Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίμων

9 Ιούλιου 2010 Σχόλια
  • Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίμων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευματίες).
Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίμων

ΜΕΡΟΣ Β΄

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίμων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής  (επιτηδευματίες).

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΒΕ


1. Αναφορά στην Υπ. Απόφαση ΠΟΛ.1091/14.6.2010

Αναφορικά με την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) από πρατηριούχους για την εμπορία πετρελαίου κίνησης και βενζίνης με τη χρήση    φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988 ενσωματωμένων στις αντλίες (που λειτουργούν δηλαδή αυτόματα με τη ροή του καυσίμου), είτε όχι, διευκρινίζονται τα ακόλουθα σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΠΟΛ. 1091/14-6-2010:

•    Για τις λιανικές πωλήσεις (σε ιδιώτες), εκδίδεται Α.Λ.Π. από τη ταμειακή μηχανή (είτε αυτή είναι η απλή ταμειακή μηχανή, είτε είναι συνδεδεμένη-ενσωματωμένη-στις αντλίες και λειτουργεί  αυτόματα με τη ροή του καυσίμου).

•    Σε περίπτωση αποστολής λιανικώς πωληθέντος πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης, στο εκδιδόμενο Δελτίο Αποστολής, θα αναγράφεται εκτός των άλλων και ο αύξων αριθμός της Α.Λ.Π.

•    Για τις μεμονωμένες (παράδοση από αντλία) χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης σε επαγγελματίες (αγρότες, φορτηγά, ΤΑΞΙ, Δημόσιο κλπ), έως και τριακόσια (300) ευρώ ανά συναλλαγή γίνεται δεκτό να εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Α.Λ.Π. (από τη ταμειακή μηχανή είτε την απλή, είτε την ενσωματωμένη στις αντλίες που λειτουργεί  αυτόματα με τη ροή του καυσίμου), για να διευκολυνθεί και η σύνδεση των αντλιών με φορολογικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων. Η Α.Λ.Π. αυτή δεν αντικαθίσταται με τιμολόγιο, στο πίσω μέρος δε αυτής τίθεται η σφραγίδα του εκδότη της και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος, οι δε λήπτες - επιτηδευματίες για τα φορολογικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις κάνουν χρήση των παραπάνω Α.Λ.Π. οι οποίες υπέχουν θέση τιμολογίου.

•    Σημαντική σημείωση της Ο.Β.Ε. : Μετά από επικοινωνία με το Υπ. Οικονομικών και μέχρι να ενημερωθούν οι πελάτες των πρατηρίων που είναι επιχειρήσεις και λοιποί επιτηδευματίες , οι οποίοι δεν δέχονται τις Α.Λ.Π. με την ίδια φορολογική σημασία που έχει το Τ-Δ.Α. (μη διαχωρισμός του ΦΠΑ, παραστατικό δαπάνης κλπ) σε περίπτωση που εκδοθεί Τ-Δ.Α. σε αντικατάσταση(βλέπε πιο κάτω) της Α.Λ.Π. δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις για εύλογο χρονικό διάστημα. Για την καλύτερη γνωστοποίηση – επιχειρήσεις το Υπουργείο συνιστά να αναρτηθεί σχετική πινακίδα ως εξής :

 
«Η Α.Λ.Π. ΜΕΧΡΙ 300 ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΟ Τ-Δ.Α. ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (Σχετ.Υπ.Οικ. ΠΟΛ.1091/14.6.2010)

•    Για τις μεμονωμένες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης άνω των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (Τ-Δ.Α.), ή Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης.

•    Σε περίπτωση έκδοσης Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου σε «αντικατάσταση» απόδειξης λιανικής πώλησης η σχετική απόδειξη επισυνάπτεται στο πρωτότυπο Τ-Δ.Α. ή Τιμολόγιο και παραδίδεται στον πελάτη - αγοραστή, από τον οποίο φυλάσσεται στη προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Για τις ως άνω επίσης περιπτώσεις , δεδομένου ότι, με την έκδοση των αποδείξεων από το φορολογικό μηχανισμό, το ποσόν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελτίο «Ζ», οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται με το ημερήσιο δελτίο «Ζ», τα δε Τ-Δ.Α. ή Τιμολόγια δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων, αλλά σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (π.χ. χαρακτηρισμός χονδροπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λ.π.).


2. Ποιά Φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις επαναλαμβανόμενες  χονδρικές πωλήσεις καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης)

Δηλαδή πωλήσεις που πραγματοποιούνται προς τον ίδιο πελάτη – επιτηδευματία πολλές φορές μέσα στον ίδιο μήνα.
 
•    Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου και βενζίνης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 12 παράγραφος 2),δηλαδή Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο για όλες τις επιμέρους παραδόσεις ανεξάρτητα της αξίας του καυσίμου, κάθε επιμέρους συναλλαγής.

•    Για τις πωλήσεις των ως άνω περιπτώσεων , εφόσον έχουν εκδοθεί  και Α.Λ.Π., στα σχετικά Τ-ΔΑ ή Τιμολόγια κατά περίπτωση θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ. … ή των αριθμ. ... αποδείξεων λιανικής πώλησης», οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το αντίτυπο του Τ-ΔΑ ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει μαζί με αυτά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Το Τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία τη   τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι παραδόσεις.

 Στο τιμολόγιο επισυνάπτονται οι αποδείξεις και αναγράφονται σ’ αυτό οι αύξοντες αριθμοί των  Δελτίων Αποστολής

Επίσης εναλλακτικά μπορεί να επισυνάπτονται στο κάθε Δ.Α. με το οποίο διακινείται η συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμων που αφορούν και να αναγράφονται  επί του Δ.Α. οι αύξοντες αριθμοί των αποδείξεων, η δε αναγραφόμενη ώρα παράδοσης στο Δ.Α. μπορεί να διαφέρει ελάχιστα λεπτά από αυτή της απόδειξης,. Στην εναλλακτική αυτή περίπτωση οι αύξοντες αριθμοί των Δ.Α. αναγράφονται επίσης στο τιμολόγιο


3. Ποια Φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για την παράδοση καυσίμων με βυτιοφόρο στις     εγκαταστάσεις του πελάτη(ιδιώτη, επαγγελματία, αγρότη, δημόσιο, κλπ)           

•    Σε περίπτωση αποστολής λιανικώς πωληθέντος πετρελαίου κίνησης ή βενζίνης: Κατά τη φόρτωση κάθε συγκεκριμένης ποσότητας εκδίδεται η απόδειξη από τη μηχανή (από την απλή ή τη συνδεμένη στις αντλίες) και Δελτίο αποστολής θεωρημένο στο οποίο αναγράφεται εκτός των άλλων και ο αύξων αριθμός της Α.Λ.Π.

•    Όταν οι πελάτες είναι επαγγελματίες και :         

α) όταν η φόρτωση του βυτιοφόρου γίνεται μέσω της  αντλίας με  την οποία συνδέεται φορολογική μηχανή (οπότε και εκδίδεται αυτόματα η απόδειξη). Τότε εκδίδεται σε αντικατάσταση της απόδειξης, άμεσα(με την παράδοση) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής συνενωμένο  στο οποίο κατά περίπτωση επισυνάπτεται η απόδειξη και αναγράφεται ο α/α αυτής.

β) όταν η φόρτωση του βυτιοφόρου γίνεται από την αντλία, η οποία όμως δεν συνδέεται με τη φορολογική μηχανή (οπότε και δεν εκδίδεται αυτόματα η απόδειξη). Τότε εκδίδεται Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (Τ-Δ.Α.), ή Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο Πώλησης


3α. Μη παράδοση ολόκληρης της συγκεκριμένης παραγγελθείσας ποσότητας και επιστροφή στο πρατήριο (απουσία πελάτη, κλειστό κατάστημα)

Η επιστροφή στις παραπάνω περιπτώσεις, ολόκληρης της ποσότητας γίνεται με το αρχικό Δ.Α. ή το Τ-ΔΑ  και την επισυναπτόμενη απόδειξη, ανεξάρτητα εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης ή επιτηδευματίας.

Πριν την έναρξη της επιστροφής στο στοιχείο αυτό( Δ.Α. ή Τ-Δ.Α.) αναγράφεται η ένδειξη “επιστροφή” ή “δεν παραλήφθηκε” καθώς και η ώρα έναρξης της επιστροφής.


3β. Μη παράδοση μέρους της συγκεκριμένης παραγγελθείσας ποσότητας και επιστροφή στο πρατήριο

Κατ’ αρχήν στο αρχικό Δ.Α. με το οποίο διακινήθηκε ολόκληρη η ποσότητα του καυσίμου γίνεται εμφανής διόρθωση της αρχικής διακινούμενης ποσότητας και στη συνέχεια αναγράφεται η πραγματική ποσότητα που παραδόθηκε, αριθμητικώς και ολογράφως.

Για την ποσότητα που δεν παραδόθηκε και επιστρέφεται εκδίδεται ένα Δ.Α. θεωρημένο χειρόγραφο, από το στέλεχος του Δ.Α. με το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο οδηγός του βυτιοφόρου για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.

Στις παραπάνω περιπτώσεις (3α και 3β) με την επιστροφή του βυτιοφόρου και για την επαναφορά του συνόλου ή μέρους της ποσότητας του καυσίμου που επεστράφη στη δεξαμενή, εκδίδεται μια απόδειξη επιστροφής αθεώρητη χειρόγραφη ή μηχανογραφική όπου αναγράφεται  κατά περίπτωση η συνολική ή το μέρος της επιστραφείσας ποσότητας, η αξία και το ποσό του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Με την απόδειξη επιστροφής τακτοποιείται λογιστικά η αξία της επιστρεφόμενης ποσότητας και το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτή. Δηλαδή στη στήλη των εσόδων του βιβλίου που καταχωρούνται τα έσοδα από τις πωλήσεις καυσίμων και στη στήλη που καταχωρείται το ποσό του Φ.Π.Α που αναλογεί σ’ αυτές σύμφωνα με το ημερήσιο «Ζ» της μηχανής, θα καταχωρείται αφαιρετικά η αξία της απόδειξης αυτής και το ποσό του Φ.Π.Α.


4. Εναλλακτική δυνατότητα (απλούστευσης) με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.)
 
Για τη διακίνηση των καυσίμων των παραπάνω περιπτώσεων είτε πρόκειται για μεμονωμένες παραγγελίες είτε για περισσότερες της μιας, μπορεί να εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) θεωρημένο,( το πρώτο – πρωτότυπο αντίγραφο  συνοδεύει το καύσιμο), και εκδίδονται αναλόγως τα φορολογικά στοιχεία κατά τη παράδοση του καυσίμου ως ακολούθως:

Α) Όταν η φόρτωση του βυτιοφόρου γίνεται μέσω της αντλίας, στην οποία συνδέεται φορολογική μηχανή (οπότε και εκδίδεται αυτόματα η απόδειξη), η απόδειξη της φορολογικής μηχανής αναγράφεται  στο Σ.Δ.Α.  και επισυνάπτεται σε αυτό. Ακολούθως τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται κατά την παράδοση του καυσίμου  είναι :

•    Σε πελάτες ιδιώτες : Απόδειξη πώλησης καυσίμου θεωρημένη (χειρόγραφη) . (δεν εκδίδεται Δ.Α. δεδομένου ότι εκδίδεται Σ.Δ.Α).

•    Σε πελάτες επαγγελματίες, (αγρότες, φορτηγά, ΤΑΞΙ, Δημόσιο κλπ): Δελτίο Αποστολής και ακολούθως Τιμολόγιο, το οποίο εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα, ή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής συνενωμένο (με την παράδοση)

Β) Όταν η φόρτωση του βυτιοφόρου γίνεται με μοτέρ, ή μέσω της αντλίας η οποία όμως δεν συνδέεται με τη φορολογική μηχανή (οπότε και δεν εκδίδεται αυτόματα απόδειξη). Στη περίπτωση αυτή τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται κατά την παράδοση του καυσίμου είναι:

•    Σε πελάτες ιδιώτες : Απόδειξη πώλησης καυσίμου θεωρημένη (χειρόγραφη) . (δεν εκδίδεται Δ.Α. δεδομένου ότι εκδίδεται Σ.Δ.Α.).

•    Σε πελάτες επαγγελματίες, αγρότες, Δημόσιο κ.α.: Δελτίο Αποστολής και ακολούθως Τιμολόγιο, το οποίο εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα ή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής συνενωμένο (με την παράδοση).

Όταν επιστρέψει το βυτιοφόρο στο πρατήριο, ο πρατηριούχος επί του πρωτοτύπου συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής (όχι στο στέλεχος) πρέπει να αναγράψει τη ποσότητα του καυσίμου που επιστράφηκε (έμεινε αδιάθετη) στη συγκεκριμένη διαδρομή.

Εάν η επιστραφείσα ποσότητα δεν επαναφερθεί στη δεξαμενή, δηλαδή παραμείνει στο βυτιοφόρο(και αυτό μπορεί να γίνει μόνο στην πάρα πάνω (περίπτωση β), το οποίο βυτιοφόρο εφοδιάζεται και με νέες παραγγελίες, τότε εκδίδεται νέο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και η επιστραφείσα  ποσότητα του προηγούμενου συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, εμφανίζεται στο νέο ως εξής: «Καύσιμο υπόλοιπο από το Σ.Δ.Α. Νο …. ημερομηνία» και ακολουθεί η αναγραφή της νέας ποσότητας.

Προσοχή:
Όμως αντίθετα από την περίπτωση β΄, όταν έχουμε  την πάρα πάνω (περίπτωση α΄), δηλαδή τη φόρτωση του βυτιοφόρου μέσω της αντλίας, στην οποία συνδέεται φορολογική μηχανή (οπότε έχει εκδοθεί αυτόματα η απόδειξη, που επισυνάπτεται στο Σ.Δ.Α), τότε, για το αναγραφόμενο στο Σ.Δ.Α, υπόλοιπο της επιστραφείσας ποσότητας καυσίμου, πρέπει η ποσότητα να επιστέψει στη δεξαμενή και να εκδοθεί αθεώρητη απόδειξη επιστροφής για τη λογιστική τακτοποίηση, όπως διευκρινίζεται πιο πάνω (σημ. το κατά περίπτωση εκδοθέν στοιχείο στον πελάτη, δεν μεταβάλλεται, αφού με το Σ.Δ.Α, εκδίδεται το στοιχείο για την παραδοθείσα ποσότητα)

Στη περίπτωση αυτή και εφόσον η αξία της επιστραφείσας ποσότητας και το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτή αναγράφεται στο Σ.Δ.Α. μπορεί να μην εκδίδεται η απόδειξη επιστροφής και η λογιστική τακτοποίηση γίνεται  με το Σ.Δ.Α.


5. Πως αντιμετωπίζονται οι λιτρομετρήσεις
 
Για ποσότητες καυσίμων που λαμβάνονται από τις αντλίες για λιτρομετρήσεις από τις Υπηρεσίας μετρολογίας και τα συνεργεία επισκευής αντλιών και επαναφέρονται στις δεξαμενές, θα τακτοποιούνται λογιστικά με καταχώρηση των εκδιδόμενων αποδείξεων σε ιδιαίτερη στήλη ή χώρα του βιβλίου εσόδων-εξόδων. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ποσότητες που λαμβάνονται από τους πρατηριούχους κατά την έναρξη της ημέρας, για τις υποχρεωτικές λιτρομετρήσεις των αντλιών.

Την διευκρίνιση αυτή είχε δώσει το Υπουργείο Οικονομικών προς την Ο.Β.Ε. με την υπ.αρ.πρωτ.1065447/43/0015/11.7.2003.


6. Λοιπές επισημάνσεις

•    Για τις αποδείξεις και τα Τ-ΔΑ που εκδίδει και παραδίδει στον πελάτη ο πρατηριούχος, δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις απώλειας – μη διαφύλαξης τους από τον πρώτο λήπτη – πελάτη.

•     Σε περίπτωση μη αντικατάστασης των αποδείξεων με Τ-ΔΑ από τον πρατηριούχο όπου αυτό απαιτείται ή μη αναγραφής του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου όταν η αξία της βενζίνης – πετρελαίου κίνησης είναι μέχρι 300 € για τις παραδοθείσες ποσότητες σε επιτηδευματίες (πχ επιχειρήσεις, αγρότες, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ) οι οποίοι δεν δήλωσαν την ιδιότητά τους αυτή ο πρατηριούχος δεν φέρει ευθύνη, εφόσον έχει αναρτήσει πινακίδα σε ορατή θέση του πρατηρίου του με την οποία προτρέπει τους πελάτες να δηλώνουν την ιδιότητά τους αυτή «του επιτηδευματία».


Ενδεικτικά υποδείγματα πινακίδων:

« Οι επαγγελματίες, αγρότες, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής ».

« Για αξία μέχρι 300 €, η Α.Λ.Π υπέχει και θέση τιμολογίου με την υποχρέωση να σφραγίζεται και να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου».

«Οι πελάτες υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν την απόδειξή τους»

Άρα ο πρατηριούχος δεν φέρει ευθύνη όταν οι ιδιώτες πελάτες δεν παραλαμβάνουν την απόδειξη που εκδίδεται από τη ταμειακή μηχανή  εφόσον έχει αναρτήσει πινακίδα σε ορατή θέση του πρατηρίου του με την οποία προτρέπει τους πελάτες να παραλαμβάνουν την απόδειξη που τους ανήκει.

•    Σε περίπτωση διακοπής της φόρτωσης του βυτίου μέσω αντλίας (ύπαρξη μίας αντλίας) συνδεδεμένης με τη φορολογική ταμειακή μηχανή για λόγους εξυπηρέτησης πελατών που αναμένουν, αυτονόητο είναι ότι για την ολοκλήρωση της φόρτωσης αυτής και σε εύλογο χρόνο να έχουν εκδοθεί περισσότερες της μίας αποδείξεις, οι οποίες επισυνάπτονται στο ΔΑ ή ΣΔΑ.

•    Αν διακοπεί η λειτουργία της φορολογικής ταμειακής μηχανής από οποιοδήποτε λόγο (πχ. βλάβη) και μέχρι την επαναλειτουργία της, οι πρατηριούχοι για τις πωλήσεις βενζινών και πετρελαίου κίνησης, εκδίδουν θεωρημένα διπλότυπα στοιχεία σύμφωνα με το ν. 1809/1988 περί φορολογικών μηχανισμών, ως εξής:

o    Σε πελάτες ιδιώτες εκδίδουν θεωρημένες αποδείξεις.

o    Σε πελάτες επιτηδευματίες (αγρότες, φορτηγά, ΤΑΞΙ, Δημόσιο κλπ), για τις μεμονωμένες παραδόσεις εκδίδουν Τ –ΔΑ(με την παράδοση) ή Δ.Α. (με την παράδοση) και τιμολόγιο το αργότερο σε ένα μήνα. (εξυπακούεται ,ότι και εδώ μέχρι αξία 300 ευρώ, εκδίδεται απόδειξη η οποία υπέχει  θέση τιμολογίου, εφόσον στο πίσω μέρος αυτής τίθεται η σφραγίδα του εκδότη –πρατηρίου- και αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του εφοδιαζόμενου με καύσιμα οχήματος), ενώ για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις στα πρόσωπα αυτά (σε επιτηδευματίες) εκδίδουν:

-    Θεωρημένες αποδείξεις

-    Δελτία Αποστολής

-    Τιμολόγιο για όλες τις επιμέρους παραδόσεις το αργότερο τη  δεκάτη   μέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα, στο οποίο επισυνάπτονται οι αποδείξεις και αναγράφονται σε αυτό οι αύξοντες αριθμοί των Δ.Α.

•    Για διακίνηση πετρελαίου κίνησης με Σ.Δ.Α. με βυτιοφόρο που φορτώθηκε μέσω της συνδεόμενης αντλίας με τη φορολογική ταμειακή μηχανή που διεκόπη η λειτουργία της, αρκεί μόνο το Σ.Δ.Α. δηλαδή δεν εκδίδεται χειρόγραφη απόδειξη και κατά την παράδοση του πετρελαίου σε πελάτες ιδιώτες εκδίδονται αποδείξεις πώλησης θεωρημένες, ενώ σε πελάτες επιτηδευματίες εκδίδονται Δ.Α. και Τιμολόγιο το αργότερο σε ένα μήνα ή Τ-Δ.Α. συνενωμένο.

Σημείωση: Τη παραπάνω εγκύκλιό μας έχουμε στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τη σύμφωνη γνώμη του, δεδομένου ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν προβλέπονται ως απαντήσεις στην ΠΟΛ.1091/14-6-2010.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης