Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των συντελεστών ΦΠΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ

  Κωδικοί ΦΠΑ
Περιοδικής
Δήλωσης
1.4.2005
14.3.2010
(Ν.3336/2005,
άρθρο 12
παρ. 1)
15.3.2010
30.6.2010
(Ν.3833/2010,
άρθρο 12)
Από 1.7.2010
(Ν.3845/2010,
άρθρο 4
παρ. 1)
    Εκροές Εισροές      
I. Εκροές – Εισροές, Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, Εισαγωγές και Πράξεις Λήπτη στη λοιπή Ελλάδα εκτός από τα νησιά Αιγαίου 331
332
333
371
372
373
9%
4,5%
19%
10%
5%
21%
11%
5,5%
23%
II. Εκροές – Εισροές, Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις, Εισαγωγές και Πράξεις Λήπτη στα νησιά Αιγαίου και από τη λοιπή Ελλάδα προς τα νησιά αυτά 334
335
336
374
375
376
6%
3%
13%
7%
4%
15%
8%
4%
16%

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των συντελεστών ΦΠΑ


Ο κανονικός συντελεστής 23% και ο χαμηλός 11% (για αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος III), προβλέπονται αριθμητικά, ευθέως από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 21 παρ. 1).
Περαιτέρω στο Παράρτημα III για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες προβλέπεται συντελεστής μειωμένος κατά 50% του χαμηλού συντελεστή 11%, δηλαδή ισχύει συντελεστής 5,5% (11% x 50%).

Π.χ.
- Στο Παράρτημα III (Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται καταρχήν στον χαμηλό συντελεστή 11%) στην Ενότητα Α. ΑΓΑΘΑ και α/α 43 προβλέπεται ότι:
«43. Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα. Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις. Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά. Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη. Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα (Δ.Κ. 4901, 4902, 4903, 4904 και 4905). Προκειμένου για τα βιβλία της δασμολογικής κλάσης 4901 και τις εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις της δασμολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου μειώνεται κατά 50%».

- Επίσης στο ίδιο Παράρτημα στην Ενότητα Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρ. I και α/α 2 προβλέπεται ότι:
«2. Τα εισιτήρια για θέατρα, κινηματογράφους, συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις, τσίρκα, πανηγύρια, λούνα παρκ, ζωολογικούς κήπους, εκθέσεις και παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προκειμένου για εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, ο συντελεστής μειώνεται κατά 50%. Τέλη για τη λήψη ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών».

- Ακόμη, στο ίδιο Παράρτημα στην Ενότητα Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ παρ. II, ορίζεται ότι:
«II. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτόν, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.»

Μετά τις διατάξεις του Ν.3845/2010 (άρθρο 4 παρ. 1) οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν από 1.7.2010 διαμορφώνονται ως εξής:
α) Ο κανονικός συντελεστής από 21% αυξάνεται σε 23%.
β) Ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ από 10% αυξάνεται σε 11%.
γ) Ο συντελεστής για τον οποίο προβλέπεται μείωση κατά 50% για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ από 5% αυξάνεται σε 5,5%.

Συντελεστές ΦΠΑ νήσων Αιγαίου
Κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου διαμορφώνονται αντίστοιχα.
α) Από 15% σε 16% που προκύπτει ως εξής:
23% – (23% x 30%) = 23% – 6,9% = 16,1% που στρογγυλοποιείται στο 16%.
Για τον τρόπο στρογγυλοποίησης, η παρ. 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (βλ. παραπάνω) ορίζει ότι οι συντελεστές που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες μειώσεις αυτού του άρθρου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Το 0,5 της μονάδας στρογγυλοποιείται στην ανώτερη ακέραιη μονάδα.
β) Από 7% σε 8% που προκύπτει ως εξής:
11% – (11% x 30%) = 11% – 3,3% = 7,7% που στρογγυλοποιείται στο 8%.
γ) Από 4% σε 4%. Ο συντελεστής παραμένει ο ίδιος αφού 5,5% – (5,5% x 30%) = 5,5% – 1,65% = 3,85% που στρογγυλοποιείται στο 4%.


Πηγή Λογιστική Prosvasis Τεύχος 233