Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πρόστιμα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Κυρώσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις, καθυστέρηση πληρωμής φόρου - Παραγραφή

27 Νοέμβριου 2022 Σχόλια
Πρόστιμα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Κυρώσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις, καθυστέρηση πληρωμής φόρου - Παραγραφή
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 12 λεπτά


Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Taxheaven


Το άρθρο 206 της οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ) θεσπίζει την υποχρέωση κάθε υποκείμενου στο φόρο να καταβάλει το ΦΠΑ κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 250 της εν λόγω οδηγίας. Το άρθρο 273 της οδηγίας ΦΠΑ αφήνει στα κράτη-μέλη την ελευθερία να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής εισπράξεως του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης. Πέραν αυτών των διατάξεων, η οδηγία ΦΠΑ δεν ορίζει περαιτέρω ειδικούς κανόνες για την εξασφάλιση της δέουσας εισπράξεως του φόρου. Δεν προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα ή κυρώσεις, που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη καταβολής του ΦΠΑ εντός της προθεσμίας που ορίζουν τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 206 της οδηγίας ΦΠΑ.


Η επιλογή των κατάλληλων κυρώσεων ήταν και παραμένει στην εξουσία εκτιμήσεως των κρατών-μελών. Εντούτοις, η εξουσία αυτή δεν είναι απεριόριστη: Ελλείψει ειδικής διατάξεως περί επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως, το άρθρο 4, παράγραφος 3 της ΣΕΕ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα κατά των συμπεριφορών που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται υπό προϋποθέσεις, ουσιαστικές και διαδικαστικές, ανάλογες με τις ισχύουσες για τις παραβιάσεις του εθνικού δικαίου παρόμοιας φύσεως και σημασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα εν λόγω μέτρα πρέπει να προσδίδουν στην κύρωση αποτελεσματικό, ανάλογο και αποτρεπτικό χαρακτήρα.


Τα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή. Από τις διατάξεις της οδηγίας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις τη ΣΕΕ (Συνθήκη της Ε.Ε.) προκύπτει ότι, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα τα οποία είναι κατάλληλα να εξασφαλίσουν την είσπραξη ολοκλήρου του ΦΠΑ που οφείλεται στο έδαφός τους. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται επίσης να εξετάζουν τις δηλώσεις των υποκειμένων στο φόρο, τους λογαριασμούς τους και λοιπά συναφή έγγραφα προκειμένου να εξασφαλίζουν την είσπραξη του φόρου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν θεσπίσει κυρώσεις οι οποίες κατανέμονται μεταξύ προστίμων για την εκπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και προστίμων για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου.
Σε όλα τα κράτη-μέλη (εκτός μερικών εξαιρέσεων) υφίστανται κυρώσεις που ορίζονται ως ποσοστό επί του ποσού του ΦΠΑ (επιπλέον της πληρωμής τόκων). Τα εφάπαξ πρόστιμα που ισχύουν στις περισσότερες περιπτώσεις για την εκπρόθεσμη υποβολή/συμπλήρωση των δηλώσεων, διαφέρουν κατά πολύ από χώρα σε χώρα ενώ στην πλειοψηφία των κρατών-μελών επιβάλλονται υψηλότερα εφάπαξ πρόστιμα, όταν οι παραβάσεις είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες.  Ορισμένες χώρες δεν ακολουθούν την ανωτέρω διάκριση και επιβάλλουν το ίδιο πρόστιμο τόσο για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου όσο και για την εκπρόθεσμη υποβολής δήλωσης. Το υψηλότερο ελάχιστο εφάπαξ πρόστιμο ανά παράβαση ΦΠΑ μεταξύ των χωρώ της Ε.Ε. είναι 4.000 ευρώ, ενώ το χαμηλότερο είναι 20 ευρώ. Το εύρος των εθνικών μέγιστων εφάπαξ προστίμων είναι σημαντικά ευρύτερο και κυμαίνεται από 136 ευρώ έως 66.258 ευρώ.Αναλυτικά τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ με τις απαραίτητες επεξηγήσεις ανά κράτος-μέλος παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα


Εφάπαξ πρόστιμα για μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

Ελάχιστο Μέγιστο
Αυστρία 10%* -
Βέλγιο 100,00 ανά δήλωση και ανά μήνα - 1000,00 στην μη υποβολή (μετά από έλεγχο) 1.000,00
Βουλγαρία 255,00 ευρώ περίπου (500 BGN) 5.115,00 ευρώ περίπου (10.000 BGN)
Κροατία 265,00 (2.000 HRK) 66.258,00  (500.000 HRK)
Κύπρος 100,00 (85,00 για ελλείψεις) -
Τσεχία 20,57 (500 CZK) 12.343,00 ευρώ περίπου (300.000 CZK)
Δανία 107,00 περίπου (800 DKK) 1.345,00 ευρώ περίπου (1.000 DKK)
Εσθονία -* 2.000,00
Φινλανδία 3,00 ευρώ ανά ημέρα (για 1 έως 45 ημέρες) (135,00 + 2% για πάνω από 45 ημέρες) 15.000
Γαλλία 10%  * -
Γερμανία 10% 25000
Ελλάδα 100,00 - 250,00 - 500,00 500,00
Ουγγαρία 485,00 ευρώ περίπου (200.000 HUF) 1.212,00 ευρώ περίπου (500.000 HUF)
Ιρλανδία 4.000 ευρώ* 4.000,00 ευρώ
Ιταλία 250,00* 2.000,00
Λετονία 70,00 700,00
Λιθουανία 300,00* 850,00
Λουξεμβούργο 250,00 10.000,00
Μάλτα 20,00 250,00
Ολλανδία 68,00 136,00
Πολωνία - 600,00 ευρώ περίπου
Πορτογαλία 150,00* 3.150,00
Ρουμανία 205,00 2.870,00
Σλοβακία 30,00 32.000,00
Σλοβενία 1.200,00* 41.000,00
Ισπανία 100,00* -
Σουηδία 115,00 ευρώ περίπου * 345,00 ευρώ περίπου
Ηνωμένο βασίλειο *  


* (επεξηγήσεις ανά χώρα)

Αυστρία: Σύμφωνα με την αυστριακή φορολογική νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο 10% του οφειλόμενου ΦΠΑ όταν η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα. Το αυστριακό δικαστήριο έχει κρίνει ότι αυτή η κύρωση ισχύει ακόμη και όταν η πληρωμή του ΦΠΑ γίνεται εμπρόθεσμα αλλά η δήλωση ΦΠΑ δεν υποβλήθηκε. Οι δηλώσεις ΦΠΑ που είναι ελλιπείς ή περιέχουν λανθασμένα στοιχεία μπορούν να διορθωθούν κατά τη διάρκεια της σχετικής χρήσης. Σε περίπτωση που η τροποποιημένη περιοδική δήλωση ΦΠΑ ή η ετήσια δήλωση ΦΠΑ είναι χρεωστική, οι αυστριακές φορολογικές αρχές επιβάλλουν γενικά πρόστιμο για καθυστερημένη πληρωμή ΦΠΑ.

Εσθονία:  Η εκπρόθεσμη υποβολή ή η εκπρόθεσμη πληρωμή ΦΠΑ επιφέρει μέγιστο πρόστιμο 2.000 €. Η υποβολή λανθασμένης δήλωσης ΦΠΑ επιφέρει πρόστιμο 3.200 €. Οι εσκεμμένες ανακρίβειες θα κοστίσουν στην εταιρεία  το πολύ 32.000 €.

Γαλλία: Για την εκπρόθεσμη υποβολής δήλωσης και για την καθυστέρηση καταβολής ΦΠΑ ισχύουν τα ίδια πρόστιμα:
- 10% του οφειλόμενου ΦΠΑ εάν δεν αποσταλεί υπενθύμιση από τη Φ.Δ. ή εάν η δήλωση υποβληθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της πρώτης υπενθύμισης. Πέραν αυτού ισχύει και τόκος (0,20% το μήνα).
- 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ εάν η δήλωση υποβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας των 30 ημερών. - 80% του οφειλόμενου ΦΠΑ εάν η δήλωση υποβληθεί 30 ημέρες μετά και την δεύτερη υπενθύμιση από τη Φ.Δ.
-Όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί πράξεις χωρίς ΦΠΑ το πρόστιμο είναι 150.

Ιρλανδία.  Ό,τι πάρεις 4.000!
Αναλυτικά :
-παράλειψη εγγραφής στο σύστημα ΦΠΑ, πρόστιμο 4.000 €
-παράλειψη χρέωσης ΦΠΑ και καταβολής ΦΠΑ στα έσοδα, πρόστιμο 4.000 €
-μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τιμολόγησης , πρόστιμο 4.000 €
-παράλειψη υποβολής τριμηνιαίας δήλωσης vies, πρόστιμο 4.000 €
-έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ από μη εγγεγραμμένο στο σύστημα ΦΠΑ , πρόστιμο 4.000 €

Ιταλία: - Εκπρόθεσμη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ: Το πρόστιμο σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΠΑ κυμαίνεται από 120% έως 240% για το ποσό του φόρου που οφείλεται με ελάχιστο όριο τα 250 ευρώ.
Το ελάχιστο ποσό των 250 ευρώ προβλέπεται επίσης στην περίπτωση πιστωτικής δήλωσης ΦΠΑ με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.
Για την εκπρόθεσμη καταβολή του ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο 30% του οφειλόμενου ΦΠΑ, αλλά ως εξής :
-Εάν πληρωθεί εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας: Πρόστιμο 1/10 του 30% του οφειλόμενου ΦΠΑ.
-Εάν πληρωθεί εντός 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας: Πρόστιμο 1/15 του 30% του οφειλόμενου ΦΠΑ.
- Εάν πληρωθεί μετά από 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας, αλλά πριν από την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης: Πρόστιμο ⅛ του 30% του οφειλόμενου ΦΠΑ.
Για παράδειγμα, μια πληρωμή ΦΠΑ 1.000 € που πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης υπόκειται σε πρόστιμο 0,4% (30 x 2/15 x 1/10) .

Λουξεμβούργο: Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων ή φορολογικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ορίζονται στα άρθρα 77 έως 80 του νόμου περί ΦΠΑ του Λουξεμβούργου. Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαίνεται από 250,00 έως 10.000,00 ευρώ ανά παράβαση για μη συμμόρφωση με αρκετές υποχρεώσεις στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης. Μπορείς επίσης υπό προϋποθέσεις να επιβληθεί πρόστιμο έως 25.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης, κατόπιν προειδοποίησης, σε περίπτωση μη προσκόμισης τιμολογίων, εγγράφων και λογιστικών στοιχείων, σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

Πορτογαλία:  Στην εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μεταξύ 150 και 3.750 ευρώ , σύμφωνα με το άρθρο 116.º, αρ. 1 του RGIT.

Σλοβενία: Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο από 2.000 έως 125.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο δεν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Κυρώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 200 και 4.100 ευρώ μπορούν να επιβληθούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο που ευθύνεται για τη νομική οντότητα. Αναφορά στα παραπάνω υπάρχει στο άρθρο 140 παράγραφος 7 και στο άρθρο 141 παράγραφος 8 του νόμου VATA-1 της Σλοβενίας

Ισπανία:  Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΦΠΑ, 100 ευρώ. Για την εκπρόθεσμη πληρωμή του ΦΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα:

-Καθυστέρηση μικρότερη των 3 μηνών: 5%. Καθυστέρηση μεταξύ 3 και 6 μηνών: 10%.
-Καθυστέρηση μεταξύ 6 και 12 μηνών: 15%.
-Πέραν των 12 μηνών: 20% και τόκοι υπερημερίας 3,75% ετησίως.
Εφαρμόζεται έκπτωση 25% σε ποινές καθυστερημένης πληρωμής σε περίπτωση εκούσιας πληρωμής.

Σουηδία:  Η εκπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις μεταξύ 500 και 1000 SEK για μία και μόνο εκπρόθεσμη δήλωση. Δεν υπάρχει πρόστιμο για την καθυστερημένη πληρωμή του ΦΠΑ, αλλά οι τόκοι (επί του παρόντος χρεώνονται με βάση το βασικό επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Σουηδίας συν 15% ετησίως) στον οφειλόμενο ΦΠΑ μέχρι την ημερομηνία πληρωμής.
Ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να επιφέρουν πρόστιμο 20% του λανθασμένα αναφερόμενου ΦΠΑ.

Ηνωμένο Βασίλειο: Για περιόδους ΦΠΑ που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023, η προεπιλεγμένη προσαύξηση θα αντικατασταθεί από νέες κυρώσεις σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολής δήλωσης και την εκπρόθεσμη καταβολή του ΦΠΑ. Οι κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ θα λειτουργήσουν σε ένα σύστημα που βασίζεται σε βαθμούς. Για κάθε δήλωση ΦΠΑ που υποβληθεί εκπρόθεσμα,ο φορολογούμενος θα λαμβάνει έναν βαθμό ποινής καθυστερημένης υποβολής. Μόλις οι βαθμοί φτάσουν σε ένα όριο θα επιβάλλεται πρόστιμο 200 £ και επιπλέον πρόστιμο 200 £ για κάθε επόμενη καθυστερημένη υποβολή.


Συχνότητα υποβολής Όριο βαθμών ποινής Περίοδος συμμόρφωσης
Annually 2 24 months
Quarterly 4 12 months
Monthly 5 6 months

Οι παραπάνω πόντοι θα μηδενίζουν εάν η υποβολή της δήλωσης γίνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της περιόδου συμμόρφωσής

Για την εκπρόθεσμη καταβολή του ποσού του ΦΠΑ θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
- Για καθυστέρηση έως 15 ημέρες δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο εάν εντός του διαστήματος αυτού πληρωθεί όλο το ΦΠΑ ή γίνει διακανονισμός.
- Για καθυστέρηση μεταξύ 16 και 30 ημερών θα επιβάλλεται πρόστιμο 2% επί του ΦΠΑ
- Για καθυστέρηση μεγαλύτερη από 31 ημέρες θα επιβάλλεται πρόστιμο 2% επί του ΦΠΑ που οφείλεται έως την 15η ημέρα και επιπλέον 2% για το ΦΠΑ που οφείλεται έως την 30η ημέρα.Επιπλέον τόκος 4% ετησίως.

❖ Σλοβακία: Ελάχιστο 30 ευρώ ανά εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης και καταβολή φόρου. Μέγιστο ποσό 16.000 ευρώ. Εάν η δήλωση δεν υποβληθεί μετά από υπενθύμιση της φορολογικής διοίκησης, το ανώτατο πρόστιμο αυξάνεται σε 32.000 ευρώ.


 

Τόκοι υπερημερίας

Τα επιτόκια ανά μήνα για την καθυστερημένη πληρωμή παρουσιάζουν και αυτά μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε. Κυμαίνονται από 0,1 % έως 1,80 % το μήνα (ετησίως μεταξύ 1,2 % και 21,6%).
Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν το μηνιαίο επιτόκιο για καθυστερημένες πληρωμές, εφόσον σέβονται τις αρχές της αναλογικότητας και της ουδετερότητας. Ωστόσο, στην πράξη, αυτές οι αρχές δημιουργούν σημαντικές διαφορές...

Ο υπολογισμός των τόκων υπερημερίας εκκινεί από την επόμενη ημέρα της υποχρέωσης πληρωμής σε όλες τις χώρες, εκτός της Γερμανίας Γαλλίας και Βελγίου.

Τόκοι υπερημερία για την καθυστέρηση καταβολής ΦΠΑ


 

Επιτόκιο ανά μήνα για καθυστέρηση καταβολής ΦΠΑ
Αυστρία Δεν επιβάλλεται ανά μήνα*
Βέλγιο 0.80 %
Βουλγαρία 0.83 %
Κροατία 0.51 %
Κύπρος 0.15 % *
Τσεχία 1.17 % *
Δανία 0.70 % *
Εσθονία 1.80 %
Φινλανδία 0.58 %*
Γαλλία 0.20 %*
Γερμανία 1,00 %
Ελλάδα 0.73 %
Ουγγαρία 0.46 %
Ιρλανδία 0.82 % *
Ιταλία 0.20 % *
Λετονία 1.50 % *
Λιθουανία 0.90 %
Λουξεμβούργο 0.60 %
Μάλτα 0.60 %
Ολλανδία 0.33 %
Πολωνία 1.12 %
Πορτογαλία 0.39 %
Ρουμανία 0.60 %
Σλοβακία > 1.25 % (at least or 4 times ECB (*) rate)
Σλοβενία 0.25 %
Ισπανία 0.31 %
Σουηδία Κατώτερο όριο: 0.1 % Ανώτερο όριο 1.35 %
Ηνωμένο βασίλειο 0.21 %


* (επεξηγήσεις ανά χώρα)
Τσεχία:  Το επιτόκιο είναι 8% συν το επιτόκιο επαναγοράς της τσεχικής Εθνικής Τράπεζας που ισχύει την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού εξαμήνου όταν έλαβε χώρα η αθέτηση (το επιτόκιο επαναγοράς από την 1η Ιανουαρίου 2022 είναι 3,75%). Οι τόκοι προκύπτουν από την τέταρτη ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης μέχρι την πληρωμή του φόρου.

❖ Δανία:  0,7% ανά μήνα καθυστέρησης. Το πρόστιμο υπολογίζεται ανά ημέρα. Η διοίκηση μπορεί, κατά την κρίση της, να επιβάλει πρόσθετη ποινή τουλάχιστον 1.000 DKK (περίπου 134 ευρώ). ) ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος ή την επανάληψή του.

❖ Γαλλία:  Οι τόκοι υπερημερίας 0,20% ανά μήνα επιβάλλονται μαζί με τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης

Γερμανία: Επιπλέον του 0,20% ανά μήνα, εάν ο ΦΠΑ δεν καταβληθεί εντός 16 μηνών μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο ο ΦΠΑ κατέστη απαιτητός, επιβάλλεται επιπλέον τόκος  υπερημερίας 0,5% ανά μήνα.

❖ Ιρλανδία:  0,0274% ανά ημέρα καθυστέρησης. Το επιτόκιο δημοσιεύεται από τις ιρλανδικές αρχές κάθε χρόνο.

❖ Λετονία:  Τόκοι υπερημερίας 0,05% ανά ημέρα καθυστέρησης. Επιπλέον του τόκου μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο που κυμαίνεται από 10% έως 100%

❖  Λιθουανία: Τόκοι υπερημερίας: 0,03% ανά ημέρα καθυστέρησης.

❖  Ολλανδία: 4% ετησίως.  Ανώτατο ποσό 5.278 ευρώ και ελάχιστο ποσό 50 ευρώ.

❖  Πολωνία: Επιτόκιο ετήσιο  13,5% .  Ωστόσο, εάν ο φορολογούμενος διορθώσει τις δηλώσεις ΦΠΑ πριν τον έλεγχο, τότε θα υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή. Ο μειωμένος συντελεστής είναι πλέον 6,75%

❖  Πορτογαλία:  Σε περίπτωση αποτυχίας ή καθυστερημένης υποβολής δήλωσης ΦΠΑ μπορεί να προκύψει πρόστιμο από 300 έως 3750 ευρώ, καθώς και καθυστέρηση ή καθυστέρηση στην πληρωμή του οφειλόμενου φόρου – έως 30% έως 100% του οφειλόμενου φόρου.

❖ Ρουμανία: 0,02% ανά ημέρα  συν 0,01% ημερήσιο πρόστιμο.
 

 

Παραγραφή

Η τυπική παραγραφή που ισχύει στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ορίζεται στα 5 έτη.  Στα περισσότερα κράτη-μέλη, το σημείο εκκίνησης για την παραγραφή είναι η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.


Πίνακας παραγραφών


 

Τυπική παραγραφή Εκκίνηση παραγραφής
Αυστρία 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Βέλγιο 3 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Βουλγαρία 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Κροατία 6 years 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους
Κύπρος 6 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Τσεχία 3 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Δανία 5 years 1η Μαΐου του επόμενου έτους
Εσθονία 3 years Ημερομηνία υποβολής δήλωσης
Φινλανδία 3 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Γαλλία 3 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Γερμανία 4 years 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους
Ελλάδα 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Ουγγαρία 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Ιρλανδία 4 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Ιταλία 6 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Λετονία 3 years Ημερομηνία υποβολής δήλωσης
Λιθουανία 3 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Λουξεμβούργο 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Μάλτα 6 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Ολλανδία 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Πολωνία 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Πορτογαλία 4 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Ρουμανία 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Σλοβακία 5 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Σλοβενία 5 years  
Ισπανία 4 years 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
Σουηδία 6 years Ημερομηνία υποβολής δήλωσης
Ηνωμένο Βασίλειο 4 years Έτος υποχρέωσης +4

 ---------
Πηγές

Boulgaria - https://www.minfin.bg/en/790
danemark - https://skat.dk/data.aspx?oid=2167628
Φιλανδία - https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/taxes-and-charges/self-assessed-taxes/late-penalty-charges/
Γαλλία - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006147255/#LEGISCTA000006147255
Ιρλανδία - https://www.revenue.ie/en/vat/interest-and-penalties/when-are-penalties-payable-to-revenue/index.aspx
Λιθουανία : https://europam.eu/data/mechanisms/PF/PF%20Laws/Lithuania/Lithuania_Code%20of%20administrative%20offences_1985_amended2016_eng.pdf
Πορτογαλία - https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/rgit/Pages/rgit116.aspx https://www.nvalores.pt/como-fazer-o-pagamento-de-iva-com-atraso/
Σουηδία - https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/deklaration/privatprivatpersonerfaq/jagharintelamnatmindeklarationitidkommerjagattfabetalaforseningsavgift.5.71004e4c133e23bf6db800077722.html

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης