Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άσκηση επαγγέλματος σε κατοικία, ανεξαρτήτως αν είναι κύρια ή μη, για λογιστές, οικονομολόγους, ιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κ.ά.

5 Αύγουστου 2022 Σχόλια
Άσκηση επαγγέλματος σε κατοικία, ανεξαρτήτως αν είναι κύρια ή μη, για λογιστές, οικονομολόγους, ιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς κ.ά.
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά


Με το προτεινόμενο άρθρο του νέου νομοσχεδίου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, καθίσταται εφικτό χώροι κατοικίας, να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου, ανεξαρτήτως αν η κατοικία είναι κύρια ή μη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 59
Ειδική κατηγορία χρήσης γης «κατοικίας» - Τροποποίηση παρ. ΙΙ άρθρου 1 π.δ. 59/2018 (Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης)


Στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α' 114), περί της κατ’ εξαίρεση χρησιμοποίησης της ειδικής κατηγορίας χρήσεων γης «κατοικίας», διευκρινίζεται ότι αυτή δεν αφορά μόνο τη μόνιμη κατοικία, και η περ. 1 της παρ. ΙΙ διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Κατοικία
Κατ’ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός της κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.
».

Η περίπτωση 1 αυτή τη στιγμή έχει ως εξής:
1. Κατοικία
Κατ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.


Σχετική η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4759/2020, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία
:

«δ) Σε κτίρια κατοικίας της περ. ΙΙ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:
δα) Για γήπεδα εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. μέχρι και οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., τα εκατόν ογδόντα έξι (186) τ.μ., για δε μεγαλύτερα, το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,018.
δβ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των οχτώ χιλιάδων (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τ.μ., για δε τα λοιπά, το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα τριακόσια εξήντα (360) τ.μ.
δγ) Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανόνα αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που επιτρέπεται να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, μειωμένη κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) και υπό τις προϋποθέσεις ότι:
α) ανεγείρεται μια οικοδομή και
β) το γήπεδο παραμένει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες.
»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης