Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΣΕ επισιτισμού: Η απόφαση για την προσθήκη σχετικά με το χρόνο εργασίας

4 Αύγουστου 2022 Σχόλια
ΣΣΕ επισιτισμού: Η απόφαση για την προσθήκη σχετικά με το χρόνο εργασίας
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτάΔημοσιεύθηκε η απόφαση 73375/2022 (ΦΕΚ Β' 4137/03-08-2022) με την οποία κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική η από 29.7.2022 Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023», με Π.Κ. 18/29.7.2022, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβου

όπως και την Π.Κ. 18/29-07-2022


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΗΣ ΑΠΟ 24 Μαΐου 2021 ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021 - 2023»

Στην Αθήνα σήμερα 29 Ιουλίου 2022 οι υπογράφοντες, αφενός.

Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟ» (ΠΟΕΕΤ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ Γεώργιο και ΚΟΥΤΟΥΚΗ Δημήτριο, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αυτής και αφετέρου
1. Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (ΠΟΕΣΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. ΚΑΒΒΑΘΑ Γεώργιο και ΔΑΒΕΡΩΝΗ Ιωάννη, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του ΔΣ αυτής, νομίμως εξουσιοδοτημένους για την υπογραφή της παρούσας (ΑΔΣ.ΠΟΕΣΕ 55/14.7.2022).
2. Η «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΟΕΖΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Γλύκο, Πρόεδρο του ΔΣ.
3. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΓΣΕΒΕΕ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κκ. ΚΑΒΒΑΘΑ Γεώργιο και ΝΙΚΘΛΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του ΔΣ αυτής.


Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν στα ακόλουθα.

1. Με την από 24 Μαΐου 2021 ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Κ.Σ.Σ.Ε.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021 - 2023», η οποία υπεγράφη κατά το αρ.3 παρ.4 ν.1876/1990, ως ισχύει, από τους και εδώ συμβαλλόμενους, συμφωνήθηκαν οι όροι αμοιβής και εργασίας των σε αυτήν αναλυτικά αναφερομένων ειδικοτήτων προσωπικού στα επισιτιστικά και τουριστικά καταστήματα όλης της χώρας για το διάστημα από 22 Φεβρουαρίου 2021 έως 22 Φεβρουαρίου 2023. Η άνω Κ.Σ.Σ.Ε. έλαβε αρ. Πράξης Κατάθεσης 14/ 9 Ιουνίου 2021.

2. Η άνω Κ.Σ.Σ.Ε. κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική από την 29π Ιουνίου 2022 για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, με την με αρ. 59438/22 Ιουνίου 2022 απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ.Β'/3354/29.6.2022)
 
3. Με το αρ.5.1 «Διάφορες παροχές και λοιπές διατάξεις» παρ.2 της άνω Κ.Σ.Σ.Ε. συμφωνήθηκε ότι « 2. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα».

4. ΗΔΗ, με την παρούσα, τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην προσθήκη - συμπλήρωση υποπαραγράφων β', γ', δ' και ε' στην άνω παρ.2 του αρ.5.1, η οποία παρ.2 διαμορφώνεται πλέον και ισχύει, ως ακολούθως.
«2. α. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.
β. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ' ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.
γ. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δύναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει- αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.
δ. Η ρύθμιση των υποπαραγράφων β' και γ' εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2022 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022.
ε. Οίκοθεν νοείται ότι το σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα δεν θα υπολείπεται του καθορισμένου εκάστοτε ελάχιστου νόμιμου μισθού.


5. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 24.5.2021 ΚΣΣΕ (Π.Κ.14/9.6.2021), ως συμφωνήθηκε και υπεγράφη.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης