Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μελέτη για τις Απαιτήσεις Ψηφιακής Αναφοράς (DDR - myDATA) - Κόστος και οφέλη για φορολογική διοίκηση και επιχειρήσεις

30 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Μελέτη για τις Απαιτήσεις Ψηφιακής Αναφοράς (DDR - myDATA) - Κόστος και οφέλη για φορολογική διοίκηση και επιχειρήσεις
  • Η Ε.Ε. δημοσίευσε έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της σχετικά με το ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή (vat in the digital age). Στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων, το κόστος και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των απαιτήσεων ψηφιακής αναφοράς (DRR) για τη φορολογική διοίκηση και τις επιχειρήσεις.

Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης για τον ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Η Έκθεση καλύπτει τρεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους τομείς της πολιτικής ΦΠΑ:

1) Απαιτήσεις Ψηφιακής Αναφοράς (DRR).

2) Τη μεταχείριση για σκοπούς ΦΠΑ της οικονομίας των πλατφόρμων

3) Η Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής ΦΠΑ και Εισαγωγών Μίας Στάσης (IOSS).

Ο σκοπός της Έκθεσης είναι διττός:
(i) να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τους τρεις τομείς που αναφέρονται παραπάνω και
(ii) να αξιολογήσει τον αντίκτυπο ορισμένων πιθανών πρωτοβουλιών πολιτικής σε αυτούς τους τομείς.

Η έκθεση προορίζεται να τροφοδοτήσει την προετοιμασία μιας εκτίμησης επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να συνοδεύσει πιθανές νομοθετικές ή μη νομοθετικές πρωτοβουλίες.


Τι αναφέρει η έκθεση σχετικά με τις απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς


2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (DDR - Digital Reporting Requirements)

2.1. Εισαγωγή


Αυτό το μέρος της μελέτης καλύπτει τις «Απαιτήσεις Ψηφιακής Αναφοράς» (DRR), δηλαδή κάθε υποχρέωση των υποκειμένων στον ΦΠΑ να υποβάλλουν περιοδικά ή συνεχώς δεδομένα με ψηφιακό τρόπο για όλες (τις περισσότερες) συναλλαγές τους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης , στην φορολογική διοίκηση.

Οι DRR (Digital Reporting Requirements) μπορούν να διακριθούν σε:

• Περιοδικοί Έλεγχοι Συναλλαγών (PTCs), στους οποίους τα στοιχεία συναλλαγών αναφέρονται στις φορολογικές αρχές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στην ΕΕ, οι PTC περιλαμβάνουν συστήματα καταχώρισης ΦΠΑ (vat listing1) και SAF-T.

• Συνεχείς Έλεγχοι Συναλλαγών (CTCs), στους οποίους τα δεδομένα συναλλαγών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές λίγο πριν, κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την πραγματική ανταλλαγή τέτοιων δεδομένων μεταξύ των μερών. Οι CTC περιλαμβάνουν μηχανισμούς αναφοράς σε πραγματικό χρόνο και υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση - είτε με ή χωρίς εκκαθάριση.2

Από τον Σεπτέμβριο του 2021, 12 κράτη μέλη έχουν εισαγάγει DRR (όπως φαίνεται στο σχήμα 1 παρακάτω). Οι περιοδικές υποχρεώσεις είναι οι πιο διαδεδομένες και έχουν εισαχθεί σε εννέα κράτη μέλη, σε έξι από αυτά ως καταχωρήσεις ΦΠΑ και σε τρία ως SAF-T.
Μόνο τρεις χώρες έχουν εισαγάγει σύστημα CTC (Continuous Transaction Controls),  η Ισπανία και η Ουγγαρία, ως σε πραγματικό χρόνο, και η Ιταλία, που είναι το μόνο κράτος μέλος με υποχρεωτική απαίτηση ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Δύο ακόμη - η Γαλλία και η Ελλάδα - έχουν ήδη προγραμματίσει την εισαγωγή DRR.

Εικόνα 1. Απαιτήσεις ψηφιακής αναφοράς στην ΕΕ (από τον Σεπτέμβριο του 2021)


1. Οι καταχωρίσεις ΦΠΑ απαιτούν από τους εμπόρους να υποβάλλουν τακτικά –συχνά μαζί με τη δήλωση ΦΠΑ– στη φορολογική διοίκηση δεδομένα σχετικά με παραληφθέντα και εκδοθέντα τιμολόγια: δεδομένα συναλλαγών μεταξύ επιχείρησης (B2B). Αυτές οι πληροφορίες επιτρέπουν στις φορολογικές διοικήσεις να εξετάσουν πέρα από τα δεδομένα της δήλωσης ΦΠΑ και να κατανοήσουν ποιοι είναι πελάτες και προμηθευτές ενός συγκεκριμένου εμπόρου.

2
Η εκκαθάριση ορίζεται ως προς τον ρόλο των κεντρικών πλατφορμών πληροφορικής που έχει δημιουργήσει η φορολογική αρχή.
Σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης χωρίς εκκαθάριση, ο προμηθευτής μπορεί να στείλει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο απευθείας στον πελάτη του χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει κανένα διακριτικό από τη φορολογική αρχή. Σε ένα σύστημα εκκαθάρισης, ο προμηθευτής απαιτείται είτε (i) να λάβει ένα διακριτικό επαλήθευσης από τη φορολογική αρχή ως προϋπόθεση για την αποστολή του τιμολογίου, είτε (ii) να στείλει το σχέδιο ηλεκτρονικού τιμολογίου σε μια κεντρική πλατφόρμα πληροφορικής, η οποία  παραδίδει (ή εκδίδει και παραδίδει) το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στον πελάτη

 

2.2. Η τρέχουσα κατάσταση

2.2.1. Κόστος και οφέλη για τις φορολογικές αρχές


Σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών με εγχώριο DRR, η εισαγωγή του έχει βελτιώσει τις δραστηριότητες φορολογικού ελέγχου, ιδίως αυξάνοντας την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης κινδύνου, δηλαδή τον εντοπισμό ύποπτων φορολογουμένων και αλυσίδων συναλλαγών. Αυτό επιτεύχθηκε λόγω της αυτόματης διασταύρωσης των παρεχόμενων δεδομένων συναλλαγών, με την αντιστοίχιση των δεδομένων μεταξύ των εμπορικών εταίρων ή με άλλες βάσεις δεδομένων. Η εφαρμογή των DRR αύξησε επίσης την αποτελεσματικότητα και, σε μικρότερο βαθμό, την αποδοτικότητα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων.

Οι βελτιώσεις στις δραστηριότητες φορολογικού ελέγχου, σε συνδυασμό με την ώθηση στη συμμόρφωση των φορολογουμένων και τη μείωση των λαθών και παραλείψεων, οδήγησαν σε σημαντική και μετρήσιμη θετική επίδραση των DRR στα έσοδα από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα διάφορα οικονομετρικά μοντέλα και τις προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση, η σωρευτική αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ κατά την περίοδο 2014-2019 υπολογίστηκε μεταξύ 19 και 28 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη μέλη που εισήγαγαν DRR αυτά τα έτη. Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση των εσόδων ΦΠΑ μεταξύ 2,6% και 3,5%, δηλαδή σε ισοδύναμη αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 0,6 έως 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία για υψηλότερο αντίκτυπο των CTC σε σύγκριση με τα PTC, αλλά η οικονομετρική ανάλυση δεν είναι πειστική, δεδομένου ότι τα πρώτα εισήχθησαν μόλις πρόσφατα και μόνο σε λίγα κράτη μέλη της ΕΕ. Τέλος, το πρόσθετο κόστος για τις φορολογικές αρχές ήταν ένα κλάσμα των οφελών που επιτεύχθηκαν.

2.2.2. Κόστος και οφέλη για τους εγχώριους φορείς εκμετάλλευσης

Ο πιο ορατός αντίκτυπος των DRR στους εγχώριους φορολογούμενους συνίσταται στο κόστος συμμόρφωσης.
Αναμένεται ότι το κόστος αυξάνεται ανάλογα με την πολυπλοκότητα των DRR, καθώς και με το μέγεθος της εταιρείας. Ειδικότερα, το κόστος για τις πολύ μικρές οντότητες εκτιμάται κοντά ή κάτω από τα 200 ευρώ ετησίως, όταν πρόκειται για καταχωρίσεις ΦΠΑ (vat listing) , SAF-T και απαιτήσεις σε πραγματικό χρόνο.
Ωστόσο, μπορεί να αυξηθεί στα 500 ευρώ με την ηλεκτρονική τιμολόγηση.3 Οι διαφορές είναι πιο έντονες για τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα ξόδευαν περίπου 2.000 έως 3.000 ευρώ ετησίως με τα απλούστερα συστήματα, ενώ το κόστος συμμόρφωσης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 15.000 ευρώ. στην Ισπανία (σε πραγματικό χρόνο) και στην Ιταλία (ηλεκτρονική τιμολόγηση).

Όσον αφορά τα οφέλη, τα κυριότερα που προκύπτουν από την ανάλυση οφείλονται στην ταυτόχρονη κατάργηση άλλων υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών, κάτι που συμβαίνει συνήθως μετά την εισαγωγή των CTC, όπως στην Ουγγαρία, την Ισπανία και την Ιταλία. Ένα άλλο όφελος συνίσταται στην παροχή προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ, (η προσυμπλήρωση είναι ήδη λειτουργική στην Πορτογαλία (SAF-T) και την Ισπανία (σε πραγματικό χρόνο) και προβλέπεται να λειτουργήσει στην Ουγγαρία και την Ιταλία.
Ορισμένες πρόσθετες οικονομίες εντοπίστηκαν στην Ιταλία, όσον αφορά την αποϋλοποίηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, και τη συνακόλουθη εξοικονόμηση κόστους εκτύπωσης και αποστολής, καθώς και αυξημένη αυτοματοποίηση επιχειρήσεων. Το τελευταίο όφελος είναι πιθανό να γίνει πολύ σημαντικό, εάν η αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών που επιτρέπεται από τη χρήση δομημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων γίνει ευρέως διαδεδομένη στον επιχειρηματικό πληθυσμό. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να το πούμε, και τα τρέχοντα στοιχεία αφορούν μια μειοψηφία εταιρειών, κυρίως μεγάλες οντότητες.


3 Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται με την ετήσια ετήσια επένδυση του κόστους εγκατάστασης για τρία χρόνια.

 

2.2.3. Κόστος και οφέλη για πολυεθνικές εταιρείες

Η έλλειψη εναρμόνισης των DRR σε ολόκληρη την ΕΕ δημιουργεί κόστος κατακερματισμού για τις Πολυεθνικές Εταιρείες  που δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη μέλη, οι οποίες πρέπει να συμμορφώνονται με διαφορετικές τοπικές απαιτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μια εταιρεία επιβαρύνεται με κόστος συμμόρφωσης όχι μόνο μία φορά (π.χ. στη χώρα της κύριας εγκατάστασής της), αλλά πολλές φορές, ανάλογα με τον αριθμό των χωρών στις οποίες είναι εγκατεστημένη ή εγγεγραμμένη για σκοπούς ΦΠΑ.

Το κόστος για τη δημιουργία συστημάτων συμμόρφωσης για τις απαιτήσεις PTC μπορεί να ανέλθει σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για πολυεθνικές εταιρίες μικρής κλίμακας και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για μεγάλης κλίμακας. Αφού συγκεντρωθούν στον συνολικό πληθυσμό των πολυεθνικών εταιρειών, το συνολικό κόστος κατακερματισμού υπολογίστηκε σε έως και 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.


2.2.4. Συμπεράσματα για την τρέχουσα κατάσταση


Τα κύρια συμπεράσματα από την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

1) Λαμβάνοντας υπόψη τα κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία έχει εφαρμοστεί DRR, τα καθαρά ετήσια οφέλη για τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη μπορούν να εκτιμηθούν σε περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αυτά προκύπτουν από περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ κόστους για τους φορολογούμενους, περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ και περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ εξοικονόμησης από τις απλοποιήσεις για τους φορολογούμενους.

2) Για όλους τους τύπους DDR, οι καθαρές επιπτώσεις είναι θετικές. Με λίγα λόγια, τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ υπερβαίνουν το κόστος εγκατάστασης του συστήματος και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις. Αυτό ισχύει ακόμη και αν δεν ληφθούν υπόψη τα υψηλότερα αποτελέσματα των εσόδων από CTC, δεδομένης της έλλειψης οριστικών στοιχείων από την άποψη αυτή.

3) Οι καθαρές επιπτώσεις στους φορολογούμενους (δηλαδή η διαφορά μεταξύ του διοικητικού φόρτου και της εξοικονόμησης που δημιουργείται από τις DDR) παραμένουν αρνητικές σε όλους τους τύπους DRR, αν και η ποσοτική ανάλυση δεν μπορεί να υπολογιστεί.

4) Τα έσοδα από τον ΦΠΑ που ανακτήθηκαν υποδηλώνουν ότι οι DRR έχουν θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Αυτό δημιουργεί έμμεσα, αλλά σημαντικά, οφέλη για τις έντιμες επιχειρήσεις, λόγω του βελτιωμένου εντοπισμού απάτης, που συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, δικαιότερου ανταγωνισμού και μειώνει τον κίνδυνο από κοινού και εις ολόκληρον υποχρεώσεων ΦΠΑ για τους εμπορικούς εταίρους.

2.3. Ορισμός του προβλήματος

Οι υπάρχοντες κανόνες (ή η έλλειψή τους) για τις DRR δημιουργούν δύο κύρια προβλήματα:

1) Πρώτον, ο αυξανόμενος αριθμός διαφορετικών μηχανισμών αναφοράς που εισάγονται από τα κράτη μέλη μεταφράζεται σε ένα κατακερματισμένο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο, με τη σειρά του, οδηγεί σε νομική αβεβαιότητα και πρόσθετο κόστος για εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε πολλά κράτη μέλη και παρόχους υπηρεσιών ΦΠΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φραγμούς στο εμπόριο και αναποτελεσματικότητα στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2) Δεύτερον, η μερική υιοθέτηση απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, που καθορίζεται επίσης από το σχετικό κόστος συμμόρφωσης, και το απαρχαιωμένο εργαλείο για την αναφορά των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (δηλαδή οι ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις) δεν επιτρέπουν στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Το κενό αυτό αφορά, πρώτον, τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, αλλά και την απάτη σε εγχώριο επίπεδο. Οι πιθανές απώλειες εσόδων από τον ΦΠΑ που αποδίδονται στη μη εισαγωγή DRR υπολογίζονται μεταξύ 22 και 27 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Αυτό θα αντιστοιχεί σε 9 έως 11 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα από τον ΦΠΑ που χάνονται μόνο από συναλλαγές εντός της ΕΕ.

Το σχήμα 2 παρακάτω δείχνει το δέντρο προβλημάτων, με προγράμματα οδήγησης, προβλήματα και τις συνέπειές τους.
Δείτε αναλυτικά όλη την έκθεση:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης