ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Ετήσιες Μονάδες Εργασίας και προδήλωση ωραρίου απασχόλησης ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Εργατικά - Ασφαλιστικά

16 Νοέμβριος 2022
Taxheaven.grΜε το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και με τα άρθρα 46 και 47 αυτού ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να προδηλώνουν το ωράριο απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας που απασχολούν. Σε περίπτωση αθέτησης της προαναφερόμενης υποχρέωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του ν. 3850/2010 (χρηματικό πρόστιμο, ποινή φυλάκισης κ.λπ).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 46 Με την προτεινόμενη ρύθμιση περιγράφεται η διαδικασία καταχώρισης, επαλήθευσης και αξιοποίησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, των στοιχείων που αφορούν στον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας.

Άρθρο 47 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση των εργοδοτών να προδηλώνουν το ωράριο του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας που απασχολούν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46
Ρυθμίσεις που αφορούν στον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» - Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 ν. 4808/2021


1. Στο άρθρο 73 του ν. 4808/2021 (Α' 101) περί σκοπού και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 προστίθεται περ. η), β) προστίθενται παρ. 6 και 7, και το άρθρο 73 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 73
Σκοπός και λειτουργία
1. Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ) της υποπαρ. ΙΑ.3. της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) αναβαθμίζεται, απλουστεύεται και μετεξελίσσεται ψηφιακά σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ). Το Πληροφοριακό Σύστημα είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr).
2. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ υποβάλλονται, σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εποπτεία της αγοράς εργασίας και ιδίως τα παρακάτω:
α) η σύμβαση εργασίας και η αναγγελία πρόσληψης του εργαζομένου,
β) κάθε τροποποίηση της σύμβασης εργασίας και η σχετική δήλωση μεταβολών στοιχείων της εργασιακής σχέσης του εργαζομένου με το έντυπο «Δήλωση Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης» και ιδίως τα στοιχεία που σχετίζονται με μεταβολή αποδοχών, μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε αορίστου, μετατροπή μερικής-εκ περιτροπής σε πλήρη απασχόληση, αλλαγή ειδικότητας, μεταβολή προσώπου του εργοδότη, ωράριο εργασίας στο πλαίσιο συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας,
γ) η κτήση ή η απώλεια μιας από τις ιδιότητες της περ. α του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α' 145),
δ) η αναγγελία της λύσης της σύμβασης εργασίας (απόλυση ή οικειοθελής αποχώρηση ή λήξη συμφωνημένου χρόνου ή κοινή συμφωνία) που γίνεται με την υποβολή του εντύπου «Εντυπο λύσης της Σχέσης Εργασίας»,
ε) ο ετήσιος πίνακας προσωπικού του άρθρου 16 του ν. 2874/2000 (Α' 286),
στ) το μητρώο παραβατικότητας,
ζ) το «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων ΠΕΡΣΕΑΣ», και
η) στοιχεία για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
3. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τηρούνται μητρώα και καταχωρούνται ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ιδίως τα παρακάτω:
α) το Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.),
β) το Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.).
4. Είναι δυνατόν μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ να καταρτίζονται και να τροποποιούνται συμβάσεις εργασίας. Η κατάρτιση σύμβασης εργασίας μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ υποκαθιστά τον έγγραφο τύπο.
5. Στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καταχωρίζεται υποχρεωτικά η αναγωγή των αμοιβών, μισθών ή ημερομισθίων σε αμοιβή ανά ώρα εργασίας.
6. Για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. υποβάλλονται από τις οντότητες στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σε ψηφιακή μορφή, στοιχεία σχετικά με
α) εργαζόμενους που απασχολούνται στην οντότητα με εξαρτημένη σχέση εργασίας,
β) στοιχεία σχετικά με πρόσωπα των οποίων η απασχόληση εξομοιώνεται με έμμισθη σχέση εργασίας για τον σκοπό υπολογισμού των Ε.Μ.Ε.,
γ) στοιχεία σχετικά με λοιπές κατηγορίες απασχολούμενων στην οντότητα που συνυπολογίζονται στις Ε.Μ.Ε..
7. Από την 1η.1.2023 τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. εξάγονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Για τον σκοπό αυτό, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ διαλειτουργεί με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. δύνανται να παρέχονται:
α) στις οντότητες κατόπιν αίτησής τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τις Ε.Μ.Ε. που τις αφορούν,
β) σε δημόσιους φορείς, προς έλεγχο ή επαλήθευση Ε.Μ.Ε. που αφορούν μία ή περισσότερες οντότητες.»

2. Στο άρθρο 79 του ν. 4808/2021, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι μορφές απασχόλησης που προσμετρώνται για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), οι προϋποθέσεις και διαδικασίες πρόσβασης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, επεξεργασίας και εξαγωγής δεδομένων Ε.Μ.Ε. και έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων, το όργανο και η διαδικασία ενστάσεων σχετικά με βεβαιώσεις υπολογισμού των Ε.Μ.Ε., καθώς και κάθε σχετικό θέμα.».

Άρθρο 47
Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας


Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη II, πριν την έναρξή της, το πρόγραμμα της ημερήσιας απασχόλησης του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας, καταχωρίζοντας τις ώρες έναρξης και λήξης της απασχόλησης αυτής, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Η τήρηση της υποχρέωσης του πρώτου εδαφίου ελέγχεται μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας του άρθρου 74 του ν. 4808/2021 (Α' 101). Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει την ως άνω υποχρέωση, εφαρμόζονται τα άρθρα 71 και 72 του ν. 3850/2010 (Α' 84).


Δείτε επίσης :

Επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ: Μέσα στον Νοέμβριο η χορήγηση - Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών με το νέο νομοσχέδιο

Πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών - Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις

Πως θα γίνει ο υπολογισμός της αύξησης των συντάξεων από 1.1.2023

Μη αναζήτηση προνοιακών αναπηρικών παροχών - Συμψηφισμός, παραγραφή και ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον ΟΠΕΚΑ

Άδεια μητρότητας: Αυξάνεται στους 9 μήνες - Επέκταση της παροχής στην υιοθεσία

Παραγραφή οφειλών e-ΕΦΚΑ - Οι διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή

Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2023 - Η διάταξη του νέου νομοσχεδίου