσσει η επιχείρηση και ελέγχει η ΕΚΑΕ κατά τον επιτόπιο έλεγχο, θα πρέπει να αναφέρεται ο λόγος απουσίας του μισθωτού και να επιδεικνύονται τα ανάλογα δικαιολογητικά.

7. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση κατά το κρίσιμο 12μηνο αντικατέστησε (μία ή περισσότερες φορές) στον ίδιο μήνα μισθωτό που απολύθηκε ή αποχώρησε, για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε θα υπολογίζεται 1 εργαζόμενος, εφόσον η αντικατάσταση έγινε μετά την αποχώρηση του πρώτου μισθωτού και εφόσον για την ίδια θέση οι απασχολούμενοι έχουν ασφαλισθεί αθροιστικά για 25 το πολύ ημερομίσθια.

8. Στις Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα στοιχεία των συνεργαζόμενων και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, όπως ορίζει η Σύσταση της Επιτροπής (Ε.Ε.) της 6ης Μαΐου 2003.

9. Εφόσον «οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας ΕΜΕ», κατ' αναλογίαν και προκειμένου περί εποχικών επιχειρήσεων, ο υπολογισμός των ΕΜΕ θα γίνει με διαίρεση δια του 12 ( = μήνες κατ' έτος).

ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙ Ε.Μ.Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΨΗΦΙΟ.

10. Αρκεί να υποβληθεί η 1η σελίδα ΑΠΔ απ όπου φαίνεται ο συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων.

Το εκτυπωμένο αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της ΑΠΔ προς το ΙΚΑ, το οποίο αποτελεί και την πρώτη σελίδα της ΑΠΔ, θεωρείται πρωτότυπο. Ως εκ τούτου, θα το τυπώσετε και θα το σκανάρετε, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον επικύρωση.

11. Το αντίγραφο ΑΠΔ ΙΚΑ αφορά τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και είναι τρόπος απόδειξης για την συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων. Δεν αφορά άλλες κατηγορίες εργαζομένων, π.χ. αυτοαπασχολούμενους.

12. Η Υ.Δ όπου θα αναφέρονται οι Ε.Μ.Ε της; Επιχείρησης (προσκλήσεις Β' και Γ', δικαιολογητικά υπ'αριθ. 2) θα πρέπει να αναφέρουν και όλους τους απασχολούμενους που προσμετρούνται στις ΕΜΕ, ονομαστικά ως και το καθεστώς απασχόλησης αυτών (π.χ. πλήρης; Απασχόληση, μερική απασχόληση, κ.λ.π)

13. Η ανωτέρω Υ.Δ θα συμπεριλαμβάνει τις ΕΜΕ που προκύπτουν από την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

14. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος της ανωτέρω Υ.Δ θα πρέπει να γίνεται σε χρόνο μεταγενέστερο του κρίσιμου χρονικού διαστήματος υπολογισμού των Ε.Μ.Ε

15. Δεν υφίσταται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τις ΕΜΕ.

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και ανθρώπινου Δυναμικού


ΣΛΟΤ 2971/2019 Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)




Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης