Τροποποίηση των διατάξεων για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή

Οικονομικές Ειδήσεις

26 Ιούλιος 2022
Taxheaven.gr


Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη βουλή από το υπουργείο ανάπτυξης μεταξύ άλλων διατάξεων :

Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4849/2021 αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή. Συγκεκριμένα, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με:
-την τροποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών,
-την αντικατάσταση του όρου «Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου» από τον όρο «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου» και τον επαναπροσδιορισμό των σχετικών αρμοδιοτήτων,
-τον θεσπιζόμενο κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών.(άρθρα 13 - 17)

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρα 13 έως 17

Οι προτεινόμενες διατάξεις καλύπτουν κενά και ασάφειες στο νομοθετικό πλαίσιο του εσωτερικού ελεγκτή.

Άρθρα 13 έως 17

Με τις αξιολογούμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που δεν είχαν προβλεφθεί στο Κεφάλαιο Ε' ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ του ν. 4849/2021, όπως η προσθήκη της παρ. 8 στο άρθρο 86 που προβλέπει τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών των φυσικών προσώπων μη κατόχων πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης που εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 

Προτεινόμενη διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Άρθρο 13

Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου - Άσκηση επαγγέλματος εσωτερικού ελεγκτή -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 85 του ν. 4849/2021

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4849/2021 (Α’ 207) τροποποιείται ως προς την προσθήκη των οδηγιών εσωτερικού ελέγχου και του Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. «Εσωτερικός έλεγχος»: Ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Βοηθάει την επιχείρηση να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς της, υιοθετώντας μία συστηματική επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης και εκτελείται βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, των οδηγιών εσωτερικού ελέγχου και του Κώδικα Ηθικής του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και του νομοθετικού πλαισίου που εκάστοτε εφαρμόζεται. Από τον εσωτερικό έλεγχο του παρόντος εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, οι οργανισμοί, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 4 του ν. 3429/2005 (Α' 314)».

Άρθρο 14

Δικαιολογητικά εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών - Τροποποίηση άρθρου 86 του ν.4849/2021

Στο άρθρο 86 του ν. 4849/2021 (Α' 207) τροποποιούνται: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 ως προς τον χρόνο έναρξης άσκησης επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή, β) στην παρ. 2 βα) το δεύτερο εδάφιο της περ. β' ως προς την προσθήκη των τυπικών προσόντων και τον ορισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως αρμόδιας αρχής, ββ) η περ. δ' ως προς την προσθήκη αναφοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, βγ) η περ. η' ως προς τη διόρθωση του αγγλικού αρκτικόλεξου της πιστοποίησης «ACA» και την προσθήκη της πιστοποίησης «QIAL», βδ), βδ) η περ. ια' ως προς τον χρόνο επικαιροποίησης της φορολογικής ενημερότητας, βε) η περ. ιβ' ως προς τον χρόνο επικαιροποίησης της ασφαλιστικής ενημερότητας και την εφαρμογή της περίπτωσης σε μη μισθωτούς, γ) η παρ. 4 ως προς τη σύντμηση του χρόνου έκδοσης Επαγγελματικής Ταυτότητας Εσωτερικού Ελεγκτή, δ) η παρ. 5 με τη συμπλήρωση της αναφοράς στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και τη διόρθωση της παραπομπής στο άρθρο 93 του ίδιου νόμου, ε) αντικαθίσταται η περ. ι' της παρ. 2, στ) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή ασκείται ελεύθερα μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την αναγγελία έναρξής του στην αρμόδια διοικητική αρχή και την εγγραφή του εσωτερικού ελεγκτή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών ή το Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών. Το αντίστοιχο Μητρώο τηρείται στην αρμόδια διοικητική αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

2. Προκειμένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση έγκρισης, που συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.

β. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή να έχουν τύχει αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής. Ο αϊτών πρέπει να μην έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για άλλο οικονομικής φύσεως έγκλημα.

δ. Βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

στ. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαιτείται βεβαίωση τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

ζ. Για τους ορκωτούς ελεγκτές, απαιτείται τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

η. Για τους πτυχιούχους και κατόχους της Διεθνούς Πιστοποίησης CIA (Certified Internal Auditor), της Πιστοποίησης ACA (Associate Chartered Accountant), της Διεθνούς Πιστοποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), της επαγγελματικής Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής CISA (Certified Information Systems Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου CICA (Certified Internal Controls Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών Διαχείρισης Κινδύνων CRMA (Certification in Risk Management Assurance), της Πιστοποίησης QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), της Πιστοποίησης Ελεγκτών κατά της Απάτης CFE (Certified Fraud Examiner) απαιτείται τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

θ. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει, ότι εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη δέσμευσή του για την πιστή τήρηση του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας.

ι. Βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται η προϋπηρεσία του ως εσωτερικού ελεγκτή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος.

ια. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ανανεώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.

ιβ. Ως προς τους μη μισθωτούς, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται κάθε δύο έτη από τον ενδιαφερόμενο ή την αρμόδια διοικητική αρχή.
3. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί, εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αναγγελίας, να μη συνηγορήσει στην έναρξη του επαγγέλματος, εφόσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτήν, η αρμόδια διοικητική αρχή ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους.
4. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η αρμόδια διοικητική αρχή εντός δύο (2) μηνών εκδίδει την Επαγγελματική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών.
5. Για τους μη έχοντες την προβλεπόμενη επαγγελματική εμπειρία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τους στο Μητρώο Δοκίμων Εσωτερικών Ελεγκτών με χορήγηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Δοκίμου Εσωτερικού Ελεγκτή με την προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης ολοκληρωμένου προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης εσωτερικού ελέγχου, διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ωρών, από οποιονδήποτε νόμιμο πάροχο σχετικής εκπαίδευσης ή το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο κατ' ελάχιστο περιλαμβάνει τις ενότητες που προσδιορίζονται στην απόφαση της περ. β) του άρθρου 93.
6. Οι Δόκιμοι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναβαθμίζονται σε Εσωτερικοί Ελεγκτές και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο, με αίτησή τους, εντός τριών (3) μηνών από την προσκόμιση της τεκμηρίωσης της αποκτηθείσας επαγγελματικής εμπειρίας στο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή.
7. Για την υποβολή της αναγγελίας απαιτείται η καταβολή παράβολου, το ύψος του οποίου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1100/1980 (Α' 295).
8. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β' της παρ. 2, δύνανται να εγγραφούν στο μητρώο των εσωτερικών ελεγκτών εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σωρευτικώς:

α) εργάζονται ως εσωτερικοί ελεγκτές,

β) είναι κάτοχοι πιστοποίησης της περ. η' της παρ. 2, και

γ) έχουν τρία (3) έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στον εσωτερικό έλεγχο, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί».

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου -Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4849/2021

Στο άρθρο 87 του ν. 4849/2021 (Α' 207), τροποποιούνται α) το εισαγωγικό εδάφιο του άρθρου, με την αντικατάσταση της λέξης «Υπηρεσία» από τη λέξη «Μονάδα» και την εξειδίκευση εφαρμογής προτύπων κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, β) η περ. α' με την αφαίρεση του δειγματοληπτικού ελέγχου, γ) η περ. β' με την προσθήκη των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων στα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, δ) η περ. ε' με την προσθήκη του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, ε) η περ. στ' ως προς τις δράσεις της μονάδας, στ) η περ. ζ' με την προσθήκη της παροχής συστάσεων, ζ) η περ. η' με την εξειδίκευση των προτύπων με τα οποία εναρμονίζονται οι πολιτικές και τεχνικές εσωτερικού ελέγχου, η) η περ. γ' αντικαθίσταται, και το άρθρο 87 διαμορφώνεται ως εξής:

«Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, με τις οποίες καθορίζονται ειδικές αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και περιεχόμενα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, οι εγκεκριμένοι εσωτερικοί ελεγκτές διενεργούν εσωτερικό έλεγχο, σύμφωνα με τα πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, που αφορά ενδεικτικά σε:

α) Διενέργεια προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου και υποβολή σχετικής αναφοράς -έκθεσης ελέγχου στα αρμόδια όργανα,

β) εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων ως προς λειτουργίες και διαδικασίες,

γ) έλεγχο οικονομικό, διοικητικό, λειτουργικό, τεχνικό, συμμόρφωσης πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ασφάλειας πληροφοριών, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσωπικών δεδομένων, φήμης, και κάθε είδους έλεγχο ανάλογα προς τις ελεγκτικές ανάγκες του φορέα με σύγχρονες ελεγκτικές τεχνικές, σε συμφωνία με τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών, δ) επισκόπηση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού του Οργανισμού, στις αποφάσεις της Διοίκησης, καθώς και του εν γένει νομοθετικού πλαισίου που διέπουν τον οργανισμό,

ε) απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, στοιχεία, προσωπικό, εγκαταστάσεις και μέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη διενέργεια και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου,

στ) σχεδίασμά και εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου, σύνταξη αναφορών κάθε τρεις (3) μήνες με τα σημαντικότερα θέματα και τις προτάσεις της και υποβολή τους στα αρμόδια όργανα,

ζ) αξιολόγηση και αποτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, μέσω των ελεγκτικών έργων και παροχή συμβουλών και συστάσεων προς τα αρμόδια όργανα της διοίκησης και τους ελεγχόμενους για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων,

η) προώθηση και καθιέρωση πολιτικών και τεχνικών εσωτερικού ελέγχου στο πλαίσιο των ελεγκτικών προτύπων, σε εναρμόνιση προς τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελεγκτών-ΙΙΑ,

θ) παροχή προστιθέμενης αξίας στις ελεγχόμενες λειτουργίες και επιδίωξη της ενίσχυσης της οικονομικής αξίας της επιχείρησης,

ι) συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που αφορά στον συγκεκριμένο κλάδο του ιδιωτικού τομέα».

Άρθρο 16

Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου - Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 4849/2021

Το άρθρο 89 του ν. 4849/2021 (Α' 207) τροποποιείται ως προς τον εκδότη του Κώδικα Δεοντολογίας και το άρθρο 89 διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να συντάσσουν τις αναφορές εσωτερικού ελέγχου τους, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τον διεθνώς αναγνωρισμένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors -I ΙΑ)».

Άρθρο 17
Θέσπιση κώδικα δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών - Τροποποίηση περ. α' άρθρου 93 του ν. 4849/2021

Η περ. α) του άρθρου 93 του ν. 4849/2021 (Α'207) τροποποιείται ως προς την προσθήκη πρόβλεψης ότι ο θεσπιζόμενος κώδικας υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και το άρθρο 93 διαμορφώνεται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: α) θεσπίζεται κώδικας δεοντολογίας πιστοποιημένων εσωτερικών ελεγκτών, ο οποίος υιοθετεί πλήρως τον διεθνώς αναγνωρισμένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors -IIA), β) καθορίζονται το περιεχόμενο και ο τρόπος αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του εσωτερικού ελεγκτή».


Δείτε επίσης διατάξεις που προτείνονται στο ίδιο νομοσχέδιο :

Καταργείται τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες η υποχρέωση καταχώρησης και δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Παράταση μέχρι την 31η.12.2022 των πιστωτικών σημειωμάτων που χορηγήθηκαν από τις τουριστικές επιχειρήσεις στους πελάτες και αφορούν συμβάσεις που καταγγέλθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουάριου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020
Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.
Υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή/ελεγκτική εταιρεία, για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας