«Πόθεν έσχες»: Νέο νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές στην υποβολή των δηλώσεων

Οικονομικές Ειδήσεις

31 Αύγουστος 2022
Αυτόματα στη δήλωση στοιχεία και βεβαιώσεις από τράπεζες για το υπόλοιπο λογαριασμών και πιστωτικών καρτών Taxheaven.grΟ Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου (σ.σ. 30/08/2022), παρουσίασε νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό νομοθετικού πλαισίου για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων και την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου.

Για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» αντικείμενο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων είναι ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Αποτελεί μια από τις συστάσεις της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στη χώρα μας και έχει τεθεί ως ορόσημο για την εκταμίευση ποσών από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιλύει τα εξής προβλήματα:

- Αποκαθιστά, «τακτοποιεί» νομοθετικά το υφιστάμενο άτακτο, αποσπασματικό και δυσνόητο νομοθετικό πλαίσιο για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων. Οι σημερινές 49 περιπτώσεις υπόχρεων εντάσσονται σε 13 εύληπτες κατηγορίες υπόχρεων, διευκολύνοντας τη σχετική αναζήτηση και οριοθετώντας σαφέστερα την οικεία υποχρέωση.

- Απαλλάσσει τους υπόχρεους από την περιττή ταλαιπωρία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης (π.χ. βεβαιώσεις από κάθε τράπεζα για το υπόλοιπο των λογαριασμών, πιστωτικών καρτών), δεδομένου ότι πλέον όλα τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται αυτόματα σε αυτή, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με αποτέλεσμα ο υπόχρεος να αρκεί απλώς να συναινέσει για την υποβολή της.

- Συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των κατ’ έτος ελεγχομένων δηλώσεων, μέσω της εισαγωγής κριτηρίων που θέτει η Επιτροπή Ελέγχου και ελάχιστου ποσοστού (πλαφόν) ελεγχομένων υποθέσεων.

- Αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του ελεγκτικού έργου.

- Αντιμετωπίζει με ορθολογικό τρόπο τις ποινικές παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη σημασία τους, σε αντίθεση με το υφιστάμενο καθεστώς, όπου για ήσσονος σημασίας παραβάσεις προβλέπονται δυσβάστακτες ποινές.


Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα αντιμετωπιστούν όλα τα παραπάνω προβλήματα, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, με παράλληλη διευκόλυνση των υπόχρεων.

Συγκεκριμένα, θα πρόκειται για ένα σύγχρονο και εύληπτο νομοθέτημα, θα εκσυγχρονιστεί και προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων, με προφανές όφελος τόσο για τους ελεγκτές, όσο και για τους ελεγχόμενους, θα εξαλειφθούν τα σημερινά φαινόμενα διαφορετικής αντιμετώπισης υπόχρεων επί παρόμοιων υποθέσεων, μέσω της οριοθέτησης και της συστηματικότερης εποπτείας του ελεγκτικού πλαισίου και θα αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτικών αποτελεσμάτων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της διαφάνειας. Κατά συνέπεια, θα πρόκειται πλέον για μια διαδικασία, αφ’ ενός μεν χωρίς κόπο και απώλεια χρόνου για τους υπόχρεους, αφ’ ετέρου δε με σαφή κατεύθυνση, εποπτεία και ενισχυμένη αποτελεσματικότητα για το ελεγκτικό όργανο.

Με το σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου»: α) Λαμβάνονται – σύμφωνα με την Οδηγία – τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καταδίκες συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια, ή τις ιθαγένειες, του καταδικασθέντος προσώπου, στο μέτρο που τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες αυτές, β) εισάγονται διαδικασίες απάντησης σε αιτήσεις πληροφοριών, γ) εξασφαλίζεται ότι κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας συμπληρώνεται κατά περίπτωση με πληροφορίες από άλλα κράτη μέλη και δ) προβλέπονται οι απαραίτητες τεχνικές αλλαγές για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

Πρωταρχικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από ποινικά μητρώα μεταξύ των αρμόδιων Αρχών των κρατών μελών με αποτελεσματικό, ταχύ και ακριβή τρόπο. Επίσης, επιδιώκεται η ταυτοποίηση των καταδικασθέντων υπηκόων τρίτων χωρών και των ανιθαγενών, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση από τα κράτη μέλη που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταδίκες τους. Ακόμη, εξυπηρετείται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ε.Ε. και η λήψη κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.