Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με καταβολή παράβολου η έκδοση σήματος επισκέψιμου ζυθοποιείου, ελαιοτριβείου, τυροκομείου, οινοποιείου, προσβάσιμου τουριστικού προορισμού, προσβάσιμης τουριστικής επιχείρησης, καθώς και τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς.

13 Οκτώβριου 2022 Σχόλια
Με καταβολή παράβολου η έκδοση σήματος επισκέψιμου ζυθοποιείου, ελαιοτριβείου, τυροκομείου, οινοποιείου, προσβάσιμου τουριστικού προορισμού, προσβάσιμης τουριστικής επιχείρησης, καθώς και τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς.
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά

Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»


Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, συμπληρώνονται-τροποποιούνται μεταξύ άλλων α) η παρ. 5 του άρθρου 25 καθώς και οι παρ. 3 των άρθρων 25Α, 25Β, 25Γ, του Ν.4276/2014 και β) οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 74 του ν.4875/2021 ως προς:

-τη θέσπιση επιβολής παράβολου κατά τη διαδικασία έκδοσης των οριζομένων κατά περίπτωση σημάτων επισκεψιμότητας τουριστικών προορισμών (οινοποιείο, ζυθοποιείο, ελαιοτριβείο, κ.λπ).

- τη δυνατότητα ίδρυσης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης, εντός των ορίων των προαναφερόμενων τουριστικών προορισμών.

   

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
 


Άρθρα 1-5: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις τροποποιούνται τα άρθρα 25, 25Α, 25Β, 25Γ του ν. 4276/2014 (Α' 155) και 74 του ν. 4875/2021 (Α' 250), σχετικά με το σήμα των επισκέψιμων οινοποιείου, ζυθοποιείου, ελαιοτριβείου, τυροκομείου, καθώς και του προσβάσιμου τουριστικού προορισμού, της προσβάσιμης τουριστικής επιχείρησης και του τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς. Ειδικότερα, παρέχεται η εξουσιοδότηση για την επιβολή παράβολου στις διαδικασίες έκδοσης των σημάτων αυτών, ενώ παράλληλα θεσπίζεται η δυνατότητα δημιουργίας και εκμετάλλευσης μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης στις εγκαταστάσεις του επισκέψιμου ζυθοποιείου, ελαιοτριβείου και τυροκομείου, όπως συμβαίνει ήδη με τις εγκαταστάσεις του επισκέψιμου οινοποιείου.

Άρθρα 6-8: Με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις διορθώνεται η εσφαλμένη παραπομπή στην εξουσιοδοτική διάταξη.

    

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    
Άρθρα 1-5: Η αρμοδιότητα χορήγησης των σημάτων του Υπουργείου Τουρισμού ανατίθεται στις υπηρεσίες του υπουργείου, οι οποίες επιβαρύνονται με τον έλεγχο και τη μελέτη φακέλων, που συνεπάγεται επιπρόσθετο γραφειοκρατικό κόστος για τη διοίκηση. Συνεπώς, ενόψει έκδοσης της δευτερογενούς νομοθεσίας, κρίνεται αναγκαία η συμπλήρωση της εξουσιοδοτικής διάταξης ως προς την επιβολή παράβολου για τα ως άνω σήματα, για την κάλυψη του διοικητικού κόστους παροχής των σημάτων αυτών από το Υπουργείο Τουρισμού. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η ομοιόμορφη αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που αφορούν στην τουριστική εκμετάλλευση και την εστίαση, στο πλαίσιο λειτουργίας των επισκέψιμων ζυθοποιείων, ελαιοτριβείων και τυροκομείων.

Άρθρα 6-8: Από προφανή παραδρομή, τα άρθρα 52, 53 και 54 του ν. 4875/2021 (Α' 250) παρέπεμπαν εσφαλμένα για την έκδοση της σχετικής κοινής απόφασης σε λανθασμένη διάταξη. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η διόρθωση και η παραπομπή στην προσήκουσα εξουσιοδοτική διάταξη.Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Άρθρα 1-8: Στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη σήματος επισκέψιμων ζυθοποιείου, ελαιοτριβείου, τυροκομείου, οινοποιείου, προσβάσιμου τουριστικού προορισμού, προσβάσιμης τουριστικής επιχείρησης, καθώς και τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4276/2014

Η παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α' 155) τροποποιείται με την προσθήκη α) του Υπουργού Οικονομικών, β) της πρόβλεψης της καταβολής χρηματικού παράβολου, γ) νομοτεχνικών βελτιώσεων, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις υπηρεσίες της παρ. 1, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 2, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου, οι ειδικές προδιαγραφές επισκεψιμότητας, η καταβολή χρηματικού παράβολου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».

Άρθρο 2

Σήμα Επισκέψιμου Ζυθοποιείου - Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25Α ν.4276/2014

Το άρθρο 25Α του ν. 4276/2014 (Α' 155) τροποποιείται με την προσθήκη α) παρ. 2Α, β) στην παρ. 3, της πρόβλεψης για καταβολή χρηματικού παράβολου και οι παρ. 2Α και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2Α. Για την ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης στο πλαίσιο του παρόντος, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 25.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Ζυθοποιείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας, η καταβολή χρηματικού παράβολου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»

Άρθρο 3

Σήμα Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου - Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25Β ν. 4276/2014

Το άρθρο 25Β του ν. 4276/2014 (Α' 155) τροποποιείται με την προσθήκη α) παρ. 2Α, β) του Υπουργού Οικονομικών και της πρόβλεψης για καταβολή χρηματικού παράβολου στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 και οι παρ. 2Α και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2Α. Για την ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης στο πλαίσιο του παρόντος, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 25.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ol προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του «Σήματος Επισκέψιμου Ελαιοτριβείου», η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας, η καταβολή χρηματικού παράβολου και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Άρθρο 4

Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου - Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 25Γ του ν. 4276/2014

Το άρθρο 25Γ του ν. 4276/2014 (Α' 155) τροποποιείται με την προσθήκη α) παρ. 2Α, β) του Υπουργού Οικονομικών και της πρόβλεψης για καταβολή χρηματικού παράβολου στην εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3, και οι παρ. 2Α και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2Α. Για την ίδρυση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων και χώρων εστίασης στο πλαίσιο του παρόντος, εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 25.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων της παρ. 1, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου, η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας, η καταβολή χρηματικού παράβολου και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Άρθρο 5

Πρόβλεψη για καταβολή παραβολών - Τροποποίηση παρ. 1,2 και 3 άρθρου 74 ν.

4875/2021

Στο άρθρο 74 του ν. 4875/2021 (Α' 250) α) οι παρ. 1, 2 και 3 τροποποιούνται με την προσθήκη αα) του Υπουργού Οικονομικών, αβ) της πρόβλεψης για καταβολή χρηματικού παράβολου, β) στην παρ. 2 διαγράφονται οι λέξεις «της παρ. 1» και επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση και οι παρ. 1, 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απονομής του «Σήματος Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού» του άρθρου 52, η μορφή και ο τύπος του, η διάρκεια ισχύος του, η καταβολή χρηματικού παράβολου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απονομής του «Σήματος Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης» του άρθρου 53, η μορφή και ο τύπος του, η διάρκεια ισχύος του, η καταβολή χρηματικού παράβολου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις απονομής του «Σήματος Τουριστικού Καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς» της παρ. 1 του άρθρου 54, η μορφή και ο τύπος του, η διάρκεια ισχύος του, η καταβολή χρηματικού παραβόλου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 6

Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος προσβάσιμου τουριστικού προορισμού -Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4875/2021

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 52 του ν. 4875/2021 (Α' 250) διορθώνεται η παραπομπή στην εξουσιοδοτική διάταξη και το άρθρο 52 διαμορφώνεται ως εξής:

« Άρθρο 52

Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού

Θεσπίζεται «Σήμα Προσβάσιμου Τουριστικού Προορισμού». Το σήμα του πρώτου εδαφίου είναι σήμα, με ειδικό λογότυπο, που απονέμεται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένας προορισμός πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εκδιδόμενη κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 74 κοινή υπουργική απόφαση.»

Άρθρο 7

Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος προσβάσιμης τουριστικής επιχείρησης -Τροποποίηση άρθρου 53 ν. 4875/2021

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 53 του ν. 4875/2021 (Α' 250) διορθώνεται η παραπομπή στην εξουσιοδοτική διάταξη, και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53

Σήμα Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης

Θεσπίζεται «Σήμα Προσβάσιμης Τουριστικής Επιχείρησης». Το σήμα του πρώτου εδαφίου είναι σήμα, με ειδικό λογότυπο, που απονέμεται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι μία τουριστική επιχείρηση πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εκδιδόμενη κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 74 κοινή υπουργική απόφαση.»

Άρθρο 8

Νομοτεχνική βελτίωση στη θέσπιση σήματος τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 54 ν. 4875/2021

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4875/2021 (Α' 250) διορθώνεται η παραπομπή στην εξουσιοδοτική διάταξη και η παρ. 1 του άρθρου 54 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται «Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς ζώα συντροφιάς». Το σήμα του πρώτου εδαφίου είναι σήμα, με ειδικό λογότυπο, που απονέμεται από το Υπουργείο Τουρισμού, με το οποίο πιστοποιείται ότι ένας προορισμός πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην εκδιδόμενη κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 74 κοινή υπουργική απόφαση.».

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης