Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσαρμογή των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου

14 Σεπτέμβριου 2022 Σχόλια
Προσαρμογή των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, μετά από διόρθωση κερδών κατόπιν ελέγχου
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 5 λεπτά

Με το άρθρο 171 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται διατάξεις με τις οποίες, εάν στα κέρδη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα, περιληφθούν κέρδη τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου και έχουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, δύναται το δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα κέρδη του, κατόπιν υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης που συνοδεύεται από γνωστοποίηση της οικείας έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο.
 
Επίσης η ως άνω ρύθμιση έχει και αναδρομική ισχύ, εφόσον, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του υπόψη σχεδίου νόμου, οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας. (άρθρο 171)

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 επιδιώκεται η επίλυση του θέματος της προσαρμογής των φορολογητέων κερδών ημεδαπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις μεταξύ τους ενδοομιλικές συναλλαγές, όταν κατόπιν ελέγχου η Φορολογική Διοίκηση έχει προβεί σε διόρθωση κερδών. Επιπλέον, με την εισαγωγή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 72 του ν.4172/2013 επιδιώκεται να εφαρμοστεί η τροποποιούμενη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 και στις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 50 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170) υπό τον όρο ότι οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της ως άνω προσθήκης στο άρθρο 50 ΚΦΕ, ήτοι στις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης και στις υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 171
Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 ν. 4174/2013

 
1. Στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Κατ' εξαίρεση, εάν κατά την παρ. 1, στα κέρδη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα, περιληφθούν κέρδη τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου κατά την έννοια του άρθρου 2 και έχουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, δύναται το δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα κέρδη του, κατόπιν υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης που συνοδεύεται από γνωστοποίηση της οικείας έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο.».
 
2. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 84 ως εξής:
«84. Η παρ. 1Α του άρθρου 50 εφαρμόζεται για διορθώσεις κερδών που διενεργούνται με πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας οι σχετικές υποθέσεις είναι εκκρεμείς. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170). Για την εφαρμογή της παρούσας η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παρούσας.».
 
3. Στο άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Για την εφαρμογή της παρ. 1Α του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε. η τροποποιητική φορολογική δήλωση και η συνοδευτική έκθεση ελέγχου υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 19.
Αν η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής του σχετικού δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης βάσει του άρθρου 36, η προθεσμία έκδοσης προσδιορισμού φόρου ως προς τον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο κατόπιν υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης του πρώτου εδαφίου, παρατείνεται έως και έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και της συνοδευτικής έκθεσης ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 36. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, που προκύπτει, προς τον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο δεν παραγράφεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 42, πριν από την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης της παρούσας. Προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό φόρου στον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο είναι η εξόφληση από τον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο του φόρου που προέκυψε από τη διόρθωση των κερδών των μεταξύ τους ενδοομιλικών συναλλαγών. Αν μετά από αμφισβήτηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού από τον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο εκδοθεί απόφαση του άρθρου 63 ή του άρθρου 63Β ή πρακτικό της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 ή δικαστική απόφαση, διενεργείται, με πρωτοβουλία της Φορολογικής Διοίκησης, η ανάλογη κάθε φορά διόρθωση και στα κέρδη του δεύτερου υπαγόμενου στον φόρο συνδεδεμένου προσώπου, η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής πράξης προσδιορισμού φόρου παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής σύμφωνα με τα παραπάνω απόφασης και για τα δύο υπαγόμενα στον φόρο πρόσωπα και αναζητούνται αμελλητί τυχόν επιστροφές φόρου κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»
 

Δείτε επίσης άλλες σημαντικές διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο:

Εξωϊδρυματικό επίδομα: Εξαιρείται αναδρομικά από την 1η.1.2022, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Γονικές παροχές: Το αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ ισχύει ακόμη και με κατάθεση μετρητών μέσα σε 3 ημέρες από την ανάληψη για δωρεές μέχρι 9η.9.2022

Από 1η.10.2022 τα πρόστιμα μη διασύνδεσης ΦΗΜ στο σύστημα της ΑΑΔΕ - Και αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης στις κυρώσεις

Προκαταβολή επιχορήγησης ζημιών και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

✔  Υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις ανεξαρτήτως αξίας

✔ 
Παράταση έως 31.5.2023 στην καταβολή οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον πόλεμο στην ΟυκρανίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης