Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία - Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα πιστοποίησης αναπηρίας

22 Ιούλιου 2022 Σχόλια
Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία - Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα πιστοποίησης αναπηρίαςΝέα τροπολογία κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται ζητήματα πιστοποίησης αναπηρίας.

1. Προβλέπονται:
-η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος με την επωνυμία «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», με στόχο τη διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), ιδίως ως προς την αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας, την υποβολή αιτημάτων για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, κ.λπ.
-η διαδικασία που θα ακολουθείται αναφορικά με την υγειονομική αξιολόγηση για την πιστοποίηση αναπηρίας.
-η δημιουργία Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.), το οποίο θα στελεχώνει τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) [ανάλογο Σώμα υφίσταται και σήμερα (άρθρο 6 ν.2556/1997)]. Περιλαμβάνονται ακόμη ρυθμίσεις για την καταβολή αποζημίωσης μέσω του e-Ε.Φ.Κ.Α. ανά κρινόμενο αίτημα καθώς και δαπανών μετακίνησης στα μέλη των εν λόγω επιτροπών.

2. Καταγράφονται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία όλα τα άτομα που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας ή αξιολόγηση, που έχει εκδοθεί από τους οριζόμενους φορείς.

3. Χορηγείται στα άτομα με αναπηρία, που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, Κάρτα Αναπηρίας, εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή έχουν μικρότερο ποσοστό, αλλά είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.). [Ανάλογο μέτρο ισχύει και σήμερα (παρ.2 άρθρου 4 του ν. 2430/1996)]

4. Καταγράφονται στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, οι παροχές που δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη λήψη τους.

5. Ορίζονται οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την κείμενη νομοθεσία.

6. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων (κ.υ.α. ή υ.α.) που θα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

7. Τίθενται οι μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις.Αιτιολογική έκθεση

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


Άρθρο 1: Η προτεινόμενη ρύθμιση συγκεντρώνει σε ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ- gov.gr, υποσυστήματα σχετιζόμενα με την αναπηρία, ώστε να προσφέρεται στα άτομα με αναπηρία ένα μοναδικό σημείο πληροφόρησης και πρόσβασης στις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες.

Άρθρο 2: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), μέσω της αναμόρφωσης του θεσμικού του πλαισίου και της ένταξής του στην ψηφιακή εποχή. Το νέο ψηφιακό σύστημα λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. παρέχει στον πολίτη τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για αξιολόγησή του από το ΚΕ.Π.Α. μόνο με τα απαραίτητα για την πιστοποίηση της αναπηρίας του στοιχεία, παρέχει στον ιατρό τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να οριστικοποιήσει ψηφιακά τον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο, προβλέπει την πλήρη ηλεκτρονική διακίνηση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου, παρέχει άμεση πληροφόρηση στο ΚΕ.Π.Α. για την οριστικοποίηση της αίτησης και του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου, προκειμένου να προγραμματιστεί η αξιολόγηση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή και οδηγεί σε έκδοση ενιαίας Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.) και Γνωστοποίησης του Αποτελέσματος της Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), με την οποία ο πολίτης αποκτά πρόσβαση σε όλο το φάσμα των παροχών και διευκολύνσεων που προβλέπει η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 3: Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνεται το Μητρώο του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) του ΚΕ.Π.Α. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦ.Κ.Α.) και αναμορφώνεται το σύνολο της νομοθεσίας του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας του πρώην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Στο νέο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν ιατροί τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, αντιμετωπίζοντας με αυτό τον τρόπο την ανάγκη εμπλουτισμού του Ε.Σ.Ι. με νέους ιατρούς και σύγχρονες ειδικότητες.

Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση συστήνεται Ψηφιακό Μητρώο, στο οποίο καταγράφονται όλα τα άτομα που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από οποιοδήποτε δημόσιο φορέα πιστοποίησης. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνεται σε μια πηγή όλη η πληροφορία γύρω από την πιστοποιημένη αναπηρία στη χώρα.

Άρθρο 5: Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη δημιουργία Κάρτας Αναπηρίας για κάθε άτομο με αναπηρία που είναι εγγεγραμμένο στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη ρύθμιση συγκροτείται Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, στο οποίο καταγράφονται οι παροχές που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη λήψη τους.

Άρθρο 7: Στην προτεινόμενη ρύθμιση περιέχονται οι απαραίτητες διατυπώσεις για την προστασία δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (EE L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137).

Άρθρο 8: Στην προτεινόμενη ρύθμιση περιέχονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Άρθρο 9: Στην προτεινόμενη ρύθμιση περιέχονται οι αλλαγές στις αρμοδιότητες του Διοικητή και την οργανωτική δομή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων.

Άρθρο 10: Στην προτεινόμενη ρύθμιση περιέχονται μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων.

Άρθρο 11: Στην προτεινόμενη ρύθμιση περιέχονται οι καταργούμενες διατάξεις.Γιατί αποτελεί πρόβλημα


Άρθρο 1: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία εξαιτίας της έλλειψης ενιαίου, μοναδικού σημείου ενημέρωσης και διεκπεραίωσης υποθέσεων σχετικά με ζητήματα πιστοποίησης αναπηρίας και κατ' επέκταση ενημέρωσης και χορήγησης σχετικών παροχών και επιδομάτων, ψηφιακά προσβάσιμου.

Άρθρο 2: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς μέχρι σήμερα η αξιολόγηση της αναπηρίας προκύπτει, κατά κύριο λόγο, κατόπιν υποβολής αίτησης του πολίτη για χορήγηση οποιασδήποτε συνδεόμενης με την αναπηρία παροχής. Ανάλογα με την παροχή διαφοροποιούνται ο τρόπος παραπομπήςστο ΚΕ.Π.Α., η διαδικασία σύνταξης και διακίνησης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου, το περιεχόμενο της πιστοποίησηςαναπηρίας, η μέθοδος συλλογής και διατήρησης των στοιχείων πιστοποίησης αναπηρίας και η δυνατότητα διαλειτουργικής αποστολής της πιστοποίησης αναπηρίας στους φορείς χορήγησης παροχών.

Άρθρο 3: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς το Ειδικό Σώμα Ιατρών ΚΕ.Π.Α. συγκροτήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2556/1997 (Α' 270), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 152 του ν. 3655/2008 (Α' 58) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010, και αποτελείται από τους ιατρούς των πρώην υγειονομικών επιτροπών του πρώην Ι.Κ.Α.. Ως εκ τούτου, το Ειδικό Σώμα Ιατρών ΚΕ.Π.Α. αποτελεί μια κλειστή ομάδα ιατρών που δεν ανανεώνεται ούτε με νέα άτομα ούτε με νέες ειδικότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η ρύθμιση συντελεί στην καλύτερη δυνατή στελέχωση των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια και συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης για αξιολόγηση έως την εξέταση από το ΚΕ.Π.Α..

Άρθρο 4: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς μέχρι σήμερα τα δεδομένα πιστοποίησης της αναπηρία είναι κατακερματισμένα σε διάφορα μητρώα (ηλεκτρονικά ή μη).

Άρθρο 5: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς πλέον η Κάρτα Αναπηρίας αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου.

Άρθρο 6: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία, καθώς η νομοθεσία των παροχών αναπηρίας είναι διάσπαρτη μεταξύ πολλών φορέων.

Άρθρο 7: Η διάταξη κρίνεται αναγκαία για τη διευθέτηση ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

Άρθρα 8 έως 11: Οι προτεινόμενες διατάξεις κρίνονται αναγκαίες για τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου ψηφιακής λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α,.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρα 1 έως 11: Αφορούν τα άτομα με αναπηρία και τους φροντιστές τους, οι οποίοι έχουν προσωπική ψηφιακή πρόσβαση στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας και στα σχετικά υποσυστήματα και, συγκεκριμένα, δύνανται να πληροφορούνται για τις διαθέσιμες παροχές και διευκολύνσεις που δικαιούνται και να υποβάλλουν αιτήματα. Η ρύθμιση αφορά το σύνολο των δημόσιων φορέων που χορηγούν συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία. Ειδικώς, το άρθρο 3, πέραν των ανωτέρω προσώπων και φορέων, αφορά και στους ιατρούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Εθνική Πύλη Αναπηρίας

1. Στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) τηρείται πληροφοριακό σύστημα με την επωνυμία «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», υπό την εποπτείατου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Η Εθνική Πύλη Αναπηρίας συντίθεται από τα ακόλουθα επιμέρους συστήματα:

α) το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας, που αποτελείται από τα εξής επιμέρους υποσυστήματα:

αα) το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας,

αβ) το Υποσύστημα Κατάρτισης Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που αποτελεί τμήμα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), που υποστηρίζονται από εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

αγ) το Υποσύστημα Ιατρικής Αξιολόγησης του ΚΕ.Π.Α., το οποίο υποστηρίζεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.,

β) το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία (Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ),

γ) το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας,

και

δ) το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας, τα οποία υποστηρίζονται από εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας τα άτομα με αναπηρία:

α) έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ,

β) υποβάλλουν αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας,

γ) υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας,

δ) εξυπηρετούνται, στο πλαίσιο υπηρεσίας μιας στάσης, για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία, και

ε) πληροφορούνται για τις διαθέσιμες παροχές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις παροχές αυτές.

4. Κάθε αίτημα για συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία εξετάζεται μόνο μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας. Οι διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργούνται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας σύμφωνα με το άρθρο 2. Τα στοιχεία των πιστοποιήσεων αναπηρίας αντλούνται απευθείας από την Εθνική Πύλη Αναπηρίας μέσω της διαλειτουργικότητας των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων, για την απονομή παροχών και διευκολύνσεων από φορείς του δημόσιου τομέα υπό την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

5. Ο ιστότοπος της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας έχει επίπεδο προσβασιμότητας, τουλάχιστον, ΑΑ του προτύπου W3C/WCAG 2.0 ή συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου Η' του ν. 4727/2020 (Α' 184), περί της ψηφιακής προσβασιμότητας, και της υπό στοιχεία ΥΑΠ/φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β' 1301), περί του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2
Ψηφιακή διαδικασία υγειονομικής κρίσης αναπηρίας

1. Η υγειονομική κρίση για την πιστοποίηση αναπηρίας γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές που υπάγονται στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), το οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

2. Η ψηφιακή διαδικασία πρωτοβάθμιας υγειονομικής κρίσης αναπηρίας αποτελείται από τα εξής στάδια:

α) υποβολή αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας από τον ενδιαφερόμενο,

β) κατάρτιση και υποβολή Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου,

γ) εξέταση του ενδιαφερομένου από την αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.,

δ) έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.) από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή,

ε) έκδοση Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από το ΚΕ.Π.Α..

3. Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλεται μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας και υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί. Η αυθεντικοποίηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή τα σημεία εξυπηρέτησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

4. Μετά από την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας καταρτίζεται και υποβάλλεται στο Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος. Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος περιλαμβάνει: α) τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο, που περιέχει στοιχεία απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτούντος ως προς την κύρια αξιολογούμενη πάθηση, και β) τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους, που περιέχουν αντίστοιχα στοιχεία για τις συνυπάρχουσες αξιολογούμενες παθήσεις. Ο Γενικός Εισηγητικός Φάκελος και οι Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι συντάσσονται, συμπληρώνονται και υποβάλλονται από ιατρούς τους οποίους επιλέγει ο αϊτών. Ο ιατρός που υποβάλλει τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο έχει την ευθύνη για την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Η οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας.

5. Μετά από την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας προσδιορίζεται η αρμόδια πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή που θα εξετάσει τον ενδιαφερόμενο και ορίζεται η ημερομηνία εξέτασής του. Η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή έχει πρόσβαση και λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και των υπόλοιπων ιατρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του αιτούντος, καθώς και σε Εθνικά Μητρώα Ασθενών.

6. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή εκδίδει τη Γ.Α., στην οποία πιστοποιείται η ιατρική αναπηρία του αιτούντος, σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Α' 115). Βάσει της Γ.Α., το ΚΕ.Π.Α. εκδίδει τη Γ.Α.Π.Α., η οποία είναι δεσμευτική για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Η Γ.Α.Π.Α. ορίζει τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας και καταγράφει τις διαπιστωθείσες παθήσεις του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση νόσων κατά ICD-10, και το ποσοστό ιατρικής αναπηρίας του, καθώς και τις συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία και για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαιτούμενες ιατρικές προϋποθέσεις. Οι Γ.Α. ελέγχονται δειγματοληπτικά από Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου που συγκροτείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α..

7. Η διαδικασία ενώπιον της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την υποβολή της αίτησης.

8. Με τη διαδικασία των παρ. 3 έως 7 ο ενδιαφερόμενος δύναται να αιτηθεί:

α) την αναθεώρηση της Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να συμπληρωθούν περαιτέρω στοιχεία που οδηγούν στη χορήγηση επιπλέον ωφελημάτων και παροχών που δικαιούται ο αϊτών βάσει της αναπηρίας που πιστοποιήθηκε με αυτή,

β) την ανανέωση της Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας που ορίστηκε με αυτή ή

γ) την έκδοση νέας Γ.Α.Π.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί επιδείνωση της πάθησης ή νέα πάθηση. Ειδικά ως προς τη διαδικασία αναθεώρησης της Γ.Α.Π.Α., η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της, να δεχτεί το σχετικό αίτημα και να εκδώσει αναθεωρημένη Γ.Α.Π.Α. ή να απορρίψει το σχετικό αίτημα, χωρίς το στάδιο εξέτασης του ενδιαφερομένου.

9. Κατά της Γ.Α.Π.Α. που εκδόθηκε με οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Γ.Α.Π.Α. σε αυτόν. Προσφυγή δύναται να ασκήσει, εντός της ίδιας προθεσμίας, και ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. που έχει ως αντικείμενο τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α.. Η προσφυγή ασκείται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Η άσκηση της προσφυγής από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Η προθεσμία προσφυγής κατά της Γ.Α.Π.Α. και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την ισχύ της Γ.Α.Π.Α. που έχει εκδοθεί από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή έχει πρόσβαση στα ίδια στοιχεία, στα οποία έχει πρόσβαση η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, καθώς και σε στοιχεία που θα προσκομισθούν εν τω μεταξύ. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, η Γ.Α.Π.Α. που έχει εκδοθεί από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ακυρώνεται και υποκαθίσταται από τη Γ.Α.Π.Α. που εκδίδεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή.

10. Αν το άτομο με αναπηρία που έχει πιστοποιηθεί με την παραπάνω διαδικασία υποβάλλει αίτημα προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ή τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για χορήγηση παροχής ή κοινωνικής υπηρεσίας που σχετίζεται με την αναπηρία εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον αντίστοιχο φορέα λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας. Η ίδια συνέπεια επέρχεται και στην περίπτωση κατά την οποία, μετά από την κοινοποίηση απόρριψης αίτησης που έχει υποβληθεί εντός της παραπάνω προθεσμίας από ένα από τους παραπάνω δύο φορείς, ο αϊτών υποβάλει αίτημα στον έτερο φορέα εντός δύο (2) μηνών.

Άρθρο 3
Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

1. Στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) συστήνεται Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) που αποτελείται από ειδικευμένους ιατρούς, οι οποίοι εγγράφονται σ' αυτό κατόπιν αίτησής τους και μετά από επιτυχή ολοκλήρωση σχετικής εκπαίδευσης. Τα στοιχεία των ιατρών του Ε.Σ.Ι. τηρούνται σε Μητρώο, το οποίο τηρεί και διαχειρίζεται ο e-Ε.Φ.Κ.Α.. Οι ιατροί του Ε.Σ.Ι. αξιολογούνται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και επανεκπαιδεύονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. συγκροτούνται αποκλειστικά από ιατρούς του Ε.Σ.Ι..

2. Οι ιατροί του Ε.Σ.Ι. διαγράφονται από αυτό με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις εξής περιπτώσεις:

α) αν η αξιολόγηση του έργου που παρέχουν στις υγειονομικές επιτροπές είναι αρνητική,

β) αν παραλείπουν να συμμετέχουν σε προγράμματα επανεκπαίδευσης,

γ) αν αναιτιολόγητα αρνούνται επανειλημμένα τη συμμετοχή τους σε υγειονομικές επιτροπές,

δ) αν απωλέσουν τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στο Ε.Σ.Ι. ή αποκτήσουν κώλυμα.

Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. δύνανται να προσφύγουν κατά της απόφασης διαγραφής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτούς. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να τίθεται σε αναστολή καθηκόντων ιατρός του Ε.Σ.Ι., αν ασκηθεί εναντίον του ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Ιατρών του Ε.Σ.Ι..

3. Οι υγειονομικές επιτροπές συστήνονται κατά ειδικότητα και συνεδρίαση με βάση τα υποβληθέντα αιτήματα για γνωμάτευση και τις κύριες παθήσεις σε αυτά, την εντοπιότητα του ιατρού, την κατοικία του αιτοόντος, τις διαθέσιμες ειδικότητες και την ανηλικότητα του αιτούντος. Σε περίπτωση εξέτασης ανηλίκου, στην επιτροπή συμμετέχει ιατρός του Ε.Σ.Ι. με ειδικότητα στην παιδιατρική ή άλλη παιδιατρική εξειδίκευση, εάν είναι διαθέσιμος. Οι Δημόσιες Δομές Φροντίδας Υγείας (Δ.Δ.Φ.Υ.) και ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) οφείλουν να επιτρέπουν στους ιατρούς που υπηρετούν σ' αυτούς να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις υγειονομικών επιτροπών, στις οποίες έχουν ορισθεί, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες ανά μήνα. Με την απόφαση ορισμού της υγειονομικής επιτροπής ορίζεται και ο πρόεδρός της, ο οποίος πρέπει να κατέχει ειδικότητα αντίστοιχη με αυτή της επιτροπής.

4. Στους ιατρούς του Ε.Σ.Ι. kolστους γραμματείςτων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. καταβάλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αποζημίωση ανά κρινόμενο αίτημα, για το οποίο εκδίδεται οριστική Γ.Α.. Στους ιατρούς και στους γραμματείς της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου καταβάλλεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αποζημίωση ανά ελεγχόμενο περιστατικό. Η αποζημίωση της παρούσας καταβάλλεται σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 8. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί κατά έτος το διπλάσιο του ανώτατου ορίου αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (ΑΖ 176). Στους μετακινούμενους εκτός έδρας ιατρούς του Ε.Σ.Ι. για την άσκηση καθηκόντων ως προέδρου ή μέλους των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. καταβάλλονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. οι δαπάνες μετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση), οι οποίες καταβάλλονται κατά τις κείμενες διατάξεις στους μετακινούμενους εκτός έδρας δημοσίους υπαλλήλους. Ως ανώτατο ετήσιο όριο μετακινήσεων ορίζονται οι ενενήντα (90) ημέρες.

Άρθρο 4
Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία

1. Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία είναι υποσύστημα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Σε αυτό καταγράφονται όλα τα άτομα που διαθέτουν είτε πιστοποίηση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος είτε αξιολόγηση που έχει εκδοθεί από τους φορείς του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α' 199). Η καταγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία δεν θίγει την ισχύ πιστοποιήσεων αναπηρίας που έχουν ήδη χορηγηθεί.

2. Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία διασυνδέεται με δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες προς άτομα με αναπηρία. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου, ως αποδέκτες δεδομένων από το εν λόγω Μητρώο, κατά την έννοια του στοιχ. (9) του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), έχουν πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών και ενημερώνουν ψηφιακά την Εθνική Πύλη Αναπηρίας ως προς τους συγκεκριμένους ωφελούμενους στους οποίους χορηγούνται παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγούνται. Οι φορείς του πρώτου εδαφίου παρέχουν στατιστικά δεδομένα των δικαιούχων και των ωφελούμενων από τις παροχές αυτές για σκοπούς άσκησης δημόσιας πολιτικής.

Άρθρο 5
Κάρτα Αναπηρίας

1. Στα άτομα με αναπηρία που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας, εφόσον έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή έχουν μικρότερο ποσοστό αλλά είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), Η Κάρτα Αναπηρίας αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου.

2. Η Κάρτα Αναπηρίας διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Με τη διασύνδεση αυτή, επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχος της Κάρτας Αναπηρίας είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία και προσδιορίζονται τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά της αναπηρίας του, όπως και τα ειδικότερα ωφελήματα που δικαιούται, για τα οποία είναι απαραίτητη η ταυτοπροσωπία, καθώς και η απόδειξη της ιδιότητας του κατόχου μέσω της Κάρτας Αναπηρίας.

Άρθρο 6
Μητρώο Παροχών Αναπηρίας

1. Στο Μητρώο Παροχών Αναπηρίας καταγράφονται οι παροχές που δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για τη λήψη τους.

2. Η συμπλήρωση του Μητρώου Παροχών Αναπηρίας γίνεται από τους δημόσιους φορείς που χορηγούν παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την ιδιότητα του ατόμου με αναπηρία.

Άρθρο 7
Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.),των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθενακοποίησης των ενδιαφερομένων.

2. Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ορίζονται ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, για τη λειτουργία του συστήματος και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος και στον ν. 4520/2018 (Α' 30). Το Υπουργείο Υγείας είναι από κοινού Υπεύθυνος Επεξεργασίας με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. ως προς τα προσωπικά δεδομένα που αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών, στα οποία το Υπουργείο Υγείας έχει ορισθεί Υπεύθυνος Επεξεργασίας και με τα οποία η Εθνική Πύλη Αναπηρίας διαλειτουργεί για την άντληση προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κατά την εφαρμογή της παρούσας. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. διασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α' 137). Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς: α) την πιστοποίηση της αναπηρίας, και β) την τήρηση μητρώου με τα δεδομένα της αναπηρίας, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να λαμβάνουν τις παροχές που σχετίζονται με αυτή. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι αυτά που δηλώνει ο πολίτης στην αίτησή του, αυτά που δηλώνονται στον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, αυτά που περιλαμβάνονται στην έκδοση Γνωμάτευσης Αναπηρίας και στη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και αυτά που αντλούνται από τα συστήματα με τα οποία διαλειτουργεί η Εθνική Πύλη Αναπηρίας.

3. Το Υπουργείο Υγείας και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα των ιατρών που αποτελούν το Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.). Τα στοιχεία των ιατρών του Ε.Σ.Ι. τηρούνται σε Μητρώο το οποίο τηρείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος το διαχειρίζεται για την πλήρωση των εκ του νόμου σκοπών του.

4. Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας του Ψηφιακού Μητρώου ατόμων με αναπηρία είναι το Υπουργείο Υγείας και ο e-Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα δικαιώματα πρόσβασης και καταχώρησης στοιχείων στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, οι εκτελούντες την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή, οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη δημιουργία και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, την ανάπτυξη των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 2, 4, 5 και 6. Με την ίδια ή όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα ζητήματα του πρώτου εδαφίου για τα ειδικότερα συστήματα και τα επιμέρους υποσυστήματα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Ειδικότερα ως προς τα επιμέρους συστήματα, με την απόφαση ρυθμίζονται ιδίως:

α) Ως προς το Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα ζητήματα σχετικά με την υποβολή αιτημάτων, τον προσδιορισμό και την ειδοποίηση των ιατρών που συμπληρώνουν τον ψηφιακό Ιατρικό Εισηγητικό

Φάκελο και τη σύνταξη και οριστικοποίηση του φακέλου αυτού, τον προγραμματισμό και τις συνεδριάσεις των υγειονομικών επιτροπών, την έκδοση και κοινοποίηση Γνωμάτευσης Αναπηρίας (Γ.Α.) και Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), τις διαδικασίες ενημέρωσης του πολίτη και την ανάπτυξη των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων.

β) Ως προς το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής και οι απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες των ενδιαφερομένων και των αρμόδιων υπηρεσιών, τα τηρούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, αναπηρίας και παροχών στις ατομικές καρτέλες κάθε εγγεγραμμένου, όπως και των δικαστικών συμπαραστατών και νομίμων εκπροσώπων αυτών, η πηγή των στοιχείων αυτών, τα στοιχεία των πιστοποιήσεων αναπηρίας που τηρούνται, και η τήρηση ειδικότερων μητρώων ανά τύπο αναπηρίας ή πάθησης.

γ) Ως προς το Μητρώο Παροχών Αναπηρίας, ο τρόπος ενσωμάτωσης δεδομένων από τους δημόσιους φορείς που απονέμουν ή χορηγούν επιδόματα και βοηθήματα προς τα άτομα με αναπηρία και ο τόπος της αποτύπωσης των επιδομάτων, βοηθημάτων και ωφελημάτων που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία και οι προϋποθέσεις για τη λήψη τους.

δ) Ως προς το Υποσύστημα Κάρτας Αναπηρίας και την Κάρτα Αναπηρίας, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής της, η μορφή, οι διαστάσεις και το υλικό των πλαστικών καρτών, οι τρόποι ταυτοποίησης του κατόχου τους και πιστοποίησης της αυθεντικότητάς τους, οι παροχές που συνδέονται με την Κάρτα Αναπηρίας, η αντιστοίχιση των δεδομένων που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας ανά παροχή, ζητήματα που αφορούν στην έκδοση και διάθεση καρτών, καθώς και οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής εφαρμογής που χορηγείται στους δικαιούχους της Κάρτας Αναπηρίας μαζί με αυτήν.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), μετά από εισήγηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (β-Ε.Φ.Κ.Α.).Με τον Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας, αιτήσεων αναθεώρησης και ανανέωσης της Γ.Α.Π.Α. ή έκδοσης νέας, προκειμένου να πιστοποιηθεί νέα πάθηση ή επιδείνωση της ήδη πιστοποίηθεισας πάθησης, οι προθεσμίες προς ενέργεια για τους αιτούντες και το ΚΕ.Π.Α. και οι συνέπειες παράβασης αυτών, οι λεπτομέρειες συγκρότησης των υγειονομικών επιτροπών και των λοιπών οργάνων που συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται: α) τα προσόντα και οι ειδικότητες των ιατρών που εντάσσονται στο Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.),

β) η διαδικασία εγγραφής ιατρών στο Μητρώο του Ε.Σ.Ι.,

γ) η εξειδίκευση των κριτηρίων και η διαδικασία αξιολόγησης των ιατρών του Ε.Σ.Ι.

δ) τα στοιχεία του Μητρώου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του και τις εγγραφές του,

ε) ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο των γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. από αυτή, στ) οι όροι και η διαδικασία αναστολής καθηκόντων, καθώς και οι όροι και η διαδικασία διαγραφής ιατρού από το Ε.Σ.Ι. και επανένταξης σε αυτό, και

ζ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 3.

4. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται:

α) η ύλη, το πρόγραμμα, η διάρκεια και η διαδικασία της ειδικής εκπαίδευσης των ιατρών που είναι υποψήφιοι προς ένταξη στο Ε.Σ.Ι., καθώς και τα κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσής της,

β) η ύλη, το πρόγραμμα, η διάρκεια και η διαδικασία της επανεκπαίδευσης των ιατρών του Ε.Σ.Ι., και γ) τα σημεία λειτουργίας των γραμματειών του ΚΕ.Π.Α. και τα σημεία διενέργειας συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α..

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των ιατρών του Ε.Σ.Ι., των γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. και των ιατρών και των γραμματέων της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης αυτής και ο τρόπος αποτύπωσής της στα βιβλία των ιδιωτών ιατρών του Ε.Σ.Ι..

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας των Ιατρών του Ε.Σ.Ι., ο οποίος καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιατρών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α..

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις - Προσθήκη περ. ιδ) στην παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4520/2018 - Προσθήκη υποπερ. ιγιγ στην περ. γ* παρ. 3 άρθρου 23 ν.4520/2018

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4520/2018 (Α' 30), περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), προστίθεται περ. ιδ) ως εξής:

«ιδ) Με απόφαση του Διοικητή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. αντιστοιχίζονται οι σχετικές με την αναπηρία προϋποθέσεις που τίθενται από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο για την απονομή προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, καθώς και οι παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες που απονέμονται με αξιοποίηση της Κάρτας Αναπηρίας σε άτομα με αναπηρία, με συγκεκριμένα πεδία και συγκεκριμένες τιμές του Ψηφιακού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία, όπως ενδεικτικά με την κωδικοποίηση των παθήσεων κατά ICD-10. Προς τούτο, ο Διοικητής του Ο.Π.Ε.Κ.Α. δύναται, με απόφασή του, να συστήνει και να συγκροτεί άμισθες επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα και να ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους.».

2. Στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4520/2018, περί των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών Ενισχύσεων, προστίθεται υποπερ. ιγιγ) ως εξής:

«ιγιγ) η διαχείριση των ζητημάτων που σχετίζονται με την Εθνική Πύλη Αναπηρίας και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και των ζητημάτων που σχετίζονται με την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας.».

Άρθρο 10

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις


1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, περί της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας και περί του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), εφαρμόζεται, συμπληρωματικά και στον βαθμό που δεν είναι αντίθετη προς το άρθρο 2 του παρόντος, η υπ' αρ. 84045/27.10.2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 5074), περί του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α..

2. Μέχρι την πρώτη εγγραφή ιατρών στο Μητρώο του Ε.Σ.Ι., οι υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. λειτουργούν και στελεχώνονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α' 115).

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 7 τα μέλη τους αποζημιώνονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, περί του ΚΕ.Π.Α..

4. Αιτήσεις για υγειονομική κρίση αναπηρίας που υποβάλλονται μέχρι την 15η.9.2022 εξετάζονται με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά από την 15η.9.2022, όσοι έχουν εκκρεμείς αιτήσεις για υγειονομική κρίση αναπηρίας δύνανται, με αίτημά τους που υποβάλλεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, να ζητήσουν την εξέταση της αίτησής τους με την ψηφιακή διαδικασία υγειονομικής κρίσης αναπηρίας. Η παρ. 7 του άρθρου 2 εφαρμόζεται και για τις αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Από την 1η.11.2022 οι δικαιούχοι ψηφιακής κάρτας μπορούν να αξιοποιούν την Κάρτα Αναπηρίας για την ταυτοποίηση και την πιστοποίηση της αναπηρίας τους.

Άρθρο 11
Καταργητικές διατάξεις

1. Από την 1η.9.2022 καταργούνται:

α) Το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α' 115), περί Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, εκτός από τις διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ μεταβατικά σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του παρόντος, β) οι παρ. 2 έως 4 του άρθρου 4 του ν. 2430/1996 (Α' 156), περί πιστοποίησης αναπηρίας,

γ) το π.δ. 210/1998 (Α' 169), περί καθορισμού κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση της κάρτας αναπηρίας,

δ) η υπό στοιχεία Π3α/Φ80/ΘΙΚ.907/1.3.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας (Β' 284),

ε) η υποπερ. 15 της περ. ε' της παρ. I του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114), περί χορήγησης κάρτας αναπηρίας,

στ) το άρθρο 215 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί πιλοτικής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών, ζ) το άρθρο 17 του ν. 4549/2018 (Α' 105), περί επέκτασης της ηλεκτρονικής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα,

η) η υπό στοιχεία Δ12/Γ.Π.οικ.2738/36/17.1.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β' 57), και θ) κάθε διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη στις προβλέψεις του.

2. Με την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου του Ειδικού Σώματος Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) καταργείται το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, που συστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2556/1997 (Α' 270), και οι ιατροί που υπηρετούν σε αυτό εντάσσονται αυτοδικαίως στο Μητρώο Ε.Σ.Ι., χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση της αρχικής εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 3.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης