Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και δήλωση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του τραπεζικού συστήματος

Οικονομικές Ειδήσεις

23 Ιούλιος 2010
«Τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες από τις σημερινές. Με το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας. Οι Ελληνικές τράπεζες καλούνται και αυτές να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να προχωρήσουν σε ενέργειες και στρατηγικές κινήσεις που ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τις ενισχύουν σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος». Taxheaven.gr

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και δήλωση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) του τραπεζικού συστήματος

«Τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες από τις σημερινές. Με το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας. Οι Ελληνικές τράπεζες καλούνται και αυτές να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να προχωρήσουν σε ενέργειες και στρατηγικές κινήσεις που ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τις ενισχύουν σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος».

23 | 07 | 2010
Το Υπουργείο Οικονομικών χαιρετίζει τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η οποία έγινε με κοινή μεθοδολογία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε ως στόχο την αξιολόγηση της αντοχής του τραπεζικού συστήματος σε πιθανή δυσμενή εξέλιξη των οικονομικών συνθηκών μέσα στο 2010 - 2011. Η διαφάνεια που επιτεύχθηκε με τη δημοσιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων είναι σημαντική.

Στην Ελλάδα, έξι τράπεζες - Εθνική, EFG Eurobank, Άλφα, Πειραιώς, Αγροτική και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - συμμετείχαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Οι έξι αυτές τράπεζες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου (με εξαίρεση τις ξένες θυγατρικές), ενώ το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής ήταν τουλάχιστον 50% .

Για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων είναι απαραίτητο να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των αποτελεσμάτων κάτω από τα διαφορετικά σενάρια. Τα αποτελέσματα για το δυσμενές σενάριο δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά της σημερινής κατάστασης ή πιθανών άμεσων αναγκών σε κεφάλαια. Η πραγματοποίηση της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν αποτελεί πρόβλεψη αποτελεσμάτων, καθώς τα πιθανά δυσμενή σενάρια διαμορφώθηκαν κάτω από την υιοθέτηση ακραίων υποθέσεων, οι οποίες δεν είναι πολύ πιθανόν να επαληθευθούν στην πράξη. 

Παρόλα αυτά, στοχεύοντας στη διαφύλαξη του υψηλότερου βαθμού ευρωστίας και οικονομικής σταθερότητας, η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται σε στενή επαφή με τις συμμετέχουσες τράπεζες για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και τις συνέπειές τους, και τυχόν ανάγκες επανακεφαλοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αγροτική Τράπεζα καλείται να προτείνει ένα σχέδιο αντιμετώπισης των αδυναμιών που εμφανίστηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μέσα σε δύο μήνες και να το υλοποιήσει, σε συμφωνία με την εποπτεύουσα αρχή, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.  Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να ενισχύσει τη φερεγγυότητα της Αγροτικής Τράπεζας, προκειμένου να αντιμετωπίσει πιθανές απώλειες στην περίπτωση που ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης δεν είναι επαρκείς, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κρατικής ενίσχυσης.

Για τη θωράκιση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος συνολικά, η Ελλάδα, ήδη διαθέτει τους παρακάτω μηχανισμούς στήριξης οι οποίοι έχουν εγκριθεί, ή τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:Με το Ν. 3723/2008, έχει δημιουργηθεί πρόγραμμα επανακεφαλοποίησης συνολικού ποσού 5 δις ευρώ, στο οποίο υπάρχει υπόλοιπο ύψους 1,2 δις ευρώ. Το πρόγραμμα έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2010. Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο νόμο.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το συνολικό ποσό των 10δις ευρώ. Το Ταμείο είναι αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Συνεννόησης της Ελληνικής Κυβέρνησης, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Ταμείο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, με το νόμο 3864/2010 και έχει ήδη επισήμως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του είναι η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, ειδικά στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας, το Υπουργείο Οικονομικών ως βασικός μέτοχος της τράπεζας, προτίθεται να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια συμμετέχοντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  ώστε να διασφαλίσει ότι οι όροι και προϋποθέσεις για τα προαναφερόμενα μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, δήλωσε σχετικά:

«Τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες από τις σημερινές. Με το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας. Οι Ελληνικές τράπεζες καλούνται και αυτές να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να προχωρήσουν σε ενέργειες και στρατηγικές κινήσεις που ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τις ενισχύουν σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος».

Πληροφορίες για τα αποτελέσματα της άσκησης συγκεντρωτικά και κατά τράπεζα, είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) και της Committee of European Banking Supervisors (www.c-ebs.org)..