Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παροχή σε είδος οι τόκοι από ποσά που κατατέθηκαν σε λογαριασμό μετόχου και μέλος ΔΣ για χρηματικές διευκολύνσεις από την εταιρεία

11 Οκτώβριου 2022 Σχόλια
Παροχή σε είδος οι τόκοι από ποσά που κατατέθηκαν σε λογαριασμό μετόχου και μέλος ΔΣ για χρηματικές διευκολύνσεις από την εταιρεία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ιστορικό

Σε έλεγχο που διενήργησε το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. επιβλήθηκε σε βάρος φορολογούμενης  ποσό φόρου εισοδήματος 4.869,10 €, πλέον 2.434,55 € (πρόσθετος φόρος/πρόστιμο), εισφορά αλληλεγγύης ποσού 1.173,57 €, και συνολικά 8.477,22 €.  Η ως άνω διαφορά φόρου προέκυψε, καθώς ο έλεγχος υπολόγισε ως εισόδημα από παροχή σε είδος ύψους 27.545,47 €, τη διαφορά των τόκων που βαρύνουν τα ποσά που χορηγήθηκαν ως χρηματικές διευκολύνσεις, από την εταιρεία στην οποία η φορολογούμενη είναι μέτοχος και μέλος του Δ.Σ.

Η προσφεύγουσα υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1.Ουδέποτε μου κοινοποιήθηκε το............/18.10.2021 Αίτημα Παροχής Πληροφοριών

2. Όπως ανέφερα και στο από 21.12.2021 Υπόμνημά μου ενώπιον της Υπηρεσίας σας, με αντιπαραβολή του υπ'αριθμ. GR.................. τραπεζικού λογαριασμού με τις φερόμενες χρεώσεις του λογαριασμού 33.95.00.0057 (Δοσοληπτικός λογαριασμός μετόχου) για την εταιρεία «..... ...... ΑΕ» καθώς και του λογαριασμού 33.95.00.0058 (Δοσοληπτικός λογαριασμός μετόχου) για την εταιρεία «...... ΑΕ», ουδεμία συσχέτιση προκύπτει μεταξύ των χρεώσεων και των τραπεζικών κινήσεων με ποσά που αφορούν εμένα πραγματικά.

3. Δεν έχω λάβει τα ποσά που αναφέρονται στα καθολικά των Λογαριασμών 33.95.00.0057 από την εταιρεία «.......... ΑΕ» καθώς και 33.95.00.0058 από την «......ΑΕ»,

4. Παρόλο που στα καθολικά του Λογαριασμού 33.95.00.0057 αναφέρεται ότι οι χρεώσεις έγιναν με Τραπεζικά Εμβάσματα, τα χρήματα αυτά ΔΕΝ κατέληξαν ούτε στον GR.............αλλά ούτε και σε κανένα προσωπικό μου λογαριασμό.

5. Για το φορολογικό έτος 2015 υπάρχουν καταβολές περίπου 500.000€ από την...........ΑΕ προς τον GR........... Καμία κατάθεση ή ανάληψη δεν έγινε κατά εντολή μου ενώ δεν με αφορούν εν τω συνόλω οι σχετικές πράξεις.

6. Στην από 22.12.2021 Έκθεση Ελέγχου αναφέρεται ότι η εταιρεία «... ΑΕ» βάσει της από 1.1.2015 συναφθείσης σύμβασης, χορήγησε σε εμένα δάνεια/χρηματικές διευκολύνσεις ποσού 56.487,79 Ευρώ αντίστοιχα, ως επίσης (αναφέρεται ότι) από τα τηρούμενα βιβλία της «..... ΑΕ» (Αναλυτικό Καθολικό του Λογαριασμού 33.95.00.0057) και από το αριθμ. πρωτ. ./12.11.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του ΔΣ της εταιρείας «............... ΑΕ», προκύπτει ότι η εταιρεία «......... ΑΕ» το έτος 2015 χορήγησε σε εμένα δάνεια/χρηματικές διευκολύνσεις ποσού 91.400 Ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι καθόλα αβάσιμα...”


Τα αιτιολογικά της ΔΕΔ 

Επειδή, οι διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), ορίζουν, ότι:

Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

‘'3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.''

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1034/2014 Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167)

‘Ι. Ως μέσο επιτόκιο αγοράς, για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται το επιτόκιο των τραπεζικών δανείων σε ευρώ, προς ιδιώτες, με τη μεθοδολογία που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ανά μήνα, ανά κατηγορία και ανά υποκατηγορία δανείου.”
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1219/2014 Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013
‘’3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος αποτελεί και η χορήγηση δανείου κατόπιν έγγραφης συμφωνίας από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο. Η ωφέλεια για τον λήπτη της παροχής αυτής προσδιορίζεται ανά φορολογικό έτος, υπολογίζεται κατά το μήνα στον οποίον έγινε η παροχή και αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων που υπολογίζονται με βάση το μέσο επιτόκιο αγοράς (σχετική η ΠΟΛ.1034/2014 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών) και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος βάσει της σχετικής έγγραφης συμφωνίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών, ήτοι ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των τριών μισθών, θεωρούνται δάνειο. ”

 

Επειδή, από την 22.12.2021 Έκθεση Μερικού Ελέγχου Προσδιορισμού Φ.Ε. προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α) σύμφωνα με το υπ αριθ. πρωτ ./26-12-2020 Δελτίο Πληροφοριών του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), η εταιρεία..........................ΑΕ στα έτη 2014 και 2015, βάσει των από 01/01/2014 και 01/01/2015 συναφθέντων συμβάσεων αντίστοιχα, χορήγησε δάνεια/χρηματικές διευκολύνσεις, ποσού 210.000,00 και 56.487,79 ευρώ αντίστοιχα, προς τη κα ..........., η οποία τυγχάνει μέτοχος και μέλος του Δ.Σ.

Κατά το ελεγχόμενο φορολογικό έτος 2015, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αποπληρωμή (επιστροφή) του δανείου ποσού 210.000,00 € που είχε χορηγηθεί το έτος 2014 στην ελεγχόμενη από την ως άνω εταιρεία. Ως εκ τούτου ο έλεγχος έλαβε το ποσό των 210.000,00 €, ως νέο υπόλοιπο δανείου για την υπό κρίση φορολογική περίοδο 01/01/ - 31/12/2015.

Β) Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική αρχή, η κα .........τυγχάνει μέτοχος και Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας.............Α.Ε. η οποία χορήγησε σταδιακά εντός του έτους 2015 χρηματικές διευκολύνσεις, συνολικού ποσού 91.400,00 ευρώ, όπως προκύπτει και από τις εγγραφές της Καρτέλας (Αναλυτικό Καθολικό) του Λογαριασμού 33.95.00.0058 (Δοσοληπτικός λογαριασμός μετόχου),

Επειδή, Α. Τα πιο πάνω ποσά Δανείου που έλαβε υπ' όψιν του ο έλεγχος, όπως αυτά προκύπτουν από το ως άνω Αναλυτικό Καθολικό του Λογ/σμού 33.95.00.0057, οι ημέρες διακράτησης του δανείου που λήφθηκαν υπ' όψιν, οι χορηγήσεις των ποσών, οι επιστροφές τους, καθώς και ο Τόκος που προκύπτει, εμφανίζονται αναλυτικά στον κατωτέρω «ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ..............από τόκους βάσει αρθ.14 παρ. 3 του Ν. 4172/2013 (βάσει Συμφωνητικού με "......Α.Ε"), ως Καρτέλα Αναλυτικού Καθολικού 33.95.00.0057».
Β) Τα πιο πάνω ποσά Δανείου που έλαβε υπ' όψιν του ο έλεγχος, όπως αυτά προκύπτουν από το ως άνω Αναλυτικό Καθολικό του Λογ/σμού 33.95.00.0057, οι ημέρες διακράτησης του δανείου που λήφθηκαν υπ' όψιν, οι χορηγήσεις των ποσών, οι επιστροφές τους, καθώς και ο Τόκος που προκύπτει, εμφανίζονται αναλυτικά στον κατωτέρω «ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .... από τόκους βάσει αρθ.14 παρ. 3 του ν. 4172/2013 (βάσει έγγραφης συμφωνίας με "........... Α.Ε"), ως Καρτέλα Αναλυτικού Καθολικού 33.95.00.0057».  


Επειδή, σύμφωνα με το από 03.02.2022 Σημείωμα Αιτιολογημένων Απόψεων, οι υποβαλλόμενες από την προσφεύγουσα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι και το φορολογικό έτος 2020 έχουν υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου με διεύθυνση «..Τ.Κ..............», όπως αυτή η διεύθυνση δηλώνεται και από την ίδια στο Μητρώο του TAXIS μέχρι και σήμερα.

Ως εκ τούτου ορθά και νόμιμα κοινοποιήθηκε ταχυδρομικώς με την αριθ. RE................GR συστημένη επιστολή, το με αριθ. πρωτ......../18.10.2021 Αίτημα Παροχής Πληροφοριών στην ανωτέρω διεύθυνση, και ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας δεν ευσταθεί και απορρίπτεται.

Επειδή, σύμφωνα με το ως άνω Δελτίο Πληροφοριών του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., και βάσει των διαπιστώσεων του διενεργηθέντος από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. φορολογικού ελέγχου στην εταιρεία «................ΑΕ», προκύπτει ότι η ως άνω εταιρεία, σύμφωνα με τις από 01/01/2014 και 01/01/2015 συναφθείσες συμβάσεις αντίστοιχα, χορήγησε κατά τα έτη 2014 και 2015 δάνεια/χρηματικές διευκολύνσεις, ποσού 210.000,00 € και 56.487,79 € αντίστοιχα, προς τη κα........, η οποία τυγχάνει μέτοχος και μέλος του Δ.Σ.

Συνεπώς με βάση τα αναφερόμενα στο υπ' αριθ. πρωτ ./26.12.2020 Δελτίο Πληροφοριών του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ορθά καταλόγισε ο έλεγχος ως εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4172/2013, του τόκους που βαρύνουν τα ποσά που χορηγήθηκαν ως χρηματικές διευκολύνσεις, από την εταιρεία........ΑΕ στην προσφεύγουσα.

Επειδή, πλέον των παραπάνω καταλογισθέντων βάσει του Δελτίου Πληροφοριών του ΚΕΜΕΠ ποσών, από τον έλεγχο που διενήργησε το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., συνεπεία του ίδιου Δελτίου, διαπιστώθηκε ότι από τα τηρούμενα βιβλία της εταιρείας............ΑΕ (Αναλυτικό Καθολικό του Λογ/σμού 33.95.00.0057), καθώς και από το με αριθ. πρωτ........./12.11.2021 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρείας............ΑΕ, προκύπτει ότι η εταιρεία «.......ΑΕ» κατά το έτος 2015 χορήγησε δάνεια/χρηματικές διευκολύνσεις ποσού 91.400,00 ευρώ προς τη κα ................................, η οποία τυγχάνει μέτοχος και μέλος του Δ.Σ.
Βάσει των διαπιστωθέντων, ορθά καταλόγισε ο έλεγχος ως εισόδημα από Μισθωτές Υπηρεσίες του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4172/2013, του τόκους που βαρύνουν τα ποσά που χορηγήθηκαν ως χρηματικές διευκολύνσεις, από την εταιρεία............ΑΕ στην προσφεύγουσα.

Ως εκ τούτου οι σχετικοί ισχυρισμοί της προσφεύγουσας δεν ευσταθούν και απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με αριθ. πρωτ......../24.01.2022 ενδικοφανούς προσφυγής της "............ ........................του...................", με Α.Φ.Μ....................., και την επικύρωση της κάτωθι πράξης: της υπ' αριθ........./22.12.202  Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό φόρου εισοδήματος βάσει της παρούσης απόφασης.

Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής :

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 8.477,22 €Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης