Αφορολόγητη η επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

Οικονομικές Ειδήσεις

13 Οκτώβριος 2022
Taxheaven.grΝέα τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», μ
ε τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Διευρύνεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων στο πλαίσιο των οριζόμενων δράσεων και στο σύνολο των δικαιούχων αυτών (αφορά ενισχύσεις σε πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις περιοχών που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές).

2.α. Παρατείνεται από τη λήξη τους και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα η διάρκεια των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ) που έχει προσληφθεί στις δομές των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».
β. Παρέχεται η δυνατότητα προσλήψεων στις προαναφερόμενες δομές, προσωπικού ι.δ.ο.χ μετά την ένταξη της αναφερόμενης δράσης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. για τις ανάγκες του ετήσιου κύκλου 2022-2023 αυτής.

3.Επιτρέπεται, εφόσον δεν επαρκεί η χρηματοδότηση της ανωτέρω δράσης, η κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται σε αυτή, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής, από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των ο.τ.α και των νομικών τους προσώπων ή με επιχορήγηση από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017, μέσω Π.Δ.Ε.

4. Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής ποσών καταβλητέων δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν σε δαπάνες αποζημίωσης μετά τόκων και εξόδων που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης του έργου «Μελέτη Κατασκευή Χρηματοδότηση Λειτουργία Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκης», από πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΓΊ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης για την επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους, για τη διανομή εντύπων των εκδοτικών επιχειρήσεων και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου, από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΙΙ.Δ.Ε, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

6. α. Επανακαθορίζονται θέματα αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) κάθε Επιμελητηρίου, για την αντιμετώπιση της εν γένει επιμελητηριακής δραστηριότητας (παύση, αντικατάσταση ή εκλογή νέων μελών της Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίου, κ.λπ).

β. ΙΙαρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η δυνατότητα ανανέωσης των προβλεπόμενων αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, κ.λπ.


Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


1. Την ισχύ του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου για το σύνολο των δικαιούχων της συγχρηματοδοτούμενης από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».

2. Την έγκαιρη διασφάλιση επαρκούς προσωπικού για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

3. Την ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης καταβολής της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς ή δομές που συμμετέχουν στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», με την παροχή της δυνατότητας κάλυψης των σχετικών δαπανών από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων ή μέσω επιχορήγησης για τον σκοπό αυτό από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α' 201).

4. Την ανάγκη πληρωμής υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση παραχώρησης του έργου μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του έργου της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης, που κυρώθηκε με τον ν. 3535/2007 (Α' 41).

5. Την κάλυψη της θεσμοθετημένης επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων για το έτος 2022 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την κάλυψη της θεσμοθετημένης επιχορήγησης του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων για το έτος 2021 από το ΠΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών.


7. Την αύξηση του απαιτούμενου ποσοστού πλειοψηφίας από απόλυτη σε πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) για τη λήψη απόφασης περί παύσης ή αντικατάστασης μελών της Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίων, προκειμένου η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής να είναι πιο σταθερή.

8. Την άρση του περιορισμού της δυνατότητας επανεκλογής προσώπου στη θέση του Προέδρου Επιμελητηρίου για μια μόνο φορά.

9. Τη μετάθεση των προθεσμιών για την ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και για τη μετατροπή αδειών παραγωγών πωλητών σε άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

1. Κατόπιν εισηγήσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής η δράση θα καλύψει και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σε περιοχές που έχουν υποστεί μεγάλες φυσικές καταστροφές και οι οποίες δεν είχαν περιληφθεί στην τροποποιούμενη διάταξη για το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο της σχετικής ενίσχυσης.

2. Λόγω της μετάβασης από την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, που επιβάλλει την ένταξη της δράσης πρώτα στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ και λόγω της μετεξέλιξης της εν λόγω δράσης, οι συμβάσεις του υφιστάμενου προσωπικού δεν μπορούν να ανανεωθούν και να γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες νέες προσλήψεις, με κίνδυνο να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ωφελούμενοι και, επιπλέον, να επέλθει η αντίστοιχη απώλεια ευρωπαϊκών πόρων.

3. Η δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» απευθύνεται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν αυξημένης προστασίας και η επιτυχής υλοποίησή της κρίνεται απολύτως αναγκαία. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν καταβληθεί εγκαίρως η μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται στη δράση. Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη διασφάλισης της ομαλούς και απρόσκοπτης καταβολής της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς ή δομές που συμμετέχουν στην εν λόγω δράση.

4. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ χωρίς νομοθετική πρόβλεψη.

5. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ χωρίς νομοθετική πρόβλεψη.

6. Η εν λόγω δαπάνη δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ χωρίς νομοθετική πρόβλεψη.

7. Με την υφιστάμενη διάταξη η παύση ή αντικατάσταση μελών της Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίων επιτρέπεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, συνεπώς, η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής μπορεί να μεταβάλλεται πολύ γρήγορα. Αντίθετα, με την πρόβλεψη αυξημένης πλειοψηφίας τριών πέμπτων (3/5) παρέχονται αυξημένα εχέγγυα για τη μεταβολή της σύνθεσης της Διοικητικής Επιτροπής.

8. Με την αξιολογούμενη διάταξη ικανοποιούνται πάγιες ανάγκες των Επιμελητηρίων.

9. Με τις αξιολογούμενες διατάξεις ικανοποιούνται πάγια αιτήματα των εκπροσώπων των πωλητών λαϊκών αγορών.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;


Τους δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων, τους ΟΤΑ, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, τις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, τα Επιμελητήρια, τους δραστηριοποιούμενους στις λαϊκές αγορές πωλητές, τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών που αποτελούν φορείς ή δομές που συμμετέχουν στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» και το προσωπικό που απασχολείται στην εν λόγω δράση με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δράσεων -Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4890/2022


Ο τίτλος και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 4890/2022 (Α' 23), περί αφορολογήτου, ανεκχωρήτου και ακατασχέτου των διαλαμβανόμενων ενισχύσεων, διευρύνονται ως προς το πεδίο εφαρμογής, το αποδεικτικό του δευτέρου εδαφίου προσδιορίζεται ειδικότερα, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο των δράσεων «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) καιτα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170) και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.
Το παρόν εφαρμόζεται και για τη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».».

Άρθρο 2
Προσωπικό δομών φιλοξενίας και φροντίδας βρεφών και παιδιών, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων αυτών


1. Η διάρκεια των συμβάσεων του προσωπικού που έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις δομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο μητρώο δομών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, οι οποίες ήταν ενεργές κατά τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου 2021-2022, παρατείνεται από τη λήξη τους έως τη λήξη του ετήσιου κύκλου 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της μετεξέλιξης της δράσης με την ονομασία «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» στα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

2. Μετά την εγγραφή της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 60Α του ν. 4914/2022 (Α' 61), είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες του ετήσιου κύκλου 2022-2023 της εν λόγω δράσης, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις δομές των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο μητρώο δομών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε..

3. Για τις συμβάσεις εργασίας των παρ. 1 και 2, εφαρμόζονται η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (Α' 6), το άρθρο 59 του ν. 4821/2021 (Α' 134) και η περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α'166).

Άρθρο 3
Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»


Αν η χρηματοδότηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του απαιτούμενου προσωπικού που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), για οποίονδήποτε ετήσιο κύκλο της, οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους, ή μπορούν να επιχορηγούνται για τον σκοπό αυτόν από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α' 201).

Άρθρο 4
Κάλυψη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση παραχώρησης


Ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν σε δαπάνες αποζημίωσης μετά τόκων και εξόδων που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης, το οποίο κυρώθηκε με τον ν. 3535/2007 (Α' 41), δύναται να βαρύνουν το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 5
Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 81 ν. 4949/2022


Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α' 126), περί επιχορήγησης χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων, προστίθεται εδάφιο, η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την ημερομηνία έναρξης της επιχορήγησης και τον καταμερισμό της σε ένα (1) δίμηνο και τρία (3) τρίμηνα, αντιστοίχως στις παρ. 3 και 4 προστίθεται διαζευκτικά η πρόβλεψη διμήνων, στην περ. δ της παρ. 4 προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες απαιτείται η έκθεση ορκωτού λογιστή, στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 6 προστίθεται ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και το άρθρο 81 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 81
Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων

1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας και στις επιχειρήσεις έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών, δύναται να παρέχεται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων, εφόσον η διανομή γίνεται από πρακτορείο διανομής ή με ίδια μέσα των επιχειρήσεων, καθώς και επιχορήγηση για το κόστος δημοσιογραφικού χάρτου. Η δαπάνη των επιχορηγήσεων δύναται να καλύπτεται με πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Η διάρκεια της επιχορήγησης καθορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό δίμηνο και τρία (3) ημερολογιακά τρίμηνα αρχής γενομένης από 1ης.2.2022. Η επιχορήγηση καταβάλλεται ανά ημερολογιακό δίμηνο και τρίμηνο αντίστοιχα σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο οι επιχορηγούμενες εκδοτικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε., στο TAXISnet.

3. Το ύψος της ενίσχυσης του μεταφορικού κόστους είναι ανάλογο του συνολικού μεταφορικού κόστους του κάθε διμήνου ή τριμήνου. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με το μεταφορικό κόστος του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό πιστοποιείται: α. από το εκάστοτε Πρακτορείο Διανομής, βάσει των τηρούμενων λογιστικών αρχείων και των εκδιδόμενων στοιχείων του κατ' εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Α' 251) και β. από τα παραστατικά και λοιπά αποδεικτικά των λειτουργικών εξόδων των ιδίων μέσων των επιχειρήσεων.

4. Το ύψος της ενίσχυσης του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου είναι ανάλογο του συνολικού κόστους αυτού ανά δίμηνο ή τρίμηνο. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης ισούται με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του επιπλέον κόστους δημοσιογραφικού χάρτου του αντίστοιχου διμήνου ή τριμήνου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτό αποδεικνύεται: α. από τα παραστατικά αγοράς των επιχειρήσεων, β. τα παραστατικά εκτυπώσεως, γ. λοιπά στοιχεία που παρέχουν οι επιχειρήσεις εκτύπωσης και δ. από έκθεση ορκωτού λογιστή στις επιχειρήσεις των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.

5. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία πιστοποίησης των παρ. 3 και 4 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 6
Κάλυψη δαπανών επιχορήγησης πληττόμενων εκδοτικών επιχειρήσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 90 του ν. 4764/2020


1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4764/2020 (Α' 256), περί των πληττόμενων εκδοτικών επιχειρήσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, προστίθεται εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στις εκδοτικές επιχειρήσεις που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εμφανίζοντας μείωση της κυκλοφορίας των ανωτέρω εντύπων τους, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους για τη διανομή αυτών των εντύπων. Προϋπόθεση για την καταβολή της επιχορήγησης είναι η εκδοτική επιχείρηση να έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2020. Η δαπάνη για την εν λόγω επιχορήγηση δύναται να βαρύνει τους πόρους του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.».

2. Η παρ. 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 90 του ν. 4764/2020.

Άρθρο 7
Πλειοψηφία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου για παύση ή αντικατάσταση μελών και εκλογής νέας Διοικητικής Επιτροπής - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 69 ν. 4497/2017


Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α' 171), τροποποιούνται ως προς την απαιτούμενη πλειοψηφία για την παύση ή την αντικατάσταση των μελών της Διοικητικής Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίων, καθώς και για την εκλογή νέας Διοικητικής Επιτροπής, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, εγκρίνει τον απολογισμό, τον ισολογισμό, τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό δράσεων του Επιμελητηρίου, παύει ή αντικαθιστά οποτεδήποτε τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής με απόφαση της πλειοψηφίας τριών πέμπτων (3/5) των μελών του και αποφασίζει για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε να εκλέγει νέα Διοικητική Επιτροπή με απόφαση της πλειοψηφίας τριών πέμπτων (3/5) των μελών του. Σε περίπτωση παύσης, αντικατάστασης ή νέας εκλογής του συνόλου των μελών της Διοικητικής Επιτροπής και μέχρι τον ορισμό νέων, τα καθήκοντα αυτής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.».

Άρθρο 8
Δυνατότητα επανεκλογής Προέδρου Επιμελητηρίου - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4497/2017


Το τέταρτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4497/2017 (Α' 171), περί απαγόρευσης επανεκλογής Προέδρων Επιμελητηρίων και περί μη προσμέτρησης θητείας διανυθείσας από εκλογή σε αντικατάσταση του αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου καταργούνται, και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν πρόσκλησης της απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, του διοικητικού προϊσταμένου του Επιμελητηρίου. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και ως πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση που καταστεί κενή η θέση του Προέδρου.».

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του ν. 4849/2021 περί υπαίθριου εμπορίου -Τροποποίηση άρθρου 66 ν. 4849/2021


1. Η προθεσμία της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 (Α' 207), περί ανανέωσης αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, παρατείνεται από τη λήξη της, και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή.11.2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.».

2. Το κριτήριο της υποπερ. γα) της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021, περί αξιολόγησης των πωλητών από την επιτροπή για τη βελτίωση και χορήγηση θέσης λαϊκών αγορών, διευκρινίζεται ως προς την έννοια της παλαιότητας της άδειας, με τη λέξη «έκδοσης» να αντικαθίσταται από τη λέξη «απόκτησης», και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος απόκτησης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας,».

3. Η προθεσμία της παρ. 8Α του άρθρου 66 του ν. 4849/2021, περί μετατροπής της άδειας παραγωγού πωλητή σε άδεια επαγγελματία πωλητή, για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή που παράγουν και πωλούν αυγά ή μέλι στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, παρατείνεται από τη λήξη της, το δεύτερο εδάφιο, περί επιβολής περιορισμών στα ως άνω πρόσωπα, καταργείται, και η παρ. 8Α διαμορφώνεται ως εξής:

«8Α. Η παρ. 8 ισχύει και για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή που παράγουν και πωλούν, αποκλειστικά, αυγά ή μέλι στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι την 31η.12.2022.».