Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τρόπος υπολογισμού και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Εθνική σύνταξη ομογενών από Αλβανία και τέως Σοβιετική Ένωση

12 Αύγουστου 2022 Σχόλια
Τρόπος υπολογισμού και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Εθνική σύνταξη ομογενών από Αλβανία και τέως Σοβιετική Ένωση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά


Με το άρθρο 73 του νόμου 4915/2022 τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016, με την προσθήκη της παραγράφου 2α.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζεται ειδικά για τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος) του e-ΕΦΚΑ, ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και τους ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης που δικαιούνται, καθώς και το ποσό της εθνικής σύνταξης δικαιούχων σύνταξης κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν, το οποίο επανυπολογίζεται από 01.01.2022.

Με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2α του Ν. 4915/2022, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β'4135/3-8-2022 η υπ' αριθμ. 73135/02.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών, με θέμα: «Υπολογισμός εθνικής σύνταξης ομογενών, βάσει της παρ. 2α του αρ. 7 του ν. 4387/2016», με την οποία καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της εθνικής σύνταξης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και η έκταση και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Αναλυτικά, με τη νέα εγκύκλιο 31/2022 του e-ΕΦΚΑ και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

Β. 1. Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 ΚΥΑ)


Οι εν λόγω διατάξεις καταλαμβάνουν:
α) τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος) του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς ή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια ως ομογενείς που προέρχονται από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
β) τα πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη κατά μεταβίβαση, λόγω θανάτου των εν λόγω συνταξιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Β.2. Τρόπος υπολογισμού του ποσού της Εθνικής Σύνταξης (άρθρο 2 ΚΥΑ)

Το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης αυτών των προσώπων υπολογίζεται μεταβατικά κατά ένα τριακοστό (1/30) για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα (30) ετών διαμονής τους στην Ελλάδα, μεταξύ του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με αφετηρία υπολογισμού το έτος 1992. Αυτό το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης προσαυξάνεται κάθε έτος μέχρι και το 2032, οπότε θα εφαρμόζονται πλέον και για τους ασφαλισμένους της συγκεκριμένης κατηγορίας οι γενικές προϋποθέσεις απόδοσης της εθνικής σύνταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016.

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το ποσοστό μείωσης της εθνικής σύνταξης κατ' έτος από το 2022 μέχρι και το 2032 (με κριτήριο το έτος έναρξης καταβολής της σύνταξης):

Έτος έναρξης καταβολής της σύνταξης

Απαιτούμενα έτη διαμονής στην Ελλάδα

Μείωση για κάθε έτος που υπολείπεται των απαιτούμενων ετών διαμονής

έως και το 2022

30

1/30

2023

31

1/31

2024

32

1/32

2025

33

1/33

2026

34

1/34

2027

35

1/35

2028

36

1/36

2029

37

1/37

2030

38

1/38

2031

39

1/39

2032 και εφεξής

40

1/40


Ως προς τους υπόλοιπους κανόνες υπολογισμού της εθνικής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4387/2016, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι παρ. 2-6 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού, όπως ισχύουν.

Β.3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 3 ΚΥΑ)

Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016, η ομογενειακή ιδιότητα προκύπτει για τους Έλληνες πολίτες αποκλειστικά από τη νομική αιτιολογία της καταχώρησης του Έλληνα πολίτη στο Μητρώο Πολιτών και για τους μη Έλληνες πολίτες από την κατοχή ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
Για την απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας των ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανά κατηγορία:
(α) Αν ο ασφαλισμένος έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια:
(i) αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας και
(ii) πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, από το οποίο προκύπτει η αιτιολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως ομογενούς σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, ειδικές διατάξεις περί ομογενών.
(β) Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι Έλληνας πολίτης:
(i) επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου και
(ii) αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).
Η κατοικία στην Ελλάδα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη ΚΥΑ, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(α) Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) που χορηγείται στους κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1030/2002, είτε με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί του παλαιού αλλοδαπού διαβατηρίου, είτε με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου διάρκειας ισχύος δέκα (10) ετών ή παλαιά εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς ή άδειες διαμονής άλλου τύπου,
(β) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Φορολογικής Διοίκησης, που αφορούν στα έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα μας ή
(γ) Βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για τη μόνιμη κατοικία ή
(δ) Μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας ή
(ε) Λογαριασμοί παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα ή
(στ) Πιστοποιητικό μετοικεσίας ή
(ζ) Βιβλιάριο υγείας ή
(η) Βεβαίωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για κατάθεση δικαιολογητικών σχετικά με την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή ανεργίας.
Σε περίπτωση που κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει δημιουργηθεί πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η περίοδος αυτή θεωρείται χρόνος διαμονής στην Ελλάδα. Ο χρόνος διαμονής στην Ελλάδα δεν μπορεί να υπολείπεται του πραγματικού χρόνου ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Β.4. Έκταση Εφαρμογής (άρθρο 4 ΚΥΑ)

I. Ο τρόπος υπολογισμού της εθνικής σύνταξης λόγω γήρατος σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνει:
α) τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, τα οποία υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης για την αιτία αυτή από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης ΚΥΑ (3/8/2022) ή έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης η οποία εκκρεμεί, με έναρξη καταβολής της σύνταξης από την 01.01.2022 και εξής.
β) τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, τα οποία έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος μέχρι την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης ΚΥΑ (3/8/2022). Στην περίπτωση αυτή η εθνική σύνταξη λόγω γήρατος επανυπολογίζεται με βάση τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναδρομικά από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 01.01.2022.

ΙΙ. Η εθνική σύνταξη των κατά μεταβίβαση συνταξιούχων λόγω θανάτου συνταξιούχου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων, η οποία χορηγήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επανυπολογίζεται σε συνδυασμό με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αναδρομικά από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της 01.01.2022.

Β. 5. Διαδικασία (άρθρο 5 ΚΥΑ)

α) Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από την έναρξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ (3/8/2022), δηλώνουν την ομογενειακή τους ιδιότητα κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και προσκομίζουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της εν λόγω ΚΥΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ τροποποιούνται κατάλληλα, τόσο ως προς τα δηλούμενα στοιχεία, όσο και ως προς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής άντλησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
β) Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων και έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου των προσώπων αυτών, κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, με έναρξη καταβολής της σύνταξής τους έως και την 31.12.2021, υποβάλλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξής τους από 01.01.2022 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ. Προς το σκοπό αυτό, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ. Σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω δικαιούχων (συνταξιούχων λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου κατά μεταβίβαση), το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από τους νόμιμους κληρονόμους τους.
γ) Τα πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή/και έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 01.01.2022 έως την έναρξη ισχύος ( 3/8/2022) της ΚΥΑ, υποβάλλουν αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για τον επανακαθορισμό της εθνικής σύνταξής τους από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξής τους και σε κάθε περίπτωση από την 01.01.2022 και έπειτα. Προς το σκοπό αυτό, συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της ΚΥΑ. Σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω δικαιούχων (συνταξιούχων λόγω γήρατος ή λόγω θανάτου κατά μεταβίβαση), το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από τους νόμιμους κληρονόμους τους.
δ) Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό της εθνικής σύνταξης των δικαιούχων που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους β και γ χορηγούνται εφάπαξ, ως αναδρομικά συντάξεων. Οι πράξεις συνταξιοδότησης εκδίδονται ή μεταρρυθμίζονται με βάση το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό του άρθρου 2 της ΚΥΑ από 01.01.2022 ή από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης, εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη.
ε) Η αίτηση των δικαιούχων που περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους β και γ μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Τα ποσά που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό καταβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής.
στ) Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά με βάση την ισχύουσα διαδικασία, με την υποχρέωση του ασφαλισμένου να συνυποβάλλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθ. 3 της Κ.Υ.Α..
ζ) Η αίτηση επανυπολογισμού των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων, όπως αυτά περιγράφονται στις ως άνω παρ. β' και γ', υποβάλλεται χειρόγραφα, στις υπηρεσίες που εξέδωσαν την αρχική απόφαση συνταξιοδότησης, προκειμένου αυτές να προβούν σε επανέλεγχο του χρόνου διαμονής τους στην Ελλάδα, βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπει η νέα νομοθεσία, και να επανυπολογίσουν το ποσό της Εθνικής Σύνταξης.

Δείτε την εγκύκλιο στο αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης