Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»: Η διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-ΕΦΚΑ

29 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»: Η διαδικασία κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών σε οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-ΕΦΚΑ

Με την απόφαση Δ.16/Φ.80000/70120/2022 καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., για εργαζομένους σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4892/2022, για τις ημέρες αναστολής λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις υπ' αρ. 14911/24-01-2022 και 14914/25.1.2022 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη), υποχρεωτικής ασφάλισης, προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α' 160) και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι οποίες αντιστοιχούν στις ημέρες αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών, κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία των ανωτέρω εργαζομένων, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων για τον μήνα Ιανουάριο 2022.

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες, για την ασφάλιση στους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1, καταχωρίζουν στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών που υποβάλλονται για τον μήνα Ιανουάριο 2022, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με ειδικό τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των εργαζομένων που εμπίπτουν στο άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α' 28) και για το χρονικό διάστημα έντα- ξής τους στη ρύθμιση. Επίσης, καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, κατά το σύστημα λειτουργίας του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στις ημέρες, κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των αναλυτικών καταστάσεων γίνεται με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού.

3. α. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες, για την ασφάλιση στο Τ.Ε.Κ.Α., έχουν τη δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, διαθέσιμης στον δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Κ.Α. (https://www.teka.gov.gr), να δηλώσουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιανουαρίου 2022 εργαζομένων τους, οι οποίες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό βάσει της ρύθμισης του άρθρου 20 του ν. 4892/2022 (Α' 28). Με την είσοδο στην εφαρμογή, η επιχείρηση - εργοδότης πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων του Τ.Ε.Κ.Α., προς τον σκοπό επαλήθευσης των δηλούμενων ποσών.
β. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες, για την ασφάλιση στους λοιπούς, πλην Τ.Ε.Κ.Α., ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν τυχόν υποβληθείσες αναλυτικές καταστάσεις εισφορών που αφορούν στον μήνα Ιανουάριο 2022, για τις οποίες ο εργαζόμενος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4892/2022 (Α' 28), ώστε να απεικονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό βάσει της ρύθμισης του άρθρου 20 του ν. 4892/2022 (Α' 28).
γ. Ποσά ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), τα οποία έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση - εργοδότη για τον μήνα Ιανουάριο 2022 και τα οποία, κατόπιν εφαρμογής της παρ. 2 και των εδαφίων α' και β' της παρούσας, βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά των αντίστοιχων ποσών προς τον αντίστοιχο ασφαλιστικό οργανισμό, σύμφωνα με την παρ. 4, έχει ολοκληρωθεί, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1 και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.
δ. Για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 20 του ν. 4892/2022 (Α' 28), οι ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1 δύνανται να αξιοποιούν πληροφορίες που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία τους ή αποστέλλονται σε αυτούς από άλλους δημόσιους φορείς.

4. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1 συγκεντρώνουν και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4892/2022. Οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1 και αφορούν την κάλυψη των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου εδαφίου υπέρ των οργανισμών αυτών, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό με ισόποση μεταφορά πιστώσεων από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες δεν εμπίπτουν στο άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α' 28), οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) που έχουν καλυφθεί βάσει του ανωτέρω άρθρου καταβάλλονται στο Τ.Ε.Κ.Α., στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., στα υποχρεωτικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α' 160) και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e- Ε.Φ.Κ.Α., από τις επιχειρήσεις - εργοδότες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Μετά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τις επιχειρήσεις-εργοδότες, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι αντίστοιχες καταβληθείσες από τον κρατικό προϋπολογισμό ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης της παρ. 1 στο Ελληνικό Δημόσιο.

6. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες για τους εργαζόμενους της παρ. 1 υπάγονται σε άλλες ρυθμίσεις που προβλέπουν την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας, ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις ημέρες που δεν παρασχέθηκε εργασία, λόγω της κήρυξης Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, γίνεται με βάση τις άλλες ρυθμίσεις, και το άρθρο 20 του ν. 4892/2022 (Α' 28) εφαρμόζεται για το μέρος των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) που δεν έχουν καλυφθεί από τις άλλες ρυθμίσεις.


Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης