Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΑΔΦ και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής: Διευκρινίσεις και οδηγίες ΑΑΔΕ

23 Σεπτέμβριου 2022 Σχόλια
ΣΑΔΦ και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής: Διευκρινίσεις και οδηγίες ΑΑΔΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής κατά τη συμπλήρωση των εντύπων: 1) «Αίτηση για εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και ………..» και 2) «Ετήσια επιστροφή φόρου εισοδήματος»Με τη νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε 2074/12.09.2022
παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων: 1) «Αίτηση για την εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και.... » και 2) «Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος»

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

Στις 57 Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (Σ.Α.Δ.Φ.Ε.) που έχουν συναφθεί, όπως ισχύουν μετά την κύρωσή τους με νόμο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-07/sigentrotikos_pinakas SADF.pdf) μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, προβλέπεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., βάσει των οποίων οι κάτοικοι των αντισυμβαλλόμενων Κρατών δύνανται να επικαλούνται αμοιβαία την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεών τους.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι το Κράτος πηγής, έχουν κοινοποιηθεί με σχετικές εγκυκλίους τα έντυπα που προσκομίζονται, και έχουν δοθεί διευκρινίσεις ως προς την μορφή και το περιεχόμενό τους, κατά περίπτωση, για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας. Το σύνολο των εντύπων έχει αναρτηθεί υπό τον τίτλο «αιτήσεις εφαρμογής» στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. στη διαδρομή https://www.aade.gr/polites/themata-diehnoys-forologikoy-kai-teloneiakoy-periehomenoy/entypa-gia-tin-efarmogi-ton-symbaseon-apofygis-diplis.


Το Πιστοποιητικό της Φορολογικής Κατοικίας από τις αλλοδαπές αρμόδιες αρχές για όλα τα αντισυμβαλλόμενα Κράτη είναι ενσωματωμένο στο έντυπο των αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. (ΠΕΔΙΟ VII) που διατυπώνεται στην ελληνική (και ταυτόχρονα, κατά περίπτωση, στην αγγλική, γαλλική ή πολωνική γλώσσα) και η αλλοδαπή αρμόδια αρχή πιστοποιεί τη φορολογική κατοικία με υπογραφή και σφραγίδα στο συγκεκριμένο πεδίο. Εξαίρεση αποτελούν τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. με τις εξής χώρες: Η.Β, Η.Π.Α, Τουρκία, Μολδαβία, Ισπανία και Κατάρ, όπου σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1044/2017, ΠΟΛ.1107/1999 και ΠΟΛ.1139/1999, ΠΟΛ.1092/2005, ΠΟΛ.1210/2015, Ε.2009/2021 και Ε.2084/2021 αντίστοιχα, δεν περιλαμβάνεται το πεδίο VII (Πιστοποιητικό της φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του δικαιούχου του εισοδήματος) και αντί αυτού επισυνάπτεται διακριτά εκδοθέν από τις αρμόδιες αρχές Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

Σημειώνεται ότι, πέραν των εντύπων που έχουν συμφωνηθεί κατά τον χρόνο σύναψης των Σ.Α.Δ.Φ.Ε., σταδιακά και ιδίως μετά την περίοδο της πανδημίας Covid 19 οι φορολογικές διοικήσεις εκδίδουν και / ή μόνο ψηφιακά Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας, τα οποία διαθέτουν δυνατότητα επαλήθευσης της εγκυρότητάς τους, χωρίς να υφίσταται ωστόσο για το σύνολο των κρατών επίσημη ενημέρωση για την πλήρη διακοπή της έντυπης πιστοποίησης επί των ελληνικών εντύπων.

Κατόπιν των ανωτέρω, έχουν ανακύψει ερωτήματα κυρίως για περιπτώσεις που η αρμόδια αλλοδαπή αρχή δεν προβαίνει σε πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας επί του εντύπου εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ.Ε., αλλά χορηγεί διακριτά (έντυπα ή ψηφιακά) το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας. Προκειμένου να υφίσταται ασφάλεια των συναλλαγών και των εργασιών των υπόχρεων προσώπων και διευκόλυνση των συναλλαγών των φορολογικών κατοίκων, παρέχονται οι εξής οδηγίες:

- Καταρχήν επισημαίνεται ότι τα έντυπα των αιτήσεων εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε. όπως και τα έντυπα των αιτήσεων επιστροφής με ενσωματωμένο το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας διατηρούν την ισχύ τους.

- Στις «Αιτήσεις εφαρμογής των Σ.Α.Δ.Φ.Ε.» για όλα τα αντισυμβαλλόμενα κράτη, πλην των Η.Β., Η.Π.Α., Τουρκίας, Μολδαβίας, Ισπανίας και Κατάρ (για τα οποία ήδη υφίσταται ειδική πρόβλεψη), αντί της συμπλήρωσης του πεδίου VII (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), δύναται να προσκομίζεται η «Αίτηση για την Εφαρμογή» συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και διακριτά το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής είτε έχει εκδοθεί σε έντυπη μορφή οπότε φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα, είτε έχει εκδοθεί ψηφιακά και φέρει ηλεκτρονικούς κωδικούς επαλήθευσης ή/και γραμμωτό κώδικα (barcode) ή/και κωδικό γρήγορης αναφοράς (qrcode).

- Ομοίως, δύναται στην «Ετήσια Αίτηση Επιστροφής Φόρου Εισοδήματος» (αντί της υπογραφής και σφράγισης από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του σχετικού πεδίου των εντύπων που αφορά στην πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου επιστροφής φόρου) να επισυνάπτεται το διακριτά εκδοθέν από τη χώρα κατοικίας του αιτούντος Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

- Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1497/1984, γίνονται δεκτά εφόσον η γνησιότητα τους βεβαιώνεται κατά τα διεθνή νόμιμα (Κανονισμός ΕΕ 2016/1191, Κανονισμός 650/2012, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από τις ελληνικές προξενικές αρχές, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση).

Από την επικύρωση με τη σφραγίδα apostille εξαιρούνται τα έγγραφα και οι πράξεις που αφορούν στη φορολογική κατοικία (συνεπώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας), εφόσον εκδίδονται από τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα» οι οποίες είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες (Ολλανδία) Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία και Ελλάδα (κυρωτικός ν. 4231/2014 (Α' 19), σχετ. υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Δ 1172275 ΕΞ 2017/16.11.2017 έγγραφο), καθώς και από την Κύπρο (σχετ. αριθ. 1122798/1216/0006Δ/10.1.2008 έγγραφο).

Τέλος, στο υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Δ 1087498 ΕΞ 2021/08.10.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, αναφέρονται τα ισχύοντα για τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 2074/2022 εφαρμόζονται για αιτήσεις εφαρμογής και αιτήσεις επιστροφής ΣΑΔΦΕ, στις οποίες η πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας έχει ημερομηνία από 01-01-2020.

Δείτε την εγκύκλιο 2074/2022 στο φορολογικό αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης