Αποτελέσματα live αναζήτησης

«Πράσινη Επιχείρηση 2010» - Απόφαση Παράτασης ως τις 23/07/2010

  • Το Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
«Πράσινη Επιχείρηση 2010» -  Απόφαση Παράτασης ως τις 23/07/2010
   
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/5/2010
Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/5/2010
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/7/2010
Συνολική δαπάνη:
Δημόσια δαπάνη: 30.000.000 €
Περίληψη

Το Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

2007-2013» (ΕΠΑΝ.ΙΙ) που συνδέεται µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 

Γενικός σκοπός του Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

 

Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι:

    * Η µείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µεταποιητικών επιχειρήσεων.
    *  Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών.
    * Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα.
    * Η συµµόρφωση επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα µε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.
 
   
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Επιλέξιµες θεωρούνται όλοι οι τύποι µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008 που κατά τη χρήση του 2009 και την προηγούµενη αυτής χρήση 2008 απασχολούσαν 0 έως 50 άτοµα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (εκφραζόµενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ)) και το όριο του κύκλου εργασιών ή εκείνο του συνόλου του ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ (για τον ορισµό της ΜΜΕ βλ. Παράρτηµα Ι του Παρόντος Οδηγού).


Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β και Γ κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE—αναθεώρηση 2 όπως ισχύει) που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10–332), όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92 και 96.01 του τομέα υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, ή σε άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό de minimis.


Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
 

Επιπλέον προϋποθέσεις:

    *
      Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική
    *
      Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας (2007, 2008 και 2009).
    *
      Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή σχετικό απαλλακτικό (για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία τους).

Επιλέξιμες ενέργειες

    *
      Διαχείριση/ανακύκλωση/διάθεση αποβλήτων.
    *
      Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων.
    *
      Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών.
    *
      Ανάκτηση/εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος.
    *
      Ενσωμάτωση προτύπων.
    *
      Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας.
    *
      Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του Προγράμματος

Σύνδεσμος για την Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων για την Δράση «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

 www.ependyseis.gr/mis


ΝΕΟ _ Απόφαση Παράτασης
Σύντομη Περιγραφή Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
Οδηγός Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
Υπουργική Απόφαση «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
Πίνακας εταίρων ΕΦΕΠΑΕ - «Ο πίνακας Β) ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΕΠΑΕ στη σελίδα 100 αντικαθίσταται από τον παρακάτω πίνακα»
Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
NEO - Προγραμματιζόμενες Εκδηλώσεις Παρουσίασης Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010»από τον ΕΦΕΠΑΕΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης