Η διαδικασία καταβολής, μείωσης και επιστροφής στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του ΦΠΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

6 Οκτώβριος 2022
Taxheaven.gr


Με την απόφαση με αρ. Α.1128/2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής, τον τρόπο και τη διαδικασία για την καταβολή, μείωση και επιστροφή του οφειλόμενου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-μέλη, των τηρούμενων λογιστικών καταχωρήσεων καθώς και ρύθμιση συναφών θεμάτων στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή/και κράτος μέλος κατανάλωσης.

Ειδικότερα, γνωστοποιούνται τα εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση ορίζουμε την αρμόδια αρχή, τον υπόχρεο καταβολής φόρου, για τα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α’ 248), τη διαδικασία είσπραξης Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, τόσο για δικό της λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «Ε.Ε.»), τη διαδικασία απόδοσης στα άλλα κράτη μέλη (εφεξής «κ-μ») του Φ.Π.Α. που εισπράττεται στην Ελλάδα για λογαριασμό τους, τη διαδικασία πίστωσης των οφειλών με τα αποδοθέντα στην Ελλάδα ποσά του Φ.Π.Α. που εισπράττονται από τα άλλα κ-μ της Ε.Ε. για λογαριασμό της Ελλάδας και τη διαδικασία επιστροφής των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους υπόχρεους.

Άρθρο 2
Υπόχρεος καταβολής


1. Υπόχρεος καταβολής του φόρου (εφεξής «υπόχρεος») είναι ο εγγεγραμμένος στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. ως κάτωθι:
α) άρθρο 47β:
Μη εγκαταστημένος στην Ε.Ε. υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κ-μ στην Ε.Ε., εφόσον επιλέξει την Ελλάδα ως κ-μ εγγραφής στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β.
β) άρθρο 47γ:
(i) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαμονής τους σε οποιοδήποτε άλλο κ-μ, στο οποίο οι υποκείμενοι δεν διαθέτουν έδρα ή εγκατάσταση,
(ii) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών,
(iii) μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών εφόσον η αποστολή ή η μεταφορά των αγαθών εκκινεί από το εσωτερικό της χώρας, έχοντας αποκτήσει για το σκοπό αυτό ΑΦΜ/ ΦΠΑ στην Ελλάδα,
(iv) εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι διευκολύνουν παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β του Κώδικα Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικές διεπαφές), όταν ο τόπος αναχώρησης και άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των παραδιδόμενων αγαθών βρίσκεται στο εσωτερικό του ίδιου κ-μ και
(v) μη εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης υποκείμενοι στον φόρο οι οποίοι διευκολύνουν παραδόσεις αγαθών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5β του Κώδικα Φ.Π.Α. (ηλεκτρονικές διεπαφές), όταν ο τόπος αναχώρησης και άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των παραδιδόμενων αγαθών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, έχοντας αποκτήσει για το σκοπό αυτό ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα,
γ) άρθρο 47δ:
(i) υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οι οποίοι πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών τα οποία εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες,
(ii) υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι σε χώρα εκτός Ε.Ε., με την οποία η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία περί αμοιβαίας συνδρομής ανάλογης έκτασης με εκείνη που προβλέπεται από την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με τον ν. 4072/2012 (Α’ 86), και από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 904/2010 του Συμβουλίου και οι οποίοι πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της περ. (i) από την εν λόγω τρίτη χώρα, και έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως κ-μ εγγραφής στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ, έχοντας αποκτήσει για τον σκοπό αυτό ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα,
(iii) μεσάζοντες εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο καθεστώς προκειμένου να ενεργούν ως μεσάζοντες και
(iv) υποκείμενοι στον φόρο, είτε εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης είτε όχι, οι οποίοι πραγματοποιούν εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών της περ. (i) και αντιπροσωπεύονται από μεσάζοντα εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην Ελλάδα στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47δ.

2. O υπόχρεος καταβάλλει την οιαδήποτε πληρωμή στο κ-μ εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011.

Άρθρο 3
Αρμόδια αρχή


Αρμόδια αρχή για τη βεβαίωση και την είσπραξη του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα ως κμ κατανάλωσης και ως κ-μ εγγραφής, για παρεχόμενες υπηρεσίες, για πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και για εγχώριες πωλήσεις αγαθών στο πλαίσιο του μη Ενωσιακού και του Ενωσιακού καθεστώτος και για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής, καθώς και για την απόδοση του Φ.Π.Α. στα άλλα κ-μ κατανάλωσης, όπως και για την επιστροφή των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στους υπόχρεους, ορίζεται το τμήμα «Ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου» στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοικιών Ημεδαπής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), της ΑΑΔΕ (εφεξής «αρμόδια αρχή»).

Άρθρο 4
Χρόνος και Τρόπος Καταβολής του Φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ


1. Το χρεωστικό αποτέλεσμα της ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α., εγγράφεται ως εισπρακτέο ποσό στο βιβλίο «Εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ή εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών», κατά αριθμό λογαριασμού εσόδου (εφεξής «Α.Λ.Ε.») και αποδίδεται αριθμός τριπλότυπου βεβαίωσης.

2. Οι Α.Λ.Ε. στους οποίους βεβαιώνεται ο οφειλόμενος υπέρ της Ελλάδας φόρος, είναι:
(i) ο Α.Λ.Ε. 1110103001 «Φ.Π.Α μη ενωσιακού καθεστώτος από ηλεκτρονικό εμπόριο για την Ελλάδα ως κ-μ κατανάλωσης», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240),
(ii) ο Α.Λ.Ε. 1110103002 «Φ.Π.Α ενωσιακού καθεστώτος από ηλεκτρονικό εμπόριο για την Ελλάδα ως κ-μ κατανάλωσης», σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/86752/ ΔΠΓΚ/29.6.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)» και
(iii) ο Α.Λ.Ε. 1110206001 «ΦΠΑ εισαγωγής από το ειδικό καθεστώς εισαγωγήςIOSS», σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/65434/ΔΠΓΚ/13.5.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών “Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού” (Β’ 3240)».

3. Τυχόν οφειλόμενα ποσά φόρου σε άλλα κ-μ βεβαιώνονται υπέρ του κ-μ κατανάλωσης και εμφανίζονται σε 5ψήφιους Α.Λ.Ε. εκτός προϋπολογισμού, οι οποίοι αποδίδονται για σκοπούς βεβαίωσης και είσπραξης ανά κ-μ κατανάλωσης.

4. Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου, στην οποία αφορά η δήλωση. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών στο πλαίσιο του μη Ενωσιακού και του Ενωσιακού καθεστώτος, είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού τριμήνου και στην περίπτωση εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής, είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Εάν η εκπνοή της προθεσμίας καταβολής συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία δεν παρατείνεται.

5. Για την είσπραξη του φόρου εκδίδεται κωδικός πληρωμής με ονομασία Ταυτότητα Οφειλής (εφεξής «Τ.Ο.»). Ο υπόχρεος ενημερώνεται για το ποσό της οφειλής του, την ημερομηνία εξόφλησης της, τον μοναδικό αριθμό αναφοράς της δήλωσης ΦΠΑ και τον κωδικό πληρωμής Τ.Ο., με τους κάτωθι τρόπους:
(i) με την εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης,
(ii) με ανάρτηση στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ, στην πλατφόρμα «Ο λογαριασμός μου» και στην εφαρμογή «Οφειλές εκτός ρύθμισης και πληρωμή» ή
(iii) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. (α) Ο υπόχρεος καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό Φ.Π.Α. στους φορείς είσπραξης, όπως έχουν ορισθεί στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Γ 1107473 ΕΞ 2017 (Β’ 2435) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης», με τη χρήση του κωδικού πληρωμής Τ.Ο. με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί, όπως πληρωμή σε κατάστημα, με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (TAXISnet) της ΑΑΔΕ ή με τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από αυτούς.
(β) Επιπλέον των τρόπων της περ. (α), παρέχονται:
βα. η δυνατότητα καταβολής με τη χρήση πιστωτικής,
χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, στους χρήστες που έχουν συνδεθεί στην εφαρμογή με διαπιστευτήρια TAXISnet,
ββ. η δυνατότητα καταβολής από χώρα της ζώνης SEPA (Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ Single Euro Payment Area) με την αποστολή εμβάσματος μέσω SEPA Credit Transfer σε ευρώ και από χώρα εκτός της ζώνης SEPA με την αποστολή εμβάσματος μέσω SWIFT σε ευρώ, με παραλήπτρια τράπεζα την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αριθμοί του λογαριασμού IBAN και BIC της παραλήπτριας τράπεζας του προηγούμενου εδαφίου καθώς και οι πληροφορίες εμβάσματος βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.aade.gr της ΑΑΔΕ.

7. Εάν δεν καταστεί εφικτή η καταβολή του φόρου με τη χρήση του κωδικού πληρωμής Τ.Ο., σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παρ. 6, τότε η καταβολή διενεργείται με έμβασμα στον λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), με αριθμό σε μορφή ΙΒΑΝ GR8701000230000002001226697 και με περιγραφή λογαριασμού «ΤΜΗΜΑ ΕΙΔ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΦΠΑ-ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ». Στην εντολή μεταφοράς πίστωσης του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
Παραλήπτρια Τράπεζα BIC: BNGRGRAA (Τράπεζα της Ελλάδος) IBAN Πίστωσης: GR8701000230000002001226697 Πληροφορίες εμβάσματος (Remittance information): αναγράφεται υποχρεωτικά στη θέση πληροφοριών εμβάσματος ο μοναδικός αριθμός αναφοράς της υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ, για την συσχέτιση της δήλωσης με το καταβαλλόμενο ποσό.

8. Τα τραπεζικά έξοδα για την αποστολή του εμβάσματος βαρύνουν αποκλειστικά τον υπόχρεο, ο οποίος δεν μπορεί να τα αφαιρέσει από το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου.

Άρθρο 5
Έλεγχος καταβολής ποσών ΦΠΑ στη χώρα μας ως κ-μ εγγραφής

1. Τα ποσά των υποβληθεισών δηλώσεων ΦΠΑ συγκρίνονται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες με τα καταβληθέντα ποσά, όπως αυτά εμφανίζονται στα αρχεία πληρωμών που λαμβάνει η Φορολογική Διοίκηση. Εφόσον αυτά ταυτοποιούνται, ενημερώνονται αυτόματα τα λογιστικά βιβλία της αρμόδιας αρχής και πραγματοποιείται η πίστωση των μερίδων των οφειλετών στους τίτλους είσπραξης, εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου η πληρωμή γίνεται με έμβασμα στην ΤτΕ, οπότε ο έλεγχος και η πίστωση των μερίδων των οφειλετών στους τίτλους είσπραξης γίνεται μη αυτοματοποιημένα, ως ακολούθως:
Με την πίστωση του λογαριασμού της αρμόδιας αρχής, η ΤτΕ αποστέλλει απόδειξη για τις καταθέσεις αυτές, μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος TAXIS και της ΤτΕ. Η αρμόδια αρχή με βάση τα στοιχεία, που αφορούν στις καταθέσεις αυτές, εκδίδει διπλότυπα τύπου Α’, προκειμένου να γίνει η ενημέρωση των εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ως προς την είσπραξη ανά Α.Λ.Ε. εσόδου και προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές για την ενημέρωση του ημερολογίου πληρωμών, χρεώνοντας τον λογαριασμό εκτός προϋπολογισμού με ονομασία «Τράπεζα της ΕλλάδαςΣυγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» (002-011 «Τ.Ε.Σ.Ε.Π.»).
Η ημερομηνία με την οποία διενεργείται η πίστωσης τη οφειλής είναι η ημερομηνία καταβολής του Φ.Π.Α. από τον υπόχρεο.

2. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ταυτοποίησης του καταβληθέντος ποσού με το ποσό της υποβληθείσας δήλωσης ΦΠΑ, το ποσό επιστρέφεται στον δηλωθέντα, από τον υπόχρεο, τραπεζικό λογαριασμό.

3. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το ποσό της υποβληθείσας δήλωσης υπολείπεται του καταβληθέντος ποσού, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στον δηλωθέντα από τον υπόχρεο τραπεζικό λογαριασμό.

Άρθρο 6
Εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου από εγγεγραμμένους στη χώρα μας στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ


1. Όταν ο υποκείμενος στον φόρο ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, υπέβαλε ενιαία δήλωση ΦΠΑ του άρθρου 47α Κωδ. ΦΠΑ αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή ή η πληρωμή είναι μικρότερη από εκείνη που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση, το κ-μ εγγραφής, τη δέκατη (10η) ημέρα από την επομένη ημέρα από εκείνη που έπρεπε να γίνει η πληρωμή, σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ, 47δ του Κώδικα ΦΠΑ, υπενθυμίζει με ηλεκτρονικά μέσα, στον υπόχρεο καταβολής του φόρου και στον μεσάζοντα, την όποια οφειλή ΦΠΑ. Για την υλοποίηση του σκοπού ελέγχου της συμμόρφωσης του υπόχρεου, η αρμόδια αρχή (ως το κ-μ εγγραφής) τη δέκατη (10η) ημέρα μετά τη λήξη του μήνα εντός του οποίου έπρεπε να γίνει η πληρωμή, προβαίνει με αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε διασταυρωτικό έλεγχο των δηλωθέντων και καταβληθέντων ποσών Φ.Π.Α. Μετά τον έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα καταβληθέντα ποσά Φ.Π.Α. υπολείπονται των δηλωθέντων ποσών, καταρτίζεται ηλεκτρονικά αναφορά με τους οφειλέτες και τα οφειλόμενα προς καταβολή ποσά Φ.Π.Α. Στην αναφορά περιλαμβάνονται και στοιχεία όπως, ο αριθμός αναφοράς της υποβληθείσας δήλωσης Φ.Π.Α. και ο Α.Φ.Μ. του ειδικού καθεστώτος που έχει λάβει ο υπόχρεος πληρωμής.
Στην εν λόγω αναφορά περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι που δεν έχουν καταβάλει τον φόρο έως και τη δέκατη (10η) ημέρα που ακολουθούν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, ήτοι έως και την ημερομηνία κατά την οποία το κ-μ εγγραφής οφείλει να εκδώσει υπενθύμιση με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εξαιρουμένων αυτών, για τους οποίους έχει αποσταλεί υπενθύμιση του άρθρου 60α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 282/2011.
Η εν λόγω υπενθύμιση αποστέλλεται στον υποκείμενο στον φόρο και στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική διεύθυνση και παράλληλα με ηλεκτρονικά μέσα ενημερώνονται τα κράτη μέλη κατανάλωσης ότι η υπενθύμιση αυτή στάλθηκε.
Δεν αποστέλλεται υπενθύμιση στον υποκείμενο στον φόρο ή στον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του από τo κ-μ εγγραφής, όταν η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. πραγματοποιηθεί μετά τη δέκατη (10η) ημέρα της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι μετά την ημερομηνία κατά την οποία το κμ εγγραφής οφείλει να εκδώσει την, κατά το άρθρο 63α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 282/2011, υπενθύμιση.

2. Για όποιες επακόλουθες υπενθυμίσεις και ενέργειες με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α. αρμόδιο είναι το οικείο κ-μ κατανάλωσης. Όταν το κ-μ κατανάλωσης εκδώσει υπενθύμιση, ο αντίστοιχος ΦΠΑ καταβάλλεται σε αυτό. Για την έκδοση υπενθύμισης το κ-μ κατανάλωσης ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα το κ-μ εγγραφής. Η έκδοση της εν λόγω υπενθύμισης έχει ως συνέπεια τη διαγραφή των οφειλόμενων ποσών φόρου για το κ-μ εγγραφής και τυχόν καταβληθέντα ποσά από τον υποκείμενο στον φόρο ή τον μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του επιμερίζονται στα λοιπά κ-μ κατανάλωσης.

3. Εφόσον ο φόρος δεν καταβληθεί εφάπαξ, συγχρόνως με την υποβολή της δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση, η οποιαδήποτε επακόλουθη καταβολή νοείται εκπρόθεσμη.

4. Επί του ποσού Φ.Π.Α. άλλων κ-μ κατανάλωσης δεν υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής από την Φορολογική Διοίκηση. Τυχόν τόκοι, πρόστιμα, κυρώσεις που αναλογούν στα εν λόγω ποσά υπολογίζονται από τα άλλα κ-μ κατανάλωσης, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και καταβάλλονται από τον υπόχρεο απευθείας σε αυτά.

5. Στην περίπτωση που στο καταβληθέν ποσό περιλαμβάνεται ΦΠΑ οφειλόμενος στη χώρα μας, ως κ-μ κατανάλωσης, υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.).

6. Η καταβολή του οφειλόμενου φόρου διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 έως 8 του άρθρου 4.

Άρθρο 7
Διαδικασία απόδοσης στα κράτη μέλη κατανάλωσης του ΦΠΑ που εισπράττεται στην Ελλάδα


1. Το ποσό που έχει καταβάλει ο υποκείμενος στον φόρο που κάνει χρήση ενός από τα ειδικά καθεστώτα, ή ο μεσάζων που ενεργεί για λογαριασμό του, μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό σε ευρώ που έχει υποδείξει το κ-μ κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ο φόρος. Η μεταφορά πραγματοποιείται το αργότερο εντός 20 ημερών μετά το τέλος του μήνα στη διάρκεια του οποίου ελήφθη η πληρωμή. Εάν ο υποκείμενος στον φόρο δεν καταβάλει το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου, τα ποσά μεταφέρονται στα κ-μ κατανάλωσης κατ’ αναλογία με τον φόρο που οφείλεται σε κάθε κ-μ. Οι αρμόδιες αρχές των κ-μ κατανάλωσης ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα για τα στοιχεία της καταβολής.

2. Για τον σκοπό της απόδοσης των εισπραχθέντων από την αρμόδια αρχή ποσών Φ.Π.Α. στα άλλα κ-μ κατανάλωσης, εντός της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας, καταρτίζεται, ανά κ-μ κατανάλωσης, κατάσταση με τα εισπραχθέντα ποσά φόρου και την ημερομηνία καταβολής αυτών. Με χρέωση του λογαριασμού της αρμόδιας αρχής, που τηρείται στη ΤτΕ, πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των κ-μ κατανάλωσης.

3. Σε περίπτωση που το προς απόδοση ποσό, ανά κ-μ κατανάλωσης, είναι μικρότερο των τριών (3,00) ευρώ, η αρμόδια αρχή (ως κ-μ εγγραφής) δύναται να μην εμβάσει το ποσό στο τραπεζικό λογαριασμό του κ-μ κατανάλωσης. Για τα εν λόγω ποσά που δεν αποδόθηκαν από την αρμόδια αρχή, καταρτίζεται αναφορά, στην οποία εμφανίζονται, ανά κ-μ κατανάλωσης, το μη αποδοθέν ποσό και η ημερομηνία καταβολής του από τον υπόχρεο, η δε απόδοση αυτών πραγματοποιείται αθροιστικά με τα προς απόδοση ποσά επόμενης φορολογικής περιόδου.

4. Η αρμόδια αρχή (ως κ-μ εγγραφής), ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα τα κ-μ κατανάλωσης για τα στοιχεία καταβολής ακόμα και στην περίπτωση που τα ποσά Φ.Π.Α., δεν έχουν αποδοθεί.

5. Τυχόν τραπεζικά έξοδα για την αποστολή του εμβάσματος βαρύνουν τον Α.Λ.Ε. 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες», του Ειδικού Φορέα (ΕΦ) 1023 801 000 0000 του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και καταβάλλονται με έκδοση χρηματικού εντάλματος με δικαιούχο την αρμόδια αρχή και σε πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού αυτής, που τηρείται στην τράπεζα της Ελλάδος με ΙΒΑΝ GR8701000230000002001226697.
Η αρμόδια αρχή για την έκδοση χρηματικού εντάλματος συντάσσει την κατάσταση πληρωμής η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο Διατάκτη και συστήνει φάκελο δικαιολογητικών που περιλαμβάνει:
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο Διατάκτη σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
(i) τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Α.Λ.Ε.,
(ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
(iii) τα στοιχεία του δικαιούχου (στην προκειμένη περίπτωση της αρμόδιας Υπηρεσίας), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN,
(iv) το δικαιούμενο ποσό,
(v) τις σχετικές κρατήσεις,
(vi) το καθαρό πληρωτέο ποσό και (vii)την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Κατάσταση από την ΤτΕ στην οποία περιλαμβάνεται διακριτά πληροφόρηση για το εμβασθέν ποσό και για τη προμήθεια που αναλογεί σε αυτό.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος.

Άρθρο 8
Διαδικασία είσπραξης από την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης των οφειλών των εγγεγραμμένων σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών


1. Η αρμόδια αρχή αποθηκεύει τοπικά στα πληροφοριακά της συστήματα τις πληροφορίες της ενιαίας δήλωσης ΦΠΑ του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και τις πληροφορίες των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ που λαμβάνει από τα λοιπά κ-μ εγγραφής, εφόσον αφορούν την Ελλάδα ως κράτος μέλος κατανάλωσης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της τελευταίας δήλωσης του ημερολογιακού έτους στο κράτος μέλος εγγραφής.

2. Όταν η πληροφορία που λαμβάνει η αρμόδια αρχή από τα λοιπά κ-μ εγγραφής, αφορά σε χρεωστικό αποτέλεσμα ενιαίας δήλωσης Φ.Π.Α., τότε το ποσό του χρεωστικού αποτελέσματος καταχωρίζεται ως εισπρακτέο στο βιβλίο «Εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ή εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών», κατά Α.Λ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 και αποδίδεται αριθμός τριπλότυπου βεβαίωσης.

3. Η πληροφορία της καταβολής των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κ-μ, καθώς και η πληροφορία που απαιτείται για τη σύνδεση κάθε καταβολής με την αντίστοιχη υποβληθείσα δήλωση Φ.Π.Α. διαβιβάζονται από τα κ-μ εγγραφής προς την αρμόδια αρχή (ως κ-μ κατανάλωσης) με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Ακολούθως, τα καταβληθέντα ποσά μεταφέρονται από το κ-μ εγγραφής στον λογαριασμό της αρμόδιας αρχής που τηρείται στην ΤτΕ με αριθμό σε μορφή ΙΒΑΝ GR8701000230000002001226697, το αργότερο εντός 20 ημερών μετά το τέλος του μήνα στη διάρκεια του οποίου ελήφθη η πληρωμή. Με την εμφάνιση των εν λόγω ποσών στον τραπεζικό λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, η ΤτΕ αποστέλλει, στη Φορολογική Διοίκηση/ αρμόδια αρχή για τις καταθέσεις αυτές, απόδειξη μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος TAXIS και της ΤτΕ.

5. Με την υποδοχή των ως άνω πληροφοριών, διενεργείται από την αρμόδια αρχή, έλεγχος συμφωνίας των αποδοθέντων από τα κ-μ εγγραφής ποσών της παρ. 4 με τα ποσά των διαβιβασθέντων στοιχείων της παρ. 3 και ενημέρωση των εισπρακτέων βιβλίων με χρέωση του εκτός προϋπολογισμού λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 002-011 με ονομασία «Τράπεζα της ΕλλάδαςΣυγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» (Τ.Ε.Σ.Ε.Π.)
Επίσης διενεργείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
(i) η πίστωση των μερίδων των οφειλετών στους τίτλους είσπραξης. Η ημερομηνία διενέργειας πίστωσης είναι η ημερομηνία καταβολής του οφειλέτη,
(ii) η έκδοση των αποδεικτικών είσπραξης. Η ημερομηνία έκδοσης είναι η ημερομηνία εκτέλεσης της διαδικασίας,
(iii) η ενημέρωση των εισπρακτέων βιβλίων ως προς τους ΑΛΕ και του λογαριασμού χρηματικής διαχείρισης 111750 με ονομασία «Τακτοποίηση Εισπράξεων Δημοσίων Διαχειριστών Τμήματος Εσόδων» (Τ.Ε.Δ.Δ.).

6. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η συμφωνία, η αρμόδια αρχή αναζητά πρόσθετες πληροφορίες από το κ-μ εγγραφής για τον εντοπισμό και την τακτοποίηση των διαφορών.

Άρθρο 9
Εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου στην Ελλάδα ως κράτος κατανάλωσης από εγγεγραμμένους σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ, 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών


1. Εφόσον μετά την, κατά το άρθρο 63α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 282/2011, υπενθύμιση από το κ-μ εγγραφής ο οφειλόμενος στη χώρα μας Φ.Π.Α. δεν καταβληθεί, η αρμόδια αρχή, με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α., προβαίνει σε επακόλουθες υπενθυμίσεις προς τον υπόχρεο εγγεγραμμένο σε ανάλογα των άρθρων 47β, 47γ, 47δ ειδικά καθεστώτα άλλων κ-μ. Για την έκδοση των εν λόγω επακόλουθων υπενθυμίσεων καταρτίζεται ηλεκτρονικά αναφορά με τους οφειλέτες και τα οφειλόμενα προς καταβολή ποσά Φ.Π.Α.

2. Με ενέργειες της αρμόδιας αρχής, την δέκατη (10η) ημέρα από την ημέρα που το κ-μ εγγραφής απέστειλε την κατά το άρθρο 63α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 282/2011 υπενθύμιση, δημιουργούνται και αποστέλλονται αυτόματα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον εγγεγραμμένο ηλεκτρονική διεύθυνση, οι επακόλουθες υπενθυμίσεις. Παράλληλα, με ηλεκτρονικά μέσα ενημερώνεται το κ-μ εγγραφής από την αρμόδια αρχή ότι η υπενθύμιση αυτή στάλθηκε και ότι αναλαμβάνει την είσπραξη του φόρου.

3. Η καταβολή του οφειλόμενου φόρου διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 έως 8 του άρθρου 4.

4. Κατά την εκάστοτε καταβολή του οφειλόμενου φόρου υπολογίζονται επί του καταβαλλόμενου ποσού οι αναλογούντες τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, σε εφαρμογή των ειδικότερων περί ηλεκτρονικού εμπορίου διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.).

Άρθρο 10
Καταβολή φόρου ενιαίας δήλωσης με διορθώσεις που αφορούν σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους

1. Σε περίπτωση που υπόχρεος, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα ειδικό καθεστώς χρειάζεται να εισαγάγει διορθώσεις που αφορούν σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους, είτε για να δηλώσει επιπλέον φόρο σε κ-μ κατανάλωσης, είτε για να δηλώσει φόρο σε νέο κ-μ κατανάλωσης, η οποιαδήποτε διόρθωση των ποσών γίνεται μόνο στην ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. μεταγενέστερης φορολογικής περιόδου με αναφορά στην υποβληθείσα δήλωση που αφορά η διόρθωση.

2. Ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ συγχρόνως με την υποβολή της ενιαίας δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου την οποία αφορά η δήλωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 έως 8 του άρθρου 4.

Άρθρο 11
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Για εγγεγραμμένους στα άρθρα 47β,47γ και 47δ
α) Εφόσον κατά τον έλεγχο των ποσών των υποβληθεισών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τα καταβληθέντα ποσά διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή (ως κ-μ εγγραφής) ότι έχει εισπραχθεί ποσό μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στην υποβληθείσα δήλωση Φ.Π.Α., εκδίδεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) για υπερβάλλον καταβληθέν ποσό. Η επιστροφή διενεργείται απευθείας στον υπόχρεο στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του.
β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή (ως κ-μ εγγραφής) ότι, έχει εισπραχθεί ποσό Φ.Π.Α. μετά την έκδοση από κ-μ κατανάλωσης της υπενθύμισης του άρθρου 63α του εκτ. κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011, τότε για το εισπραχθέν ποσό Φ.Π.Α. εκδίδεται Α.Φ.ΕΚ. και επιστρέφεται στον υπόχρεο στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του.
γ) Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ενιαία δήλωση Φ.Π.Α. στην οποία ο υπόχρεος έχει εισαγάγει διορθώσεις που αφορούν σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους, προκειμένου να μειώσει δηλωθέν ποσό φόρου σε κ-μ κατανάλωσης, τότε το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό φόρου επιστρέφεται στον δικαιούχο από το οικείο κ-μ κατανάλωσης σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο.

2. Για εγγεγραμμένους σε ανάλογα ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών-μελών
(α) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή (ως κ-μ κατανάλωσης) υποδεχθεί, πριν την έκδοση της υπενθύμισης του τρίτου εδαφίου του άρθρου 63α του εκτ. κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, καταβολή φόρου με αναφορά σε μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό δήλωσης που έχει υποβληθεί σε άλλο κ-μ εγγραφής, με την υποδοχή της εν λόγω καταβολής εκδίδει Α.Φ.ΕΚ. και το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στο δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του υπόχρεου.
(β) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή (ως κ-μ κατανάλωσης) υποδεχθεί από κμ εγγραφής πληροφορία που αφορά σε δήλωση Φ.Π.Α. στην οποία έχουν εισαχθεί διορθώσεις σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους, για να μειωθεί δηλωθέν ποσό φόρου στη χώρα μας, εκδίδει Α.Φ.ΕΚ. Εφόσον το δηλωθέν προς μείωση ποσό φόρου έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στον υπόχρεο στο δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει με ηλεκτρονικά μέσα το κ-μ εγγραφής για το ποσό της επιστροφής φόρου, με αναφορά στο μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της υποβληθείσας δήλωσης Φ.Π.Α. στην οποία αντιστοιχεί η επιστροφή.

3. Για την επιστροφή φόρου σε μεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο, η αρμόδια αρχή ενημερώνει για το επιστραφέν ποσό τόσο τον μεσάζοντα όσο και τον υποκείμενο στον φόρο. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της δήλωσης ΦΠΑ στην οποία αντιστοιχεί το υπερβάλλον ποσό που επιστρέφεται.

4. Κατά την επιστροφή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα εφαρμόζονται, οι διατάξεις του άρθρου 48 περί συμψηφισμού και του άρθρου 12 περί αποδεικτικού ενημερότητας του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 (Α’ 170), καθώς και περί συμψηφισμού με οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν. 4254/ 2014 (Α’ 85). Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το στοιχείο α της παρ. 2.

5. Στην περίπτωση ύπαρξης τραπεζικών εξόδων ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7.

Άρθρο 12
Γενικές διατάξεις - Διοικητικές παραβάσεις - Ενέργειες διοίκησης

1. Τα τυχόν οφειλόμενα ποσά φόρου της παρ. 3 του άρθρου 4 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 και του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 (Α’ 170).

2. Για τις ανάγκες της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 58β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, εντός δέκα ημερών μετά την αποστολή της υπενθύμισης, ήτοι την εικοστή (20ή) ημέρα από τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια της καταβολής του φόρου, η αρμόδια αρχή (ως κ-μ εγγραφής), σε μηνιαία ή σε τριμηνιαία βάση ανάλογα με το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., προβαίνει με αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε έλεγχο των δηλωθέντων και καταβληθέντων ποσών Φ.Π.Α., προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από ένα ειδικό καθεστώς, εξ αιτίας του γεγονότος ότι ο υπόχρεος συστηματικά δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του εν λόγω καθεστώτος. Με τα αποτελέσματα του ελέγχου καταρτίζεται ηλεκτρονικά αναφορά, στην οποία περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι, οι οποίοι για τις τρεις αμέσως προηγούμενες φορολογικές περιόδους δεν έχουν καταβάλλει το σύνολο του δηλωθέντος ποσού Φ.Π.Α. για κάθε μία από αυτές, εξαιρουμένων αυτών που το μη καταβληθέν ποσό δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ για κάθε φορολογική περίοδο, προκειμένου στη συνέχεια η αρμόδια αρχή να προβεί σε ενέργειες διαγραφής του υποκείμενου στον φόρο από το εκάστοτε ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με την περ. (ii) της παρ. 3β του άρθρου 8 της υπ’ αρ. Α. 1212/2021 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 4243).

3. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης καθώς και διαγραφής/εξαίρεσης υπόχρεων από τα ειδικά καθεστώτα, η αρμόδια αρχή (ως κ-μ εγγραφής) ενημερώνει, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα άλλα κράτη μέλη. Η καταβολή τυχόν οφειλόμενου Φ.Π.Α. σε σχέση με παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που έχουν ανακύψει μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η εξαίρεση/ διαγραφή ή οικειοθελής αποχώρηση, πραγματοποιείται απευθείας ενώπιον των φορολογικών αρχών του οικείου κ-μ κατανάλωσης.

4. Τα χρέη του εγγεγραμμένου στα άρθρα 47β, 47γ και 47δ υπόχρεου ρυθμίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αφορούν σε οφειλόμενο στη χώρα Φ.Π.Α. ως κ-μ κατανάλωσης.

5. Εάν ο υπόχρεος στο πλαίσιο του ενωσιακού καθεστώτος ή του καθεστώτος εισαγωγής, μετά την πρώτη ημέρα της φορολογικής περιόδου αλλάξει το κ-μ εγγραφής του, σύμφωνα με το άρθρο 57στ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 282/2011, υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και προβαίνει σε αντίστοιχες πληρωμές και στο προηγούμενο και στο νέο κ-μ εγγραφής που καλύπτουν τις φορολογητέες πράξεις που έγιναν τις αντίστοιχες περιόδους κατά τις οποίες τα κ-μ υπήρξαν κ-μ εγγραφής.Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου