Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, οι δόσεις φόρου και οι υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τη νέα παράταση

28 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, οι δόσεις φόρου και οι υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τη νέα παράταση
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτάΕπιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβου

Σημ. Το άρθρο τροποποιήθηκε μετά την Ψήφιση του νόμου.

Μετά την κατάθεση της τροπολογίας στη Βουλή για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δηλώσεων (σ.σ. δείτε ολόκληρη τη διάταξη για τις δηλώσεις εδώ), προχωρήσαμε στη σύνταξη των κάτωθι χρηστικών πινάκων αναφορικά με τις δόσεις φόρου και τις προθεσμίες καταβολής, προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι.

Δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος του σχετικού άρθρου της τροπολογίας είναι η 29η Ιουλίου 2022 (σ.σ. και με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών πριν τη ψήφιση της σχετικής διάταξης, αλλά και διαφορετικής ερμηνευτικής προσέγγισης από την ΑΑΔΕ)  οι καταληκτικές προθεσμίες και ο αριθμός των δόσεων για την καταβολή του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 διαμορφώνονται ως ακολούθως:


1. Δόσεις φόρου
φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Μήνες Ημερομηνία  Δόση
Αύγουστος 31.08.2022 1η και 2η δόση
Σεπτέμβριος 30.09.2022 3η δόση
Οκτώβριος 31.10.2022 4η δόση
Νοέμβριος 30.11.2022 5η δόση
Δεκέμβριος 30.12.2022 6η δόση
Ιανουάριος 2023 31.01.2023 7η δόση
Φεβρουάριος 2023 28.02.2023 8η δόση


Η καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες για το φορολογικό έτος 2021, είναι η 30η Αυγούστου 2022


2. Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

 
Προθεσμία υποβολής δήλωσης Δόσεις Προθεσμία καταβολής
Έως 15 Σεπτεμβρίου 2022 1η  30η Σεπτεμβρίου 2022
31η Οκτωβρίου 2022
30η Νοεμβρίου 2022
30η Δεκεμβρίου 2022
31η Ιανουαρίου 2023
28η Φεβρουαρίου 2023


3.
  Η έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση φόρου (σ.σ. αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα) θα ισχύσει εφόσον η εφάπαξ πληρωμή γίνει έως την 31η Αυγούστου 2022.


4. Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις επηρεάζονται από την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τα τέλη Αυγούστου.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως την 30η.8.2022  συμπαρασύρει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης1

β) Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών1

γ) Υποβολή βεβαιώσεων για καταβολές μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία 2  


(1) ν.4174/2013 άρθρο 21 «Φάκελος Τεκμηρίωσης» «3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος».

(2) Α.1275/2021 «[...] Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων. [...]».Παράρτημα

Κωδικοποιημένη η παρ. 77 του άρθρου 72 του ΚΦΕ: 77. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Κωδικοποιημένη η παρ. 78 του άρθρου 72 του ΚΦΕ:
78. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 30ή Αυγούστου 2022. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 31η.8.2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Τα ανωτέρω δεν καταλαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.

Κωδικοποιημένη η παρ. 79 του άρθρου 72 του ΚΦΕ:
79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ, μέχρι και την 31η.8.2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης