Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προκαταβολή επιχορήγησης ζημιών και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

14 Σεπτέμβριου 2022 Σχόλια
Προκαταβολή επιχορήγησης ζημιών και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτάΜε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται μεταξύ άλλων διατάξεων τα εξής:  

- Η παροχή προκαταβολής έναντι του συνολικού ποσού της προβλεπόμενης στο ν. 4797/2021 επιχορήγησης, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

- Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι επιχορήγησης για ζημιές από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 135

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συμπληρώνεται η διάταξη για την επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με την προσθήκη της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, κατ' ανάλογη εφαρμογή της αντίστοιχης ρύθμισης που προβλέπεται ήδη για τους κατ' επάγγελμα αγρότες στο άρθρο 12Β του ν. 4797/2021 ώστε να διασφαλισθεί ή ίση μεταχείριση των δύο κατηγοριών δικαιούχων. Τέλος, τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου ώστε να καθίσταται σαφές ότι η διάταξη αφορά την επιχορήγηση κατόχων αγροτικής εκμετάλλευσης που δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες.

Άρθρο 136

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται με σαφήνεια ότι δικαιούχοι επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται είτε από φυσικά πρόσωπα, κατ' επάγγελμα αγρότες, είτε από νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 137

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις ώστε να εναρμονισθούν με την εξουσιοδότηση που παρέχεται στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 7, όπως διαμορφώνεται με την προτεινόμενη ανωτέρω ρύθμιση, για την έκδοση απόφασης/αποφάσεων σχετικά με τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων όσον αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιχορήγησης.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 135
Επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4797/2021

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4797/2021 (Α'66) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Επιχορήγηση αγροτών
1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β. Για τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου δύναται να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των άρθρου 4 και των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 12Β.
3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010

2. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 136
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12Β ν. 4797/2021

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α'66) τροποποιείται ως προς τον ορισμό των δικαιούχων και διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Δικαιούχοι είναι είτε φυσικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε νομικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.»

1. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 137
Ρύθμιση θεμάτων επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4797/2021 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021 (Α' 66) τροποποιείται με τη συμπλήρωση του αντικειμένου της εξουσιοδότησης στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της παρ. 3 του άρθρου 7, το ανώτατο ύψος επιχορήγησης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο ή ανά κατηγορία δικαιούχων ή ζημιάς, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζημιάς, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 7. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή της επιχορήγησης σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού προσώπου, καθώς και στις περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη μορφή, για τις θεομηνίες από την 1η.6.2020 και εφεξής.»

Δείτε επίσης άλλες σημαντικές διατάξει που προβλέπει το νομοσχέδιο:

Εξωϊδρυματικό επίδομα: Εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Προσαρμογή των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου

Γονικές παροχές: Το αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ ισχύει ακόμη και με κατάθεση μετρητών μέσα σε 3 ημέρες από την ανάληψη για δωρεές μέχρι 9η.9.2022

Από 1η.10.2022 τα πρόστιμα μη διασύνδεσης ΦΗΜ στο σύστημα της ΑΑΔΕ - Και αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης στις κυρώσεις

✔ 
Παράταση έως 31.5.2023 στην καταβολή οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον πόλεμο στην ΟυκρανίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης