Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άσκηση επαγγέλματος σε κατοικία - Η νέα διάταξη στο νόμο 4986/2022

1 Νοέμβριου 2022 Σχόλια
Άσκηση επαγγέλματος σε κατοικία - Η νέα διάταξη στο νόμο 4986/2022


Στο νέο νόμο 4986/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις.» και στο άρθρο 73 αυτού περιλαμβάνεται η διάταξη για την άσκηση επαγγέλματος σε κατοικία, ανεξαρτήτως αν είναι κύρια ή μη, για λογιστές, οικονομολόγους, ιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κ.ά. στην οποία είχαμε αναφερθεί την 5η Αυγούστου του τρέχοντος έτους, με το επάγγελμα του ψυχολόγου να προστίθεται μετά τη δημόσια διαβούλευση.

Με τη διάταξη αυτή καθίσταται εφικτό χώροι κατοικίας, να χρησιμοποιούνται για άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου, ανεξαρτήτως αν η κατοικία είναι κύρια ή μη.

Άρθρο 73 νόμου 4986/2022
Ειδική κατηγορία χρήσεως γης «κατοικίας» - Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 π.δ. 59/2018

Στο πρώτο εδάφιο της περ. 1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), περί της κατ’ εξαίρεση χρησιμοποίησης της ειδικής κατηγορίας χρήσεων γης «κατοικίας», προσδιορίζεται ότι αφορά τα ελευθέρια επαγγέλματα και προστίθεται στη σχετική ενδεικτική απαρίθμηση αυτών, το επάγγελμα του ψυχολόγου, ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας του δευτέρου εδαφίου απαλείφεται, και η περ. 1 της παρ. ΙΙ διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Κατοικία
Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτηρίου, όπως ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα
εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, ψυχολόγου, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτηρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός κατοικίας αυτού που ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα.
»

Το άρθρο 73 ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 28/10/2022.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης