Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος (άρθρο 5Α ΚΦΕ) - Έως τέλος Σεπτεμβρίου του έτους της αίτησης η προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής

28 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος (άρθρο 5Α ΚΦΕ) - Έως τέλος Σεπτεμβρίου του έτους της αίτησης η προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής

Με την τροπολογία του υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή, εκτός από την παράταση των δηλώσεων και την έκπτωση του 3% έως την 31η Αυγούστου 2022, με το άρθρο 3 τροποποιούνται οι διατάξεις για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα για τα έτη 2022 και επόμενα.

Συγκεκριμένα, τάσσεται ως προθεσμία στη Φορολογική Διοίκηση για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος και για την έκδοση σχετικής απόφασης η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης εκ μέρους του φυσικού προσώπου [αντί της ισχύουσας προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης]
Αιτιολογική έκθεση


Άρθρο 3
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία εξέτασης, εκ μέρους της Φορολογικής Διοίκησης, της αίτησης μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή της παρ. 3 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 3
Κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) διαπιστώθηκε ότι η προβλεπόμενη προθεσμία της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, για την εξέταση και την έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση του άρθρου αυτού, δεν είναι επαρκής. Ειδικότερα, λόγω του πλήθους των αιτήσεων και του όγκου των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, καθώς και της συναρμοδιότητας διαφόρων υπηρεσιών η προβλεπόμενη στην παρ. 3 προθεσμία για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α δεν ήταν δυνατό να τηρηθεί, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος να ματαιωθεί ο σκοπός της διάταξης.Προτεινόμενη διάταξη


Άρθρο 3

Προθεσμία για την εξέταση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 5Α του ν. 4172/2013


1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α'167) τροποποιείται ως προς την προθεσμία εξέτασης της αίτησης υπαγωγής και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο μέχρι την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός της ίδιας προθεσμίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνάς Σεπτεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης. Με την έγκριση της αίτησης του φορολογούμενου εκδίδεται για το πρώτο έτος υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του ΚΦΔ, για τον φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 για το οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της

φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν.»

2. Η παρ. 1 ισχύει για τα φορολογικά έτη 2022 και επόμενα.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης