Χαρτόσημο στα επιχειρηματικά δάνεια - Ανατροπή με νέα διάταξη - Έως 31η.10.2022 τα τέλη χαρτοσήμου των δανείων από 1.1.2021 που εντάσσονται στη διάταξη

Οικονομικές Ειδήσεις

14 Σεπτέμβριος 2022
Χαρτόσημο στα έντοκα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών Taxheaven.gr


 
Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 172, αποσαφηνίζεται ότι, αναδρομικά από την 1η.1.2021, δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους, ενόσω απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν και  αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022 τα τέλη χαρτοσήμου για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι τη δημοσίευση του υπόψη σχεδίου νόμου. (άρθρο 172)

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη με την οποία προστίθενται εδάφια στην περ. β της παρ.1 του άρθρου 63 του ν.2859/2000 αναφορικά με τις πράξεις οι οποίες υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου με την προσθήκη δύο νέων εδαφίων στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α'248), με τα οποία ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις συμβάσεις δανείων, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις (όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από εταιρείες μη τράπεζες), και στους συμβατικούς τόκους.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα:
Γιατί με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ετίθεντο ερμηνευτικά ζητήματα για το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους συμβατικούς τόκους.

Ποιους αφορά:
Όλα τα πρόσωπα εκτός τραπεζικών ιδρυμάτων και λοιπών προσώπων απαλλασσομένων με ρητή διάταξη νόμου από τέλος χαρτοσήμου για έντοκες συμβάσεις δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων.

Βραχυπρόθεσμος στόχος ρύθμισης:
Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί εντόκων δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων (όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από εταιρείες μη τράπεζες), καθώς και για τους συμβατικούς τόκους αυτών.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 172
Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών - Τροποποίηση περ. β' παρ. 1 άρθρου 63 του ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

 
1. Στο τέλος της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α'248), μετά τις λέξεις «ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες», το σημείο στίξης κόμμα «,» αντικαθίσταται από τελεία «.», προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 63 διαμορφώνεται ως εξής:
«β) για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα παρεπόμενά τους σύμφωνα.
Δε θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα μισθώματα ακινήτων, στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για κάθε είδους ασφαλίσεις και επιστροφής ασφαλίστρων, στις αποδείξεις πληρωμής αποζημίωσης, για ασφαλίσεις κάθε είδους, που δίνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, στα χορηγούμενα από ασφαλιστικές εταιρείες δάνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής και στις εξαγορές (RACHATS) ασφαλιστηρίων Ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες.
Ομοίως δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους.
Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις για τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.
»

 
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.1.2021.

3. Για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022.

---

Σχόλιο Taxheaven: Να σημειώσουμε ότι η ανωτέρω προτεινόμενη διάταξη, έρχεται να επικαλύψει τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (2323/2020 και 2163/2020) οι οποίες ερμήνευσαν ότι η κατάργηση από 1.1.1987 (δυνάμει του άρθρου 57 παρ. 1 του ν. 1642/1986 και ήδη άρθρο 63 του ν. 2859/2000)  των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α του Κ.Ν.Τ.Χ. κατά το μέρος που επιβάλλουν τέλος χαρτοσήμου στις πράξεις του άρθρου 2 του Κ.ΦΠΑ, αφορά και τα έντοκα δάνεια τα οποία σαφώς εντάσσονται στις πράξεις του άρθρου 2 του κώδικα ΦΠΑ συλλήβδην. Τις αποφάσεις του ΣτΕ ακολούθησε και η ΔΕΔ η οποία έκανε δεκτές αρκετές προσφυγές και ακύρωσε πράξεις επιβολής τελών χαρτοσήμου σε έντοκα δάνεια μεταξύ επιτηδευματιών.

Με την προσθήκη των δύο νέων εδαφίων στο άρθρο 63 παρ.1 του ν. 2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.) αναιρείται η κατάργηση της επιβολής τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και στις λοιπές χρηματοδοτήσεις (δηλαδή εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ) καθώς και στους απορρέοντες τόκους, σε αντίθεση με όσα όριζαν οι δύο τελευταίες αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
Η νέα διάταξη ισχύει μάλιστα αναδρομικά (από 1.1.2021) και για όσα δάνεια έχουν συναφθεί από την ημερομηνία αυτή και μετά, (και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου) θα πρέπει να αποδοθεί το τέλος χαρτοσήμου έως την 31η Οκτωβρίου 2021.