Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Σεπτέμβριος 2022
Taxheaven.grΜε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή μεταξύ άλλων διατάξεων τροποποιούνται/συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα:
- επεκτείνεται ο σκοπός των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019, ώστε να καταλαμβάνει τη θέσπιση κανόνων για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπάνης των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων,
- καταργούνται οι υφιστάμενοι περιορισμοί αναφορικά με την αξία των δημοσίων συμβάσεων για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε εκτέλεση αυτών, - εισάγεται η υποχρέωση διαχείρισης και υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς,
- παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. της υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου υφίσταται μόνο άνω συγκεκριμένων ορίων ποσών.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρου 158

Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων δαπανών.

Άρθρου 159


Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση και λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων δαπανών.

Άρθρου 160

Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση και τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων, καθώς και τη συναφή πληρωμή δαπανών, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων, στο πλαίσιο δημοσίων δαπανών.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 158
Πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικού τιμολογίου - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 148 του ν. 4601/2019 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Στο άρθρο 148 του ν. 4601/2019 (Α' 44) τροποποιούνται α) η παρ. 1, με τη διαγραφή των λέξεων «στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων», β) η παρ. 2 βα) με την προσθήκη της φράσης «ανεξαρτήτως αξίας αυτών», ββ) με τη διαγραφή στις περ. α', β' και γ' της αναφοράς στην εκτιμώμενη συμβατική αξία και τα όρια αυτής, βγ) με την προσθήκη στον σκοπό της θέσπισης κανόνων για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για κάθε δαπάνη, κατά το άρθρο 149 και το άρθρο 148 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 148
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Αντικείμενο - πεδίο εφαρμογής - εξαιρέσεις
1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.
2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι οποίες υπάγονται στους νόμους 3978/2011 (Α' 137), 4412/2016 (Α' 147) και 4413/2016 (Α' 148) και, ειδικότερα, καταλαμβάνει:
α) συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας,
β) δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών,
γ) συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών,
καθώς, επίσης, και κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπάνης των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, όπως ορίζονται στο άρθρο 149 του παρόντος.
3. Ο παρών δεν καταλαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011, στις οποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας κατ' εφαρμογή των κείμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων και με τον όρο ότι τα ουσιώδη εθνικά συμφέροντα δεν μπορούν να προστατευτούν με λιγότερο οχληρά μέτρα.»

Άρθρο 159
Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων - Τροποποίηση άρθρου 151 ν. 4601/2019

Το άρθρο 151 του ν. 4601/2019 (Α' 44), τροποποιείται α) στον τίτλο, με την προσθήκη της λέξης «υποβολή», β) με τη θέσπιση υποχρέωσης προς τους οικονομικούς φορείς για την υποβολή των ηλεκτρονικών τιμολογίων και το άρθρο 151 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 151
Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων
Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149.»

Άρθρο 160
Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς ζητήματα ηλεκτρονικού τιμολογίου - Τροποποίηση άρθρου 154 ν. 4601/2019

Στο άρθρο 154 του ν. 4601/2019 (Α'44) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος της υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα και με το άρθρο 151, τα κριτήρια υπαγωγής στην υποχρέωση αυτή, οι εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων και δαπανών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»


Δείτε επίσης άλλες σημαντικές διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο:

Εξωϊδρυματικό επίδομα: Εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Προσαρμογή των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου

Γονικές παροχές: Το αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ ισχύει ακόμη και με κατάθεση μετρητών μέσα σε 3 ημέρες από την ανάληψη για δωρεές μέχρι 9η.9.2022

Από 1η.10.2022 τα πρόστιμα μη διασύνδεσης ΦΗΜ στο σύστημα της ΑΑΔΕ - Και αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης στις κυρώσεις

Προκαταβολή επιχορήγησης ζημιών και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

✔  Παράταση έως 31.5.2023 στην καταβολή οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία