Διαφάνεια στις δημοσιεύσεις καταστάσεων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Ιούνιος 2010
NOMOΣXEΔIO με το οποίο ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία δύο κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν την κατάρτιση ετήσιων ενοποιημένων λογαριασμών εταιριών και τη σύνταξη έκθεση, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανώνυμων εταιριών, κατέθεσε χθες στη Βουλή η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη. Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται διατάξεις που: Taxheaven.gr

Διαφάνεια στις δημοσιεύσεις καταστάσεων οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων             

 NOMOΣXEΔIO με το οποίο ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία δύο κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν την κατάρτιση ετήσιων ενοποιημένων λογαριασμών εταιριών και τη σύνταξη έκθεση, από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανώνυμων εταιριών, κατέθεσε χθες στη Βουλή η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη. Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται διατάξεις που:

 Αντιμετωπίζουν ως ένα βαθμό τυχόν οικονομικές ατασθαλίες, αφού προωθούν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση και διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των εταιριών και των ομίλων, ενώ παράλληλα διευκολύνονται περαιτέρω οι διασυνοριακές επενδύσεις, με απλοποίηση των διαδικασιών συγχώνευσης ή διάσπασης εταιριών.

 Αφορούν τις συναλλαγές και τους διακανονισμούς που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, στις συναλλαγές που πραγματοποιεί η εταιρία με τα συνδεόμενα μέρη, η δημοσιοποίηση των οποίων συντελεί στην καλύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης της εταιρίας, στην ετήσια έκθεση διαχείρισης και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας, στην αστική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως σώματος, στην υποχρέωση παροχής περαιτέρω πληροφοριών στο προσάρτημα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και σε θέματα σχετικά με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες.

 Αφορούν την απαλοιφή της σχετικής υποχρέωσης εξέτασης του σχεδίου συγχώνευσης ή διάσπασης εταιριών και της υποχρέωσης σύνταξης έκθεσης εμπειρογνώμονα, σε περίπτωση που υπάρχει ομοφωνία και απόλυτη συμφωνία του 100% των μετόχων και κατόχων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου, ούτως ώστε να επαρκεί η παρουσία τους και η έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη συγχώνευση ή τη διάσπαση των εταιριών.

 Πηγή Express