Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ - Ακύρωση προστίμου 250 ευρώ εκπρόθεσμης αρχικής ΦΜΥ με αμελητέο ποσό φόρου προς απόδοση

16 Σεπτέμβριου 2022 Σχόλια
ΔΕΔ - Ακύρωση προστίμου 250 ευρώ εκπρόθεσμης αρχικής ΦΜΥ με αμελητέο ποσό φόρου προς απόδοση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Όπως ορίζουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημά τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η δημόσια Διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, παρεμποδίζοντας τις αντιφατικές δράσεις που συνεπάγονται ανεπιεικείς και άδικες προς τον διοικούμενο λύσεις.

Την αρχή αυτή εφαρμόζει σε αρκετές περιπτώσεις και η Δ.Ε.Δ. η οποία με πρόσφατη απόφασή της ακύρωσε πρόστιμο 250,00 ευρώ για εκπρόθεσμη δήλωση Φ.Μ.Υ. με αμελητέο χρεωστικό ποσό καταβολής (
2,73€) το οποίο υπολείπεται κατά πολύ του προστίμου που ισχύει στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολή αρχική δήλωσης.

Ιστορικό

Με πράξη επιβολής προστίμου επιβλήθηκε σε φορολογούμενο πρόστιμο ποσού 250,00 €, διότι υπέβαλε εκπρόθεσμα στις 29/10/2015 αρχική προσωρινή δήλωση φόρου μισθωτών με περίοδο παρακράτησης 07/2015

Η προσφυγή

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ισχυριζόμενος ότι το ποσό του καταβληθέντος φόρου είναι δυσανάλογα μικρότερο του βεβαιωθέντος προστίμου και αντιβαίνει στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας του φόρου.

Τα βασικά αιτιολογικά της Δ.Ε.Δ.:


Επειδή,
σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 4 και 8 του ν . 4172/2013: «4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση.

[....] 8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ».


Επειδή,
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του ν. 4172/2013: «6. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης:

α) του φόρου που παρακρατήθηκε, β) του φόρου που προκαταβλήθηκε, γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9.

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται........».

Επειδή
, από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι ο νομοθέτης προβλέποντας την παρακράτηση φόρου επιδίωξε να εισάγει έναν τρόπο επίσπευσης και ταυτόχρονα εξασφάλισης καταβολής του φόρου εισοδήματος, αναθέτοντας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που καταβάλλει εισόδημα από μισθωτή εργασία την ευθύνη παρακράτησης και απόδοσης του παρακρατηθέντος ποσού στο Δημόσιο δια της υποβολής σχετικής δήλωσης. Περαιτέρω, προέβλεψε ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης για εισοδήματα απαλλασσόμενα ή εξαιρούμενα (άρθρο 59 παρ. 3 του ν. 4172/2013), ενώ σε άλλες περιπτώσεις έθεσε ως όρο για τη διενέργεια παρακράτησης η συναλλαγή να υπερβαίνει ένα ορισμένο ύψος (άρθρο 64 παρ. 8 του ν. 4172/2013 όπου ως όρος τίθεται η αξία της συναλλαγής να υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ).
Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1072/2015, στην περίπτωση που υποβάλλονται εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΜΥ, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ΚΦΔ. Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο νομοθέτης δια της εισαγωγής της υποχρέωσης παρακράτησης φόρου επεδίωξε την εξασφάλιση καταβολής του φόρου εισοδήματος και όχι την τιμωρία του υπόχρεου σε παρακράτηση σε περίπτωση που τούτος καθυστέρησε την υποβολή της σχετικής δήλωσης ΦΜΥ, πολλώ δε μάλλον στο βαθμό που ο εν λόγω φόρος αποδόθηκε στο Δημόσιο με αποτέλεσμα να μην ζημιώνονται τα συμφέροντα του τελευταίου.

Επειδή,
στην προκειμένη περίπτωση ο προσφεύγων όφειλε να υποβάλλει αρχική προσωρινή δήλωση ΦΜΥ με περίοδο παρακράτησης 1/7/2015 - 31/7/2015 το αργότερο έως 30/9/2015, ενώ υπέβαλε την υπ' αριθ....... σχετική δήλωση εκπρόθεσμα στις 29/10/2015.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας περαιτέρω υπόψη ότι στην κρινόμενη περίπτωση το προς απόδοση ποσό ανέρχεται μόλις σε 2,73 ευρώ (πρβλ. τη συναφή διάταξη του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 2859/2000, με την οποία ορίζεται ότι η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των τριάντα ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ, μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο και αν είναι αρνητική, μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34), εν προκειμένω το προς απόδοση ποσό των 2,73€ υπολείπεται αισθητώς του προστίμου των 250 ευρώ που επιβλήθηκε λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΜΥ, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης, να επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης και απόδοσης ενός τόσο αμελητέου ποσού φόρου.

Αποφασίζουμε

την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης .....
Ποσό καταλογισμού : 0,00 €Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης