Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό πιστοποιητικό ελεγκτών - Προσθήκη και των ΙΚΕ στις νομικές μορφές για τις οποίες υποβάλλεται το Φορολογικό πιστοποιητικό

18 Αύγουστου 2022 Σχόλια
Φορολογικό πιστοποιητικό ελεγκτών - Προσθήκη και των ΙΚΕ στις νομικές μορφές για τις οποίες υποβάλλεται το Φορολογικό πιστοποιητικό
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Με την απόφαση με αριθμ. Α.1113/2022 τροποποιείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/18-6-2015 (B’ 1196) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν. 4174/2013 (Α’ 170) σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α' 7).

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις έχουν ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ’’Ετήσιο Πιστοποιητικό’’ που προβλέπεται στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013 (Α’ 170), αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7). Το πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις και εκδίδεται μετά από έλεγχο για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων που διενεργείται από τα ως άνω πρόσωπα και ελεγκτικές εταιρείες.».

Σημείωση Taxheaven : Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 διαγράφηκε το εδάφιο το οποίο όριζε την εξαίρεση από το φορολογικό πιστοποιητικό για εταιρίες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν ξεπερνούν τα 150.000 ετησίως.

"Από την ως άνω διάταξη εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων των οποίων, αν και οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α'), τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ετησίως."


2. Στη σελ. 3 του Παραρτήματος II, ο πίνακας με τίτλο «Νομική Μορφή» αντικαθίσταται ως εξής:

Νομική Μορφή

Ανώνυμη Εταιρεία
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
Υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε επίσης την κωδικοποιημένη απόφαση ΠΟΛ.1124/18-06-2015.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης